• Algus

1988. aastal, mis oli Eestis esimeste lastevanemate organisatsioonide tekke aeg ning epohhiloov puuetega inimeste väärtustamises, avati TÜ lastekliiniku polikliiniline taastusravikeskus asukohaga vastehitatud elumajas, Ilmatsalu tn 46. Osakonnajuhatajaks sai dr Tiina Stelmach, kelle initsiatiivil ja eestvedamisel üksus moodustati.

Esimeseks vanemõeks sai Tartu Meditsiinikooli lõpetanud Lia Leesmaa. Aastatel 1993 kuni 1999.a lõpuni töötas vanemõena füsiaatria- ja lasteõe pädevusega Tiiu Vels.
 
Varemgi oli pakutud protseduuripõhist taastusravi teenust (elektriravi, liikumisravi, massaaž, logopeediline abi) põhiliselt Ülikooli tänava lastepolikliiniku ruumides. Nüüdsest hakati kujundama esimesi meeskonnatöö kogemusi. Eraldi projekteeritud ruumid pakkus lastehaigla endisele peaarstile dr Kaljo Mitile välja Tartu Maja tolleaegne juht Olari Taal, kelle juhtimise all olev firma antud maja Ilmatsalu tänaval ehitas.

  • Töö filiaalis

Osakonna loomisest alates kuni praeguseni töötavad lastekliinikus füsioterapeut Ülle Utsal (alates 2002. aastast lastekliiniku N.Lunini tn 6 peamajas), logopeed Reet Raud ja taastusarst Tiina Stelmach. Enamus aega Ilmatsalu tn osakonna eluloost kuni praeguseni on meeskonnas olnud ka õde Tiiu Vels ja hooldaja Siiri Lubi. Õde-perenaine Linda Mandel, kes oli alates Ilmatsalu üksuse loomishetkest tubli abijõud majandusasjade korraldamises, töötas osakonnas üle 12 aasta, kuni 2001.aasta alguseni, mil vastav ametikoht koondati.

Uudne oli tookord ruumidesse ehitatud linna esimene imikutele ja väikelastele mõeldud bassein, mis seniajani on Tartu linnas oma ainulaadse väärtusega.

Paljud esimesed arendus- ja taastusravi vahendid saadi Hollandis ja Rootsis loodud sõprussidemete vahendusel.

1996.a õnnestus osakonnajuhatajal Tiina Stelmachil saada heakskiit Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondidele esitatud projektile, mis võimaldas 3,5 kuuga rekonstrueerida Ilmatsalu tänavas asuvad keskuse ruumid ja viia lastebassein kaasaegsele vesivarustussüsteemile. 0667Antud ajahetkel andis see väljavaate ka jooksvate kulude vähendamiseks, mis sai otsustavaks osakonna ellujäämises. Jõudu andis lastevanemate poolt Tartu Linnavalitsusele saadetud toetuskiri sooviga tegevuse jätkumiseks lastele kavandatud ruumides. Tulemuseks oli ravikeskuse veelgi lapsesõbralikum miljöö, seda enam, et üle 50% teenusest osutati 0-3-aastastele lastele. Ümberehitustöid ja sisustamist aitasid rahastada ka Malta Ordu, Rootsi eraisikud, kes kogusid sihtotstarbelist ehitusraha ja puuetega laste inventari vastava kampaania käigus, samuti Eesti Puuetega Inimeste Fond ning Hollandi eraisikud ja sealsete politseinike loodud sihtasutus Eurocops. Hollandi Fondidele esitatud projektide toel ja sihtasutuse Eurocops toetusel oli võimalik ka aastaid toetada puuetega ja riskigrupi laste ravi- ja rehabilitatsioonikulusid, korraldada puuetega laste üritusi, rahastada spetsialistikoolitusi ning välja anda trükiseid lapsevanematele, samuti tagada hooldusvahendeid ja remonti imikute ja väikelaste basseinile.

  •  Reorganiseerimine

 1998.a ühines Ilmatsalu tn taastusravi osakonnaga Oru 3 meeskond (mida enne ühinemist juhatas dr Riina Pettai). Järgnes periood, mil loodi SA TÜ Kliinikum ning sellega seoses moodustati kliinikud. Aastast 1999 toimunud radikaalsed ümberkorraldused nii lastekliiniku struktuuris kui koosseisus ei jätnud puudutamata ka taastusravi.

2000. aastast reorganiseeriti Oru tn 3 asuv allüksus, ning koos Ilmatsalu tn 46 alates 1988. aastast tegutsenud ambulatoorse osakonnaga liideti see N.Lunini 6 statsionaarse osakonnaga. Uueks ühisnimetuseks sai SA TÜ Kliinikumi lastekliiniku laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskus. Alates 2000 kuni 2006. aasta oktoobrini töötas nii Ilmatsalu filiaali kui kogu laste taastusravikeskuse vanemõena lasteõde Tiiu Kuus.

2002. aastal toimus lastekliiniku arendus- ja taastusravi struktuuri järjekordne reorganiseerimine,
milleni viis eelkõige taastusravi alarahastamine Eesti tervishoiusüsteemis. Taastusravi töö Oru 3 aadressilt koondus osaliselt N.Lunini tänava peamajja, logopeed Tiiu Päll ja Imma Tiirmaa liitusid Ilmatsalu filiaaliga. Koosseisude koondamine oli tuntav.

Hoolimata pingelistest arengutest pälvis lastekliinik ühena vähestest esimestest meeskondadest tunnustust sotsiaalministri poolt määratud rehabilitatsiooniasutusena. Meie meeskond osaleb puuetega laste rehabilitatsioonivajaduste hindamises ja rehabilitatsiooniteenuste planeerimisel, meie spetsialistide ettepanekuid on oluliselt arvesse võetud sotsiaal- ja rehabilitatsiooni arengukavade ja seadustiku väljatöötamisel.

2005.aasta  veebruarist jäi keskuse juhataja dr T.Stelmach doktoritöö puhkusele, käivitades samal ajal Eesti Agrenska Fondi puuetega laste ja noorte teenuseid. 2005. aastast hakkas laste taastusravikeskust juhtima dr Riina Pettai, ning alates 2008. aastast Tiina Lind.

  • Filiaali sulgemine

Filiaali töö lõpetamise eelselt, 2009.a detsembrikuu seisuga töötas lastekliiniku laste ja noorukite arendus- ja taastusravi keskuse Ilmatsalu 46 filiaalis kokku 19 inimest:

Taastusarstid: Imma Tiirmaa, Tiina Stelmach
Õde Tiiu Vels
Sekretär Aile Luts
Logopeedid: Reet Raud, Marina Balkašina, Tiiu Päll
Füsioterapeudid Aimi Krukov, Eva Rüütel, Piret Suur, Ingrid Alumaa, Karin Kangur
Lapsepuhkusel füsioterapeudid: Merlin Burov, Elge Ambos, Rutt Saadjärv ja Kristiina Õunapuu
Hooldajad: Siiri Lubi, Jelena Vestmann

  • Laste taastusravikeskus 2009.a detsembri seisuga 

Alates 14.detsembrist 2009 paiknevad Ilmatsalu tn filiaali töötajad lastekliiniku peahoones N.Lunini 6, kus peale hematoloogia-onkoloogia kliiniku hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna ning apteegi ärakolimist jäi vaba ruumi taastusravikeskuse koondamiseks ühele pinnale. Siiski väheneb Lunini tn-le kolimisega oluliselt imikute, väikelaste ja puuetega laste vesiravivõimalus kompleksse arendus- ja taastusravi osana.

Ühe katuse alla saanud keskuse juht on dr Tiina Lind, vanemõde Tiiu Vaher, sekretär Aile Luts.

 Ülevaate koostas dr Tiina Stelmach

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad