Kontakt

Mai Kaivo (spetsialist)

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

Registriandmetele võimaldatakse juurdepääs kooskõlas „Avaliku teabe seadusega” ja „Isikuandmete kaitse seadusega”. Infopäringu esitamiseks tuleb täita infopäringu vorm.

Infopäringu vormi, millega küsitakse registrilt isikuandmete väljastamist, palume registrile esitada digitaalselt või paberkandjal allkirjastatuna.

Digitaalallkirjastamiseks palume vormi täitmise järgselt loodud PDF-formaadis dokument salvestada arvutisse ja digitaalallkirjastada. Digitaalallkirjastamise juhend on aadressil www.id.ee.

Infopäringu ja vajadusel lisadokumentide (nt eetikakomitee kooskõlastused) nõuetele vastavuse osas annab registri töötaja tagasisidet 3 tööpäeva jooksul.

Isikustatud andmete väljastamine kooskõlastatakse sotsiaalministeeriumi kui registri vastutava töötlejaga.