Sisukord
Kliinilise psühholoogia üldiseloomustus

-
mõiste
- uurimisvaldkonnad
- teadmistevaldkond
- tegevusvaldkonnad
- traditsioonilised alaharud
- uuemad rakendused
- kliiniline psühholoogia Eestis
- probleemid ja arengusuunad

Isiksusepsühholoogia /mõiste/
- Klassifitseeriv lähenemine
-- Tüpoloogiad
-- Isiksusejoonte teooria (Allport)
-- Faktoranalüüs:isiksuse dimensioonid
   Cattelli 16 faktorit
   H.Eysenck
   Suur viisik
   Põhidimensioonide päritolu ja stabiilsus

   Tagasi temperamendi juurde
   C.R.Cloningeri 3F isiksuse mudel
   Interpersonaalse käitumise ringmudel
-- Motivatsioonilised isiksusekäsitlused
   Skinner
-- Psühhoanalüütilised isiksuseteooriad
   Klassikaline psühhoanalüüs
  - Toopiline
   -
Strukturaalne
   -
Dünaamiline
   -
Ökonoomiline
   -
Geneetiline
   Objektsuhete koolkond
  - Fairbairn/ Mahler /Winnicott
   Psühhoanalüütilise teooria areng
-- Humanistlikud isiksuseteooriad

Motivatsioon
-
aktiivsuse allikad
- aktiivsuse suund
- motivatsiooniteooriad
 
instinktiteooriad
ärrituse teooriad
  vastandprotsesside hüpotees

- bioloogilised vajadused
- Maslow vajaduste püramiid
- motiveerivad faktorid
- rahuldamata vajadused
   frustratsioon
   frustratsioonitolerants

- toimetulek ja toimetulekustiilid

Suhtlemine
Kommunikatsiooniprotsess
Suhtlemismustrid
Suhtlemistõkked
Tõhusa eneseväljenduse reeglid
Suhtlemistasandid
Suhtlemisvahendid
Psühhoterapeutilised suhtlusoskused

Emotsioonid

Psüühikahäirete psühholoogilised seletused
Kognitiivne ja käitumuslik mudel
- Kognitiivsed skeemid
   ebafunktsionaalsed skeemid
- Automaatmõtted
- Kognitiivsed vead

Psüühikahäirete käitumuslik seletus
- Õppimisteoooriad
   klassikaline tingimine
   operantne tingimine
Käitumuslik ettekujutus psühhopatoloogiast
Ärevushäired
Depressioon

Psühhoanalüütiline mudel

Psühholoogilised uurimismeetodid
Hindamismeetodid
Intervjuu ja vaatlus
Vaatlusmeetodid
Intelligentsuse uurimine
Isiksuse ja seisundi uurimine
- Kompleksskaalad
  SCL-90, EST.Q
- Depressiooniskaalad
- Ärevuse skaalad
- Hoiakuskaalad
- Kompleksküsimustikud
   MMPI
- Projektiivtestid