TÜ Kliinikumi ravimiformular (TKL-79) on nimekiri Kliinikumis igapäevases ravitöös kasutamiseks mõeldud ravimitest ja selle eesmärgiks on tagada Kliinikumis ravimite ohutu ja tõenduspõhine kasutus optimaalse ravitulemuse saamiseks (Kliinikumi ravimipoliitika (PKL-130)).

Ravimiformulari koostab Ravimikomitee, kuhu üldjuhul kuuluvad juhatuse, apteegi, kliinikute ja infektsioonikontrolliteenistuse esindajad ning kliiniline proviisor. Valikute kriteeriumiks on ravimi kvaliteet ja ohutus, lihtne ja selge annustamine, tõenduspõhisus, optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Ravimiformular vaadatakse üle vähemalt korra aastas, vajadusel sagedamini (Ravimikomitee põhimäärus (PKL-116)).

 

Ravimiformular on toimeainepõhine ja sinna kuuluvad:

Üldkasutatavad ravimid - Eesti Vabariigis registreeritud tõestatud efektiivsusega ravimid, erandjuhtudel ka registreerimata, kuid tõestatud efektiivsusega ravimid, millel puuduvad registreeritud alternatiivid ning Kliinikumis kinnitatud või erialaseltside poolt koostatud ravijuhendites olevad ravimid.
Piiratud kasutusega ravimid - teatud erialaspetsialistidele kasutamiseks mõeldud ravimid.

 

Formularivälise ravimi patsiendipõhine kasutamine toimub raviarsti Erakorraliste formulariväliste ravimite taotluskaardi alusel, mis esitatakse apteegile dokumendi haldussüsteemi (DHS) kaudu. Taotluses on ära näidatud patsiendi nimi, põhjendus, miks ei saa kasutada formularis olevat, ravimi annus ja eeldatav ravikuuri pikkus.

Formularivälise ravimi taotlust menetlevad haiglaapteegis kliinilised proviisorid, kes konsulteerivad vajadusel raviarstiga. Formulariväliste antibiootikumide tellimiseks tuleb esmalt pöörduda Infektsioonikontrolliteenistuse poole, kes edastab tellimuse apteegile (Antibiootikumide poliitika kliinikumis (PKL-133)).

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks

Vormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotlus - DHSis!

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

Lepinguväliste kaupade (nii meditsiiniseadmete kui ravimite) taotlus (VAP-06)

... 

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)