Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

Tartu Ülikooli Kliinikumis (edaspidi Kliinikum) surnud patsiendi surmast teatab omastele raviarst või õde (vastavalt kokkuleppele). Kui surm saabub öösel, teavitatakse omakseid esimeste hommikutundide jooksul või kokkuleppel omastega ka öösel.
Surnu esmane korrastus viiakse läbi osakonnas, edasi toimetatakse surnu lepingupartneri poolt Kliinikumi külmkambrisse (Ravila 19, Tartu). Edasine asjaajamine sõltub sellest, kas surnu kuulub patoanatoomilisele lahangule või mitte. Patoanatoomilisi lahanguid teostatakse ainult tööpäeviti.
Patoanatoomiline lahang on haiguste surmajärgne diagnostika, mille eesmärgiks on surma põhjuse selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisele lahangule suunamist teostab raviarst või perearst vastavalt seaduses sätestatud juhtudel, muudel juhtudel surnu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku või nõude alusel. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahangu protokolli ning arstliku surmateatise. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse raviarstile või perearstile, kes surnu patoanatoomilisele lahangule suunas.

Täiendav info: Surma põhjuse tuvastamise seadus


Nõuandeid asjaajamiseks

  1. Võtke haigla osakonnast kaasa lahkunu isiklikud asjad ja dokumendid.
  2. Küsige arstlik surmateatis.
  • Kui lahangut ei toimu, väljastab surmateatise raviarst või valvearst osakonnas, kus inimene suri.
  • Kui lahang toimub, väljastab surmateatise kantseleiteenistus - L.Puusepa 8, E-korpus 1.korrus ruum 111, tööpäevadel kl 8–16 telefonid 731 8131 ja 731 9204.
  • Surmateatis väljastatakse surnu isikut tõendava dokumendi ja surnu omakse (või volitatu) isikut tõendav dokumendi alusel.

      3. Võtke ühendust OÜ Võru Matusetalitus Tartu osakonna Lõuna-Eesti Matusebüroo töötajaga (tööpäevadel kl 9–16 telefonil 737 4299 ja ööpäevaringselt 518 7039) surnu kättesaamiseks Kliinikumi külmkambrist ja vajadusel muu asjaajamise osas.


Surmajuhtumi registreerimine

Surmajuhtum tuleb registreerida 3 tööpäeva jooksul surmapäevast. Tähtaja ületamine võib kaasa tuua haldusvastutuse. Surma registreerivad perekonnaseisuasutused.

Surmajuhtumi registreerimiseks esitab surnu abikaasa, sugulane, hõimlane või teine isik, kes elas koos surnud isikuga, nende puudumisel aga raviasutuse juht, politseiametnik või muu ametnik:

  • arstliku surmateatisi või kohtuotsuse surma fakti tuvastamise või surnuks kuulutamise kohta;
  • surnud isiku isikutunnistuse või passi;
  • avaldaja isikut tõendava dokumendi.

Surma registreerimisel koostatakse surmaakt ning väljastatakse surma-tunnistus ja tõend matusetoetuse saamiseks. Surmaakti koostamine ja esmase surmatunnistuse väljastamine on riigilõivuvaba.

INFO OMASTELE

TÖÖPÄEVITI 9.00-16.00

tel: 586 0600

või

748 7108
(Tartu Krematoorium)