KINNITATUD
SA Tartu Ülikooli Kliinikum nõukogu
06.12.2017 otsusega nr 1.2-1/11

 

  Strateegiline prioriteet Eesmärgid
1  Patsiendi- ja perekesksus, parim patsiendikogemus

 Patsientide rahulolu:

- Patsientide üldine rahulolu ambulatoorses abis 77%, valmidus uuesti ravile tulemiseks 92%

- Kaebuste juhtimise süsteemi laekunud kaebused on analüüsitud ja rakendusplaan koostatud

- Kõik patsiendi ohujuhtumid on registreeritud ja menetletud

- Patsiendiportaalis saab ambulatoorsesse järjekorda registreerida saatekirja alusel

Patsiendi turvalisus:

- Kõikides statsionaarsetes osakondades on kasutusele võetud „Morse skaala“ kukkumise riski hindamiseks“ ja rakendatud tegevusjuhendi p.13.7 „Kukkumise ennetamine“

- Kõikides statsionaarsetes osakondades on kasutusele võetud patsiendi väljakirjutamise kontrollkaart ja rakendatud protseduur „Patsiendi ettevalmistamine haiglast lahkumiseks“.

- Mehhaaniliste ohjeldamiste arv psühhiaatrias on vähenenud

Perekesksus:

- Lastekliiniku neonatoloogia osakonnas on rakendatud perekeskse ravi põhimõtted „Enneaegse sünnituse ja enneaegse vastsündinu perinataalperioodi käsitlus“

2  Meie inimesed

 Meditsiinitöötajate töökoormus:

- Arstide ja õendus-hooldustöötajate töökoormuse analüüsi metoodika on ametiühingutega kokku lepitud

Töötingimuste parandamine:

- Maarjamõisa III ehitusjärgu projekteerimine kulgeb vastavalt plaanile

3  Terviklik tervishoiupiirkond

Tervishoiupiirkonna laiendamine:

- Ida-Viru Keskhaiglas on korraldatud torakaalkirurgi vastuvõtt

- Käivitatud on mobiilse spordimeditsiini kabinet

- Käivitunud sporditraumatoloogia ambulatoorne vastuvõtt Tallinnas

Koostöö tütarhaiglatega:

- Arengukavade väljatöötamine võrgustiku haiglatele lähtudes Kliinikumi strateegiast;

- Ravitöö dokumenteerimise ühtlustamine Kliinikumiga, s.h. üleminek ühistele

- klassifikaatoritele ja loenditele koos vastava koolitusega;

- Ühise dokumendihaldussüsteemi kasutamine;

- Lõuna – Eesti insuldikeskuse väljaarendamine

- Noorsportlaste spordimeditsiiniliste terviseuuringute pakkumise alustamine Valga Haiglas

- Tütarhaiglate laboratooriumitele on kehtestatud ühtsed kvaliteedinõuded

- Valga Haiglas on kasutusele võetud POI- Ravimite ja diagnostikumide soetamine on läbi viidud ühiste hangetega

4  Integreeritud ja järjepidev ravi

 Ravi järjepidevus:

- Käivitatud on eHl ligipääsu andmise pilootprojekt perearstidega

- Põlva -, Valga - ja Järva Haigla üleminek eHL kasutamisele („Big Bang“ jõulud 2018)

- Rehabilitatsiooniprogramm liigeshaigetele lastele on töösse rakendatud

Integreeritud ravi:

- Silmakliinikus on ealise makulopaatia (AMD) diagnostika - ja ravikompleks polikliiniku ning opitubade baasil välja töötatud

- Haiglasisene elektrooniline ravimileht on kasutusele võetud

- Kogu kontserni ulatuses saab elektrooniliselt tellida MRT ja UH uuringuid

5  Ravikvaliteet

Akrediteerimine:

- Ühendlabori akrediteerimisulatust on laiendatud uute laborianalüüside osas

- Patoloogiateenistuse güneko – tsütoloogia labori akrediteerimise enesehindamine on läbi viidud

- Euroopa Anestesioloogide Seltsi poolt on omistatud õpetavate haiglate akrediteering Anestesioloogia- ja intensiivravikliinikule.

Indikaatorite kasutuselevõtmine:

- Töösse on juurutatud üks uus ravikvaliteedi näitaja diabeediga laste ravi hindamisel

- Pahaloomuliste kasvajate ravikvaliteedi indikaatorite analüüs eHL andmete põhiselt on rakendatud

- Alustatud on endoskoopiliste protseduuride menetlustüsistuste registreerimise süsteemi väljatöötamisega.

- Kirurgiliste menetlustüsistuste tulemuslikkust võrreldakse Põhja – Eesti Regionaalhaiglaga

- Ühtlustatult Ida-Tallinna Silmakliinikuga on kasutusele võetud ja välja töötatud silma võrkkesta irdumiste register

6  Kliiniline õpe, teadustöö ja innovatsioon

Uued ravimeetodid:

- Nimmediski kirurgilises ravis ja karpaalkanali sündroomi ravis kasutatakse endoskoopilist meetodit

- Eukapnilise hüperventilatsiooni test on juurutatud astma diagnostikas

- Juurutatud on transbronhiaalne krüobiopsia

- Kasutusele on võetud kopsu ümarvarju ühtne algoritm

- Veresoontekirurgias on rakendatud hübriidprotseduurid

- Epilepsia raviks on kasutusele võetud vagus-stimulatsioon

Õppe-, teadustöö ja innovatsioon:

- Simulatsioonikeskuse ettevalmistustööd kulgevad plaani kohaselt

- Osalemine Connected Healt klastri töös

- Osalemine projektis „Minu KOK“

- Õppetööga on seotud ¾ arst – õppejõududest

- Publikatsioonide arv eelretsenseeritavates ajakirjades – 150

- Vähiravialane teadusnõukogu on tööle asunud

 Meditsiinilinnak Lastefond  MediHUB  alt=  liinikumi spetsialistid nõustavad Moldova haiglat