Tule tööle!

Kontaktandmed

 

L. Puusepa 1a, 50406 TARTU
kliinikum@kliinikum.ee
*
Vaata kaarti

 

* digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata sellele aadressile

 

Arved palume saata aadressile arved@kliinikum.ee

Kliinikumi kantselei

 

L. Puusepa 1a ruum 4097
telefon 731 9401
faks 731 9402

 

L. Puusepa 8 ruum E-111
telefon 731 8131
faks 731 8106

010.jpg

TULUD KOKKU

1 191 130 412

I ÄRITULUD KOKKU

1 189 530 412

1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassadele

985 180 609

1.2. Tervishoiuteenuste müük teistele asutustele

70 836 000

1.3. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale

33 560 000

1.4. Mittemeditsiiniliste teenuste müük

37 357 000

1.5. Müüdud kaupade müügitulu

4 475 500

1.6. Tulu ravimiuuringutest

4 375 000

1.7. Sihtfinantseerimine

16 811 914

1.8. Kasum põhivara müügist, valuutakursi
muutustest,trahvid, viivised

25 951 237

1.9. Annetused, sponsorlus, dotatsioonid mittepõhitegevusele

300 000

1.10. Renditulud

5 431 792

1.11. Muud äritulud

5 251 360

II FINANTSTULUD

1 600 000

III ERAKORRALISED TULUD

 

KULUD KOKKU

1 192 451 584

ÄRIKULUD KOKKU

1 191 551 584

5.1. Kaubad, toore, materjal , teenused kokku

337 353 137

5.1.1. Müüdud ostukaupade maksumus

3 597 407

5.1.2. Ravimid

104 536 000

5.1.3. Muud meditsiinilised materjalid

190 814 000

5.1.4. Mittemeditsiinilised materjalid

8 710 000

5.1.5. Tervishoiuteenuste ostukulud

5 500 000

5.1.6. Mittetervishoiuteenuste ostukulud

6 143 000

5.1.7. Käibemaks materjalidelt

18 052 730

5.2. Mitmesugused tegevuskulud

157 101 395

5.2.1. Töölähetused ja personalikoolitus

10 908 595

5.2.2. Kinnistute, hoonete, ruumide kulud

27 831 000

5.2.3. Kinnistute, hoonete, ruumide remondikulud

21 500 000

5.2.4. Transport ja sõidukite ülalpidamiskulud

5 021 000

5.2.5. Info-ja kommunikatsioonikulud

7 307 300

5.2.6. Toitlustamine ja toiduained

9 400 000

5.2.7. Infotehnoloogiakulud

11 750 000

5.2.8. Esindus, külaliste vastuvõtu ja reklaamikulud

850 000

5.2.9. Põhivara ja kuluinventari remont ja hooldus

16 000 000

5.2.10. Pehme inventar, ameti-eririietus

2 500 000

5.2.11. Erisoodustused tulumaksuga

500 000

5.2.12. Muud tegevuskulud (audiitorabi, konsultatsioonid, õigusabi)

1 583 500

5.2.13. Käibemaksukulud

41 950 000

5.3. Tööjõukulud

613 473 260

5.3.1. Arstide tööjõukulud

160 500 000

5.3.2. Õdede ja hoolduspersonali tööjõukulud

197 520 000

5.3.3.Tugipersonali töötasukulud

73 250 000

5.3.4. Tasulise teenuse lisatasu

3 000 000

5.3.6. Residentide tööjõukulud, juhendamine

25 909 000

5.3.7. Pensionikulu

41 000

5.3.8. Sotsiaal- ja töötuskindlustusmaks

153 253 260

5.4. Kulum ja allahindlus

74 840 000

5.5. Muud ärikulud

8 783 792

6. FINANTSKULUD

900 000

7. ERAKORRALISED KULUD

 

reserv (kasum,kahjum)

-1 321 172