KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Rehabilitatsioon

Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliiniku rehabilitatsioonimeeskond koostab isiklikke rehabilitatsiooniplaane ja osutab rehabilitatsiooniteenuseid kõigile kuulmis- ja/või kõnehäirega lastele.

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:
- arstid Katrin Kruustük, Reet Tikk, Ljudmila Fjodorova
- logopeedid Anneli Ojaste, Elisabet Rivis
- sotsiaaltöötaja Mari Reilson
- psühholoog Külli Muug
- õde Tiia Johannes

Rehabilitatsioonteenusele registreerimine toimub telefoni või emaili teel:
731 9479
mari.reilson@kliinikum.ee
Teenusele registreerumiseks peab olema väljastatud suunamiskiri Sotsiaalkindlustusametilt.

Juhul, kui sõidate rehabilitatsiooniteenusele väljapoole elukohajärgset kohalikku omavalitsust kompenseeritakse sõidukulud (nii puudega inimesele kui vajadusel tema saatjale) Sotsiaalkindlustusameti poolt.
Rehabilitatsiooniteenus toimub koos kliendi ja/või tema seadusliku esindajaga. Teenus on suunatud kuulmis- ja/või kõnehäirega isikule eesmärgiga parandada isiku igapäevaeluga toimetulekut.
Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliinikus toimub ainsana Eestis sisekõrvaimplantaati vajavate inimeste (re)habilitatsioon.

Asukoht
L. Puusepa 8, C-korpus I korrus, ruum C1002.

Kõrvakliiniku poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine – tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine, hinnangu koostamine koostöös isiku või isiku esindajaga, vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks.
  Vajaduse korral hindamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum). Hindamise ja hindamistulemuste ja/või planeeritavate tegevuste fikseerimine rehabilitatsiooniplaani või -programmi tegevuskavas.
 • Ööpäevaringne majutamine - majutus toimub kuulmiskeskuses, kus on olemas 2 kööginurga ja tualett/duššiga varustatud perepalatit. Majutusteenusel olevate puudega laste järelevalve ja hoolduse rehabilitatsiooniteenuse ajal tagavad vanemad.
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine) - nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
 • Psühholoogi teenus (individuaalne-ja grupinõustamine) - Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
 • Eripedagoogi teenus (individuaalne- ja grupinõustamine) - kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.
 • Logopeedi teenus (individuaalne- ja grupinõustamine) - kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivsekommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel.
 • Õe teenus - tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast).
  Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
  Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
  Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.
 • Arsti teenus - isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast).
  Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale).
  Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram