RHK üldiseloomustus
Esitusviis

RHK-10 V peatüki ja RHK-9 V peatüki põhilised erinevused

RHK-10 üldprintsiibid

Neuroos ja psühhoos

Muud RHK-10 ja RHK-9 erinevused

Terminoloogilisi probleeme

Häire

Psühhogeenne ja psühhosomaatiline

Lapsed ja täiskasvanud

Rohkem kui ühe diagnoosi kasutamine

Teistes RHK-10 peatükkides esitatud diagnooside registreerimine

Esitusviis

  • klassifikatsiooni kasutajad peavad tundma sissejuhatuses esitatud üldinstruktsioone ja seletusi, mis on toodud iga alapeatüki ees, et vältida tarbetuid kordusi.

  • iga häire kohta on esitatud peamiste kliiniliste iseärasuste kirjeldus ning tähtsamate, kuid vähem spetsiifiliste kaasuvate iseärasuste kirjeldus.

  • diagnostilistes juhistes on esitatud sümptomid ja nende vahekord, mis on tavaliselt vajalikud usaldatavaks diagnoosiks

  • märkused sümptomite kestuse kohta mõeldud üldiste juhistena ja mitte rangete nõudmistena (va ICD-10/RC);

  • kirjeldused ja juhised ei sisalda teoreetilisi seletusi ega käesoleval ajal nende häirete olemuse kohta teadaolevaid seisukohti;

RHK-10 V peatüki ja RHK-9 V peatüki põhilised erinevused

RHK-10 üldprintsiibid

RHK-10 on tunduvalt mahukam kui RHK-9

RHK-9 psüühikahäireid sisaldavas peatükis oli ainult 30 kolmesümbolilist kategooriat (290-319);

RHK-10 V (F) peatükis on 100 kolmesümbolilist kategooriat.
Osa nendest on jäänud kasutamata, et hiljem oleks võimalik teha klassifikatsiooni täiendusi, ilma kogu süsteemi ümber tegemata.

Mõnel juhul on kasutatud 5. ja vahel ka 6. koodinumbrit häire detailsemaks kirjeldamiseks.

Teistel juhtudel on kategooriad esitatud koondvormis laiemate gruppidena, et neid oleks lihtsam kasutada, näiteks üldmeditsiinipraktikas.

Neuroos ja psühhoos

Tüüpiline neurooside ja psühhooside eristus, mis oli esitatud RHK-9-s, ei leia RHK-10-s kasutust.

Mõistet neuroos ei kasutada; (F4)

Mõiste psühhootiline viitab, et esinevad hallutsinatsioonid, luulumõtted või piiratud hulk selgelt anormaalseid käitumisviise. (nagu väljendunud ärrituvus, hüperaktiivsus, märkimisväärne psühhomotoorne pidurdus ja katatoonne käitumine).

Muud RHK-10 ja RHK-9 erinevused

Kõik orgaanilistel põhjustel tekkivad häired on ühendatud blokki F00-F09, mis teeb klassifikatsiooni selle osa kasutamise tunduvalt lihtsamaks kui RHK-9-s.

Psühhoaktiivsetest ainetest põhjustatud psüühika- ja käitumishäirete uus käsitlus:
1) kolmas koodinumber tähistab kasutatavat ainet,
2) neljas ja viies koodinumber sündroomi;

Blokki (F20-F29 - skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired), on laiendatud selliste uute kategooriatega nagu
1) diferentseerimata skisofreenia,
2) skisofreenia järeldepressioon,
3) skisotüüpne häire.
4) tsirkulaarne skisofreenia on asendatud mõistega skisoafektiivne häire

Meeleoluhäirete klassifitseerimisel on lähtutud nende ühistest tunnustest.
Selliseid mõisteid nagu neurootiline depressioon ja endogeenne depressioon ei ole kasutatud;

Terminoloogilisi probleeme

Häire

Mõiste häire läbib kogu klassifikatsiooni, selleks et vältida probleeme, mis tekivad selliste mõistete nagu haigus ja tõbi kasutamisel.
On ilmne, et häire ei ole kõige täpsem termin, kuid seda kasutatakse selleks, et viidata kliiniliselt äratuntavate sümptomite kogumile või käitumisele, millega enamasti kaasneb distress ja mis häirivad isiku funktsioone.

Sotsiaalne deviatsioon või konflikt iseenesest, ilma isiksuse düsfunktsioonita ei ole piisav selleks, et neid käsitleda siin defineeritud psüühikahäirena.

Psühhogeenne ja psühhosomaatiline

- mõistet psühhogeenne kasutatakse mõningate häirete kirjeldamisel;
- mõiste psühhosomaatiline ei leia rakendust (F54.-) RHK-10-s

Lapsed ja täiskasvanud

Blokid F80-F89 (psüühilise arengu spetsiifilised häired) ja F90-F98 (lapse ja nooruki käitumis- ja tundeeluhäired) katavad ainult neid häireid, mis on spetsiifilised lapse- või noorukieale.

Seejuures võib enamik teistes blokkides esitatud häiretest ilmneda suvalises eas ja neid kategooriaid tuleks kasutada ka lastel ja noorukitel, kui see on vajalik;
näiteks söömishäired (F50.-), unehäired (F51.-)

Rohkem kui ühe diagnoosi kasutamine

On soovitatav, et diagnoosimisel peetaks kinni järgnevast üldreeglist: registreerida nii palju diagnoose, kui on vajalik kogu kliinilise pildi katmiseks.

Kui kasutatakse mitut diagnoosi, on tavaliselt kasulik eelistada neist üht, märkida see põhidiagnoosina ning teised lisadiagnoosidena.
1) põhidiagnoosina eelistatakse seda diagnoosi, mis on kõige rohkem seotud põhjusega, miks diagnoosi üldse tehakse;

Teistes RHK-10 peatükkides esitatud diagnooside registreerimine