SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakonna rehabilitatsioonimeeskond

 • koostab isiklikke rehabilitatsiooniplaane
 • osutab rehabilitatsiooniteenuseid

kõigile kuulmis- ja/või kõnehäirega puuet taotlevatele või puuet omavatele lastele ja tööealistele isikutele.

 

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:

Arstid - Katrin Kruustük, Reet Tikk, Ljudmila Fjodorova
Logopeedid - Anneli Ojaste, Reet Veenpere, Lagle Lehes
Sotsiaaltöötaja - Mari Reilson
Psühholoog - Külli Muug
Õde - Tiia Johannes

Rehabilitatsioonteenusele registreerimine toimub telefoni või emaili teel, mille käigus rahaliste vahendite olemasolul lepitakse kliendiga teenusele tulekuks kokku kindel aeg ning rahaliste vahendite puudumisel pannakse klient ootejärjekorda.

Teenusele registreerumiseks peab olema väljastatud suunamiskiri Sotsiaalkindlustusametilt.

Teenusele saab registreeruda:

T 9.00-13.00 ning K-N 9.00-16.00 telefonil 731 9479;

E ja R 9.00-15.00 telefonil 731 9478

või e-maili aadressidel:

Mari Reilson (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

Katrin Korbun (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

 

Juhul, kui sõidate rehabilitatsiooniteenusele väljapoole elukohajärgset kohalikku omavalitsust kompenseeritakse sõidukulud (nii puudega inimesele kui vajadusel tema saatjale) Sotsiaalkindlustusameti poolt.

Rehabilitatsiooniteenus toimub koos kliendi ja/või tema seadusliku esindajaga. Teenus on suunatud kuulmis- ja/või kõnehäirega isikule eesmärgiga parandada isiku igapäevaeluga toimetulekut.

SA TÜK kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakonnas toimub ainsana Eestis sisekõrvaimplantaati vajavate inimeste (re)habilitatsioon.

 

Asukoht

Vastavalt teenusele ja kliendi vajadustele toimub kliendi hindamine või teenuse osutamine spetsialisti(de) poolt Kuperjanovi 1, kuulmiskeskuses (Kõrvakliiniku juurde saab sõita kesklinnast bussidega nr. 20 ja 7; tagasi kesklinna bussiga nr 20).
Kuperjanovi 1 juures parkimine 90 minutit tasuta.

 

Kuulmise ja kõnestamise osakonna poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine – tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine, hinnangu koostamine koostöös isiku või isiku esindajaga, vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks.
  Vajaduse korral hindamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum).
  Hindamise ja hindamistulemuste ja/või planeeritavate tegevuste fikseerimine rehabilitatsiooniplaani või -programmi tegevuskavas.
 • Rehabilitatsiooniprotsessis osalemise juhendamine ja võrgustikutöö – isiku ja tema võrgustiku konsulteerimine ja juhendamine ning isiku seostamine teenustega rehabilitatsiooniprotsessis (sh rehabilitatsiooniplaani elluviimisel) juhtumikorralduse põhimõttel.
  Põhjendatud vajaduse korral ja kokkuleppel isikuga kahe või enama rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti osalemine kliendijuhtumiga seonduval võrgustikupartneri nõupidamisel.
  Isiku motiveerimine, jõustamine ja toetamine. Isikuga teenuse mõjususe analüüsimine.
 • Rehabilitatsiooni tulemuste hindamine – rehabilitatsiooni eesmärkide ja tegevuskava muutmine või täiendamine meeskonnatöö tulemusena. Rehabilitatsiooniprotsessi seire ja meeskonnatöö tulemusena mitme spetsialisti tehtavad vahehindamised (sh pikemaaegse programmipõhise sekkumise korral). Teenuse tulemuslikkuse ja mõjususe hindamine rehabilitatsiooniprotsessi lõpus, vajaduse korral seostamine teiste teenuste osutajatega.
 • Ööpäevaringne majutamine - majutus toimub Kuperjanovi 1 asuvas kuulmiskeskuses, kus on olemas 2 kööginurga ja tualet/duššiga varustatud perepalatit. Majutusteenusel olevate puudega laste järelevalve ja hoolduse rehabilitatsiooniteenuse ajal tagavad vanemad.
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine) - nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
 • Psühholoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine) - Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
 • Eripedagoogi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine) - kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.
 • Logopeedi teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine) - kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivsekommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel. Kliendi kommunikatsiooni ja neelamisfunktsiooni hindamine. Kuulmislangusega klientide kohanemistreening ja neile suult lugemise õpetus; hääldusvigade korrigeerimine; häälehäirete ravi; lugemis- ja kirjutamisraskustega klientide õpetamine; alakõne ravi; kõnekaotusega (afaasiaga) klientide treening; kõne tempo- ja rütmihäirete (kogeluse) korrigeerimine; larüngektomeeritud (eemaldatud kõriga) klientide kõnetreening ja neile vajalike abivahendite kasutamise õpetamine; suulaelõhest tingitud kõne ja keele häirete logopeediline ravi; auditiiv-verbaalne teraapia (AVT) lastele ja nende vanematele. AVT õpetab last kuuldeaparaadi abil maksimaalselt kasutama oma kuulmisjääke. Eesmärk on õpetada laps kuulma ja korralikult rääkima sellisel tasemel, et ta tuleks kuuljate ühiskonnas võrdväärsena toime ning saaks käia tavalasteaias ja –koolis.
 • Õe teenus - tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast).
  Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
  Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
  Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.
 • Arsti teenus - isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast).
  Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale).
  Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

 

Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik
J. Kuperjanovi 1,
51003 TARTU

 

Sekretär
Tel: +372 731 9772
Fax: +372 731 9774

 

Kõrvakliiniku juurde saab sõita bussidega
kesklinnast nr. 20 ja nr. 7
kesklinna tagasi 20

Asukoht kaardil

Info

Tel: 731 8118
E-R 07:00-19:00

Operatsioonile

Operatsioonile registreerimine ja loobumine
Tel: 731 9790
E-R 08:00-16:00

Unekeskus

Tel: 731 9793
E-R 08:00-16:00
korvakliinik.unekeskus@kliinikum.ee

Kuulmiskeskus

Tasakaalu-uuringud
Tel: 731 9470
Tel: 731 9795

 

Kuulmisabivahendid ning nendega seotud teenused
Tel: 731 9478
E-R 8:00-16:00
katrin.korbun@kliinikum.ee

Rehabilitatsiooniteenus
Tel: 731 9479
mari.reilson@kliinikum.ee

 

Kuuldeaparaatide remont
Tel: 731 9473
E-R 9:00-16:00