Kontaktandmed

 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

Patoloogiateenistus
L. Puusepa 8 
50406 TARTU

 

SEKRETÄRID
+372 731 9699
+372 731 9697 

Fax: +372 731 9681

 

patoloogia@kliinikum.ee

 

Majajuht

Koepanga töövaldkonnaks on normaalsete ja haiguslikult muutunud inimkudede kogumine ning kogutud kudede ning nende baasil tekitatud rakukultuuride säilitamine ning teadus- ja arendustöö tarbeks väljastamine.

SISUKORD


TÜ KLIINIKUMI PATOLOOGIATEENISTUSE KOEPANGA PROJEKTI TEGEVUSJUHEND

Üldsätted
1.1. Koepanga Projekt on SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Patoloogiateenistuse osakondadevaheline projekt, mille eesmärgiks on normaalsete ja haiguslikult muutunud inimkudede kogumine ning kogutud kudede ning nende baasil tekitatud rakukultuuride säilitamine ja teadus- ning arendustöö tarbeks väljastamine. 
1.2. Koepanga projekti elluviimisel juhindutakse Eesti Vabariigi seadustest, SA TÜ Kliinikumi põhikirjast, patoloogiateenistuse põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ning lepingutest.

2. Eesmärgi täitmine
2.1. Koepanga projekti raames: 
2.1.1. viiakse läbi normaalsete ja haiguslikult muutunud inimkudede kogumist SA TÜ Kliinikumi patoloogiateenistuses ja koostöös teiste haiglate patoloogiteenistustega; 
2.1.2. tagatakse kudede kogumisel, säilitamisel ja levitamisel patsiendi isikuandmete kaitse ja oma töökorralduse vastavuse Eesti Vabariigi ja rahvusvaheliste bioeetika normidele; 
2.1.3. tagatakse Koepanga Projekti tegevuseks ja eesmärgi täitmiseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ning infrastruktuuri töö ja arengu; 
2.1.4. peetakse statistilist ja muud arvestust.

3. Koepanga projekti juhtimine
3.1. Koepanga Projekti juhivad projektijuht ja kolmeliikmeline nõukogu. 
3.2. Koepanga projektijuht:
3.2.1. koordineerib kudede informeeritud nõusolekute kogumist koedoonoritelt ja/või nende omastelt;
3.2.2. koordineerib kudede kogumisega seotud tehnilist tegevust; 
3.2.3. kutsub vastavalt laekunud avaldustele kokku Koepanga Projekti nõukogu; 
3.2.4. võtab vastu taotlusi kudede saamiseks teadus- ja arendustöö tarbeks; 
3.2.5. korraldab andmete säilitamise ning tagab isikuandmete lahutamise 
kudede andmetest; 
3.2.6. korraldab kudede väljastamise heakskiidetud teadus- ja arendusprojektide tarbeks.
3.3. Koepanga projektijuht valitakse nõukogu poolt 3 aastaks. Projektijuhil on õigus igal ajal omal soovil tagasi astuda, kui ta teatab sellest nõukogule kirjalikult vähemalt 2 kuud ette. 
3.4. Nõukogu võib juhataja tagasi kutsuda ainult mõjuvatel põhjustel, milleks on eelkõige tema tegevus või tegevusetus, mis põhjustab olulist kahju Koepanga Projektile või kui projektijuht osutub võimetuks juhtima Koepanga Projekti. 
3.5. Nõukogu otsustab projektijuhile asendaja määramise mitte hiljem kui 1 kuu jooksul pärast selle tagasikutsumist või tagasiastumist. Asendaja volitused kestavad uue projektijuhi määramiseni käesoleva põhikirja punktis 3.3. ettenähtud korras.
3.6. Projektijuhi tööd tasustatakse vastavalt tema ülesannetele ja Koepanga majanduslikule olukorrale. 
3.7. Koepanga Projekti nõukogu: 
3.7.1. Koepanga nõukogu kavandab Koepanga Projekti tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet Koepanga Projekti ja projektijuhi tegevuse üle;
3.7.2. sätestab Koepanga Projektile laekuvate koematerjali väljastamise taotluste läbivaatamise korra; määrab koematerjali väljastamise tingimused; vaatab oma korralistel koosolekutel läbi ja annab vastuse laekunud koematerjali väljastamise taotlustele;
3.7.3. kontrollib projektijuhi poolt töökohustuste täitmist ja vahendite kasutamise sihipärasust; 
3.7.4. taotleb tagastamatuid vahendeid Koepanga Projekti tegevuse korraldamiseks, soetusteks, investeeringuteks ja muude põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. 
3.8. Koepanga Projekti nõukogu valitakse Patoloogiateenistuse osakonnajuhatajate koosolekul ja selle kossseisu kinnitab patoloogiateenistuse direktor.
3.9. Nõukogu liikmed valitakse 3 aastaks. 
3.10. Nõukogu liikmel on õigus igal ajal omal soovil nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest Koepanga projektijuhile kirjalikult vähemalt 2 kuud ette. Nõukogu liikme võib Patoloogiateenistuse osakonnajuhatajate otsusega tagasi kutsuda, kui nõukogu liige kahjustab oma tegevusega või tegevusetusega Koepanga Projekti või ta ei ole võimeline osalema nõukogu töös. Nõukogust tagasiastunud või tagasikutsutud nõukogu liikme asemele valitakse uus liige vastavalt põhikirja punktis 3.7. toodud korrale mitte hiljem kui 2 kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasiastumist või tagasikutsumist. 
3.10.1. Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige või juhataja. 
3.10.2. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 2 nõukogu liiget. 
3.10.3. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 2 nõukogu liiget. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. 
3.10.4. Erandkorras võib nõukogu teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed. 
3.10.5. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid saadetakse Koepanga projektijuhile, kes korraldab nende säilitamise. 
3.10.6. Nõukogu liikmete tööd tasustatakse vastavalt nende ülesannetele ja Koepanga majanduslikule olukorrale.

4. Põhikirja muutmine
4.1. Põhikirja võib muuta muutunud asjaolude arvessevõtmiseks ja silmas pidades Koepanga Projekti eesmärki. Põhikirja muutmise õigus on SA TÜ Kliinikum juhatusel.

5. Koepanga lõpetamine
5.1. SA TÜ Kliinikumi juhatus võib Koepanga Projekti lõpetada, kui asjaolud muutuvad nii olulisel määral, et ei ole võimalik ega vajalik Koepanga eesmärgi saavutamine.


KOEPANGA TÖÖTAJAD

Dr Retlav Roosipuu, koepanga juhataja

Telefon: 731 9690
e-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Koepanga nõukogu - dr Retlav Roosipuu, dr Helgi Saar, dr Mari-Ann Reintam
Laborant - Velve Aria