Täiskasvanu isiksushäired ja isiksusemuutused (F60-F62)

Siia kuuluvad kliinilise tähendusega seisundid ja väärkohastumuslikud käitumismustrid, mis on püsivad ning väljendavad inimese iseloomulikku elustiili ja enese ning teistega suhtlemise viisi.
Nende käitumismustrite väljendused on mitmesugustes isiklikes ja sotsiaalsetes olukordades ühetaoliselt jäigad. Tegemist on äärmuslike või oluliste kõrvalekalletega kultuuri keskmise inimese tajumise, mõtlemise, tunnete ja eriti suhete laadist. Mustrid on tavaliselt püsivad ja hõlmavad hulganisti mitmesuguseid käitumise ning psühholoogilise toimimise valdkondi. Nad tekitavad tihti mõnesugust distressi või häirivad sotsiaalset tegutsemist, kuigi see alati ei pruugi nii olla.

1) Isiksushäired (F60) erinevad isiksusemuutustest tekkimise aja ja viisi poolest. Isiksushäired on arenguseisundid, mis ilmnevad lapse- või noorukieas ja püsivad täiskasvanuna;
ei ole mõne muu psüühilise ega ajuhaiguse tagajärjeks, kuigi võivad teiste häiretega koos esineda või neile eelneda (paranoiline, skisoidne, düssotsiaalne, ebastabiilne, histriooniline, anankastne, vältiv, sõltuv, nartsissistlik (DSM))

2) Isiksusemuutus (F61, F62) on aga vastupidiselt eelnevale omandatud tavaliselt täiskasvanueas pikaajalise distressi, ülima keskkonnavaeguse, raske psüühikahäire või ajuhaiguse/-kahjustuse tagajärjel (orgaanilised isiksushäired, vt. blokk F1) või on tekkinud seoses psühhoaktiivsete ainete tarvitamisega (vt blokk F1)

Isiksushäirete alatüüpide eristamine:

1) nende sagedasematele ja silmatorkavamatele käitumisväljendustele vastavate omaduste kogumite järgi.

2) diagnoosides isiksushäiret tuleks arvestada kõiki inimese toimimise valdkondi (perekond, suhted teiste inimestega, õppimine, töö, huvialad jne.)

3) diagnoosi aluseks peaks olema võimalikult palju informatsiooniallikaid

4) isiksushäirete vahel kindlad piirid puuduvad (on võimalik esitada vaid üksteist mittevälistavate ja mõnes osas kattuvate tüüpide ning alatüüpide kirjeldusi)

Spetsiifilised isiksushäired ja püsivad isiksusmuutused (F60 - 62)

F60 spetsiifilised isiksushäired

F60.0 Paranoiline isiksus
F60.1 Skisoidne isiksus
F60.2 Düssotsiaalne isiksus
F60.3 Ebastabiilne isiksus
    F60.30 impulsiivset tüüpi ebastabiilne isiksus
;
    F60.31 piirialast tüüpi (borderline type) ebastabiilne isiksus
F60.4 Histriooniline isiksus

F60.5 Anankastne isiksus
F60.6 Vältivisiksus
F60.7 Sõltuvisiksus
F60.8 Muud spetsiifilised isiksushäired
F60.9 Täpsustamata isiksushäire

F61 segatüüpi ja muud isiksushäired (=F60 + F62)

F62 püsivad isiksusemuutused

Blokki F6 ei kuulu:

  • Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, -kahjustusest või -düsfunktsioonist (F07)
  • isiksus- või käitumishäire psühhoaktiivsetest ainetest (vt F1x.71)
  • residuaalne skisofreenia
  • düstüümia ja tsüklodüümia

 

Spetsiifilised isiksushäired (F60)

Spetsiifiline isiksushäire on iseloomu ja käitumise raske häire, mis hõlmab tavaliselt isiksuse mitut valdkonda ja on seotud oluliste isiklike ja sotsiaalsete raskustega.

Kuigi isiksushäirele iseloomulikud avaldused käitumises võivad ilmneda hilises lapse- või noorukieas, mõne juhul ka varem, ei ole isiksushäire diagnoosi kohane enne 16-17 eluaastat rakendada.

Spetsiifiliste isiksushäirete üldised diagnostilised juhised

Seisundid, mille otseseks põhjuseks pole ajukahjustus ega -haigus ega mõni muu psüühiline häire ja mis vastavad järgmistele kriteeriumidele:

(a) märkimisväärselt disharmoonilised hoiakud ja käitumine, mis tavaliselt hõlmab mitut valdkonda, nt. emotsioone, erutuvust, impulsikontrolli, mõtlemis- ja tajumisviisi ning teistega suhtlemise stiili;
(b) ebanormaalne käitumismuster on püsiv ja pikaajaline ega piirdu ainult vaimuhaiguse episoodidega;
(c) ebanormaalne käitumismuster on kõikehõlmav ja paljudes isiklikes ning sotsiaalsetes situatsioonides selgelt väärkohanenud;
(d) ülaltoodud nähud ilmuvad alati lapse- või noorukieas ja püsivad täiskasvanuna;
(e) häire tekitab olulisi isiklikke kannatusi, mis võivad ilmsiks tulla alles hilisemas arengujärgus;
(f) häire on tavaliselt, kuigi mitte alati, seotud tööalase ja sotsiaalse sooritustaseme olulise langusega.

Enamiku alatüüpide diagnoosimiseks on vajalik, et vähemalt kolm kirjelduses antud joont või käitumisviisi oleksid selgelt olemas.

DSM-IV-s on isiksushäired jagatud kolme klastrisse; samasse klastrisse kuuluvad isiksushäired sageli esinevad koos.

 

Isiksushäirete jaotus: RHK-10 ja DSM-IV

RHK-10 (WHO, 1992)

DSM-IV (APA, 1994)


Paranoidne
Skisoidne
Skisotüüpne

    Klaster A
Paranoidne
Skisoidne
Skisotüüpne


Düssotsiaalne
Emotsionaalselt ebastabiilne
- impulsiivne tüüp
- piirialane tüüp
Histriooniline

   Klaster B
Antisotsiaalne
Piirialane (borderline)
Histriooniline
Nartsissistlik


Vältiv
Sõltuv
Obsessiiv-kompulsiivne

  Klaster C
Vältiv
Sõltuv
Obsessiiv-kompulsiivne

Passiiv-agressiivne
Nartsissistlik
(Puuduvad RKH-põhiversioonis)

Passiiv-agressiivne
Depressiivne

  Isiksushäirete kognitiivse profiili iseloomustus

Arvamus endast

Arvamus teistest

Põhiuskumused

Põhistrateegiad

Skisoidne
Iseseisev,
üksildane

Pealetükkivad

Teised ei vääri huvi,
suhted loovad sega-
dust

olla teistest eemal

Paranoidne
Õiglane,
õilis,
haavatav

Sekkuvad,
on õelad, diskrimineerivad, pahatahtlikud

Teiste motiivid on kahtlased;
tuleb olla valvas

Ettevaatlikus, tähenduste otsimine, süüdistamine, vasturünnak

Düssotsiaalne
Üksildane,
iseseisev,
tugev


kaitsetud, ärakasutatavad


õigus rikkuda reegleid,
teised on nõrgad, teisi võib ära kasutada


ründamine, röövimine, petmine, manipuleerimine

Natsissistlik
eriline, ainulaadne, tähtis, reeglitest kõrgemal


alluvad,
imetlejad

 


olen teistest parem, väärin erilist suhtumist, olen reeglitest kõrgemal


teiste ärakasutamine, reeglite ignoreerimine, manipuleerimine, võistlushimuline

Histriooniline
võluv,
muljet avaldav


võrgutatavad, vastuvõtlikud, imetlejad


olen imetlusväärne;
et olla õnnelik vajan teiste tähelepanu;
võin lähtuda oma tunnetest


dramaatilisus, võrgutamine,
viha,
nutt,
suitsiidizhestid

Vältiv
tundlik halvustamise ja tõrjumise suhtes,
halbsuhtleja,
oskamatu


kriitilised,
üleolevad,
alandavad


on hirmus olla tõrjutud või alandatud,
inimesed tõrjuksid mind kui teaksid, milline ma olen


hinnanguliste situatsioonide vältimine, ebameeldivate tunnete või mõtete vältimine

Sõltuv
nõrk,
abitu,
oskamatu


hoolitsevad,
toetavad,
oskajad


toimetulekuks on vaja teiste abi,
vajan pidevat toetust ja julgustamist


sõltuvussuhete kujunemine

Anankastne
vastutustundlik,
arvestav,
noriv,
pädev


vastutustundetud, püsimatud, oskamatud, enesekesksed


ma tean, mis on parem,
üksikasjad on tähtsad,
inimesed peaksid rohkem püüdma


reeglite rakendamine,
perfektsionism, hindamine,
kontrollimine,
arvustamine, karistamine

 

Isiksushäiretega seotud probleemid

raskused perekonna, õppimis- ja töörollides;

lahutused, vanemlike õiguste kitsendused;

kõrgemsuremus (suitsiidid); suitsiidkatsed, õnnetusjuhtumid, erakorralise meditsiiniabi vajadus;

suurem haigestumus teistesse psüühikahäiretesse;

kaasuvate psüühikahäirete raskus, kulg ja ravile reageerimine;

isiksushäired ja kuritegevus: 70 - 85%;

isiksushäired ja alkoholism: 60 - 70%;

isiksushäired ja narkomaania: 70 - 90%.

Leviku kohta Eesti kohta andmed puuuvad

 

F60.0 Paranoiline isiksushäire
[teiste umbusaldamine, kahtlustamine, motiivide väärtõlgendus]

Paranoiline isiksushäire põhitunnusteks tunnuseks on:

(a) ülim tundlikkus tõrjumise ja ebaedu suhtes;
(b) solvangu ja haavamise mitteandestamine, kalduvus kaua viha pidada;
(c) umbusklikkus ja kõikehõlmav kalduvus kogemust moonu-tada, tõlgendades teiste neutraalseid või sõbralikke tegusid kui vaenulikke või põlglikke;
(d) oma õiguse visa ja sõjakas tagaajamine, mis ei sobi kokku tegeliku olukorraga;
(e) sagedased ja alusetud kahtlused abikaasa või seksuaal-partneri truuduse suhtes;
(f) kalduvus pidada end liialt tähtsaks, mis väljendub püsivas enesekeskses hoiakus;
(g) enda ümber ja laias maailmas sündivat seletab ülekaalukalt ja alusetult kui kellegi vandenõu tulemust.

F60.1 Skisoidne isiksushäire
[eraldatus inimsuhetes, emotsioonide piiratud väljenduslaad]

Isiksushäire, mis vastab järgmistele kriteeriumidele:

(a) kui üldse rõõmu tuntakse, siis väga vähestest tegevustest;
(b) emotsionaalne külmus, jahedus või tuim emotsionaalsus;
(c) võimetus väljendada teiste suhtes nii sooje, õrnu tundeid kui ka viha;
(d) ükskõiksus nii kiituse kui kriitika suhtes;
(e) vähene huvi saada seksuaalseid elamusi teise inimese seltsis (arvestades vanust);
(f) üksildaste tegevuste ülekaalukas eelistamine;
(g) liigne enesessesüüvimine ja fantaseerimine;
(h) pole lähedasi sõpru või usaldussuhteid (või on ainult üks) ega soovi selliste suhete loomiseks;
(i) märkimisväärne tundetus üldtuntud sotsiaalsete normide ja tavade suhtes.

F60.2 Düssotsiaalne isiksushäire
[teiste inimeste õiguste eiramine ja rikkumine]

Isiksushäire, mis torkab tavaliselt silma ränkade vastuolude tõttu inimese käitumise ja valitsevate sotsiaalsete normide vahel ja millele on iseloomulik:

(a) kalk hoolimatus teiste tunnete suhtes;
(b) tugev ja püsiv vastutustundetu hoiak ning sotsiaalsete normide, reeglite ja kohustuste eiramine;
(c) võimetus püsisuheteks, kuigi suhete loomisel pole raskusi;
(d) väga madal frustratsioonitaluvus, madal agressiooni ja vägivalla vallandumise lävi;
(e) võimetus tunda süüd ja õppida kogemusest, eriti karistusest;
(f) märkimisväärne kalduvus teisi süüdistada ja ühiskonnaga konflikti tekitanud käitumist õigustada.

Kaasnev joon võib olla püsiv ärrituvus. Diagnoosi võib kinnitada lapse- ja noorukieas esinenud käitumishäire, mida ei pruugi küll alati esinenud olla.

Nartsissistlik isiksushäire
[enesetähtsustamine, imetlusvajadus, empaatiatunde puudumine]

a) on liialt ennast täis;
b) hõivatud piiritu edu, võimu, hiilguse, kauniduse või ideaalse armastuse fantaasiatest;
c) peab oma probleeme ainulaadseteks ja usub, et neist võivad aru saada vaid erilised inimesed;
d) ülemäärane imetluse vajadus;
e) tunneb end väljavalituna; taotleb põhjendamatult eriti soodsat kohtlemist või tema ootustele kohest vastutulekut;
f) inimsuhetes kasutab teisi ära oma eesmärkide saavutamiseks;
g) empaatiavõime puudumine, ei ole võimeline ära tundma teiste inimeste vajadusi ja tundeid;
h)sageli tunneb kadedust või usub, et teised kadestavad teda;
i)käitumiselt või hoiakutelt ülbe ja upsakas;

F60.3 Ebastabiilne isiksushäire
[ebastabiilsus inimsuhetes, mina-pildis ja emotsionaalsuses]

Isiksushäire, mida iseloomustab tugev kalduvus impulsiivselt, tagajärgi arvestamata tegutseda, ja kõikuv meeleolu.
Ettemõtlemise võime on minimaalne ja tugevad vihapursked viivad sageli vägivallani või käitumisplahvatusteni, mis tekivad eriti kergesti siis, kui keegi kritiseerib või takistab impulsiivseid tegusid.
Eristatakse kahte alavarianti, mille ühiseks tunnuseks on impulsiivsus ja enesekontrolli puudulikkus.

F60.30 Impulsiivset tüüpi ebastabiilne isiksus.
Juhtivaks on emotsionaalne ebastabiilsus ja vähene impulsikontroll. Tavalised on vägivallapuhangud ja ähvardav käitumine, eriti vastuseks kriitikale.
a) märgatav kalduvus käituda ootamatult ja tagajärgi arvestamata;
b) kalduvus riiakusele ja tülitsemisele eriti siis, kui impulsiivset käitumist takistatakse või taunitakse;
c) kalduvus viha- või vägivallapursetele võimetusega kontrollida neist tulenevaid käitumisplahvatusi;
d) ei suuda järjekindlalt tegutseda, kui ei saa sellest kohe tulu;
e) ebastabiilne ja kapriisne meeleolu

F60.31 Piirialast tüüpi (borderline type) ebastabiilne isiksus.

Esineb mitu emotsionaalse ebastabiilsuse tunnust.
a) häiritud või ebaselge inimese mina-pilt, eesmärgid ja sisemised eelistused (sealhulgas seksuaalsed).
b) kalduvus sattuda intensiivsetesse ja ebastabiilsetesse suhetesse, mis sageli viivad emotsionaalsete kriisideni;
c) äärmuslikke katsed vältida hülgamist;
d) korduvad suitsiidiähvardused või enese-vigastamisted (kuigi viimased võivad esineda ka ilma nähtava ajendita)
e) püsiv tühjuse tunne

F60.4 Histriooniline isiksushäire
[ülemäärane emotsionaalsus ja tähelepanu vajadus]

 (a) enesedramatiseerimine, teatraalsus, emotsioonide liialdatud väljendamine;
(b) sisendatavus, kerge mõjutatavus teiste inimeste või asjaolude poolt;
(c) õõnes ja labiilne emotsionaalsus;
(d) egotsentrilisus, enesehellitamine, ja hoolimatus teiste vastu;
(e) püsiv iha erutavate sündmuste, tunnustuse ja tegevuste järele, kus oleks võimalik olla tähelepanu keskpunktis;
(f) sobimatult võrgutav välimus või käitumine;
(g) liigne mure kehalise veetluse pärast.

Kaasneda võib egotsentrilisus, enesehellitamine, pidev tunnus-tuseihalus, kerge haavumine ja püsiv manipuleeriv käitumine oma tahtmise saamiseks.

F60.5 Anankastne isiksushäire
[korra ja kontrolli vajadus paindlikkus ja efektiivsuse hinnaga]

 (a) liigsed kõhklused ja ettevaatlikkus.
(b) detailide, reeglite, nimekirjade, plaanide, korra ja korral-damise ületähtsustamine;
(c) täiuslikkusiha, mis ei lase töid lõpetada;
(d) ülim kohusetundlikkus, hoolikus ja töö liigne tähtsustamine kuni rõõmudest ja inimsuhetest loobumiseni;
(e) liigne pedantsus ja konventsionaalsus;
(f) jäikus ja kangekaelsus;
(g) mõttetu nõudmine, et teised tegutseksid täpselt samal viisil kui tema, või vastumeelsus üldse midagi teiste teha jätta;
(h) painavate ja soovimatute mõtete või impulsside pealetung.

Sisaldab: kompulsiivne ja obsessiivne isiksus; obsessiiv-kompulsiivne isiksus.

F60.6 Vältivisiksushäire
[ülitundlikkus negatiivse hinnangu suhtes, sotsiaalne pärsitus]

 (a) püsiv ja kõikehõlmav pinge ja kartlikkus;
(b) veendumus oma sotsiaalses saamatuses, isikliku veetluse puudumises ja alaväärsuses;
(c) liigne mure saada seltskonnas kriitika või tõrjumise osaliseks;
(d) vastumeelsus luua suhteid, kui teiste sümpaatia ei ole kindel;
(e) piiratud elustiil turvalisuse vajaduse tõttu;
(f) tihedat suhtlemist nõudva töö ja tegevuse vältimine hirmust kriitika, halvakspanu või tõrjumise ees.

Kaasneda võib ülitundlikkus tõrjumise ja kriitika suhtes.

F60.7 Sõltuvisiksushäire
[vajadus hoolitsuse järele, alluv käitumine, lahutuskartus]

 (a) teisi õhutatakse tegema või lubatakse teha enda eest enamikku eluliselt olulisi otsuseid;
(b) oma huvide allutamine nende inimeste huvidele, kellest ollakse sõltuv, liigne järeleandlikkus;
(c) vastumeelsus esitada isegi põhjendatud nõudmisi inimestele, kellest sõltutakse;
(d) üksi olles abitus- ja ebamugavustunne liialdatud hirmu tõttu, et ei suudeta enese eest hoolt kanda;
(e) hirm, et lähedane inimene hülgab ja on vaja ise enese eest hoolitseda;
(f) vähene võime teha igapäevaotsuseid ilma teiste tugeva toetuse ja nõuanneteta.

Kaasneda võib enese tajumine abitu, ebakompetentse ja jõuetu-na.

Sisaldab: asteeniline, saamatu (inadequate), passiivne ja ennastnurjav (self-defeating) isiksus.

F60.8 Muud spetsiifilised isiksushäired

Isiksushäire, mis ei sobi ühtegi spetsiifilisse rubriiki (F60.0-F60.7):

ekstsentriline (eccentric), "haltlose" type, ebaküps, nartsissistlik, passiivne-agressiivne,
psühhoneurootiline isiksus.

Mitteorgaanilised püsivad isiksusmuutused (F62)

Ajukahjustuse ja -haigusega  mitteseostatavad püsivad isiksusemuutused - F62

Katastroofilise või pikaajalise ülepiirilise stressi või raske psüühilise haiguse järel tekkinud täiskasvanuea isiksus- ja käitumishäired inimesel, kellel varem isiksushäiret pole olnud.

Püsivate isiksusmuutuste üldised tunnused:
a) esinevad tajumise, suhtlemise ning maailmasse ja enesesse suhtumise viiside kindlad ja püsivad muutused.
b) isiksusemuutus on märgatav ning sellega kaasneb jäik ja mitteadaptiivne käitumine, mida enne patogeenset kogemust ei olnud.
c) muutus ei ole mõne muu psüühilise haiguse ilming ega jääksümptom.
d) sellist püsivat isiksusemuutust võib kõige sagedamini ette tulla pärast vapustavat psühhotraumeerivat kogemust või raske, korduva või pikaajalise psüühilise haiguse tagajärjena.
e) omandatud isiksusemuutust tuleb eristada olemasoleva isiksushäire stressi- või psühhootilise episoodi järgsest avaldumisest või teravnemisest

Diagnoosi ei kasutada, kui isiksushäire on ajukahjustuse või -haiguse tagajärjeks (siis oleks F07.0 kategooria kohasem). Ei sisalda: isiksushäire ajuhaigusest, -kahjustusest või -düsfunktsioonist (F07.-).

 

Isiksusemuutus katastroofilisest elamusest (F62.0)

Püsiv isiksusemuutus on katastroofilise kogemuse tagajärjeks. Stressor peab olema nii äärmuslik, et sõltumata individuaalsest haavatavusest on mõju isiksusele sügav.
Nt: koonduslaagrikogemused, piinamine, loodusõnnetused, pika-ajaline eluohustav olukord, nagu terrorismiohvritel (pantvangis olemine, vangistus surmaohuga).

Seda tüüpi isiksusemuutusele võib eelneda posttraumaatiline stresshäire. Sellisel puhul on isiksusemuutus posttraumaatilise stresshäire krooniline pöördumatu jätk.
Mõnikord võib eeltoodud kriteeriumidele vastav isiksusemuutus aga kujuneda ka ilma posttraumaatilise stresshäire vaheastmeta.

Diagnostilised juhised

Isiksusemuutus peaks olema püsiv ja ilmnema jäikade ning mitteadaptiivsete joontena, mille tulemuseks on interpersonaalse, sotsiaalse ja tööalase tegutsemise häirumine.
Tavaliselt peaks isiksusemuutust tõendama veel mõni lähedane inimene.
Diagnoosimiseks on vaja kindlaks teha mõne enne puudunud tunnuse olemasolu. Näiteks:

(a) vaenulik ja umbusklik suhtumine maailma;
(b) endassetõmbumine;
(c) tühjus- ja lootusetustunne;
(d) tunne, et närvid on pidevalt katkemiseni pingul, justkui varitseks pidev hädaoht;
(e) võõrdumine.

Isiksusemuutus peab olema kestnud vähemalt kaks aastat ega tohi olla seotud varasema isiksushäire või psüühilise haigusega (v.a. posttraumaatiline stresshäire).

Välistatud peab olema ajuhaigus või -kahjustus, mis võib tekitada samasuguseid kliinilisi nähte.

Sisaldab: isiksusemuutused koonduslaagri, loodusõnnetuse, elu ohustava pantvangistuse või pikaajalise eluohtliku olukorra (näiteks terrorismi või piinamise) tagajärjel.

Isiksusemuutus psüühilisest haigusest (F62.1)

Isiksusemuutus, mille põhjuseks on raske psüühilise haiguse põdemisega seotud traumeeriv kogemus.
Seda muutust ei saa seletada spetsiifiliseisiksushäirega,  residuaalse skisofreeniaga ja muude eelnenud psüühilise haiguse puuduliku paranemise juhtudega.

Diagnostilised juhised

1) Isiksusemuutus peaks olema püsiv ja ilmnema kogemise ja tegutsemise jäikade ning väärkohanenud käitumismustritena, mille tagajärjeks on pikaajalised interpersonaalsed, sotsiaalsed ja tööalased raskused ning subjektiivne piin.

2) Isiksusemuutust ei saa seletada eelneva isiksushäire või põetud psüühilise haiguse jääksümptomitega

3) Isiksusemuutus tekib pärast paranemist psüühilisest haigusest, mida elati läbi kui ülimat emotsionaalset stressi ning mina-pildi hävingut.

4) Haigusjärgses perioodis on määravad ja tugevdavad kogetud stressi suurust oluliselt teiste inimeste hoiakud ja reaktsioonid.

5) Seda tüüpi isiksusemuutust pole võimalik täielikult mõista, arvestamata subjektiivset emotsionaalset elamust ning eelnevat isiksust, selle kohanemist ja spetsiifilist haavatavust.

Diagnoosi jaoks peavad isiksusemuutusi tõendama järgmised kliinilised tunnused:

(a) ülisõltuvus ja nõudev hoiak teiste suhtes;
(b) veendumus, et haiguse tõttu ollakse muutunud või häbimärgistatud, mis toob kaasa suutmatuse luua ja säilitada lähedasi usaldusväärseid suhteid ning sotsiaalse isolatsiooni;
(c) passiivsus, huvide langus ja varasemate ajaveetmisviiside vähenemine;
(d) visad haiguskaebused, mis võivad olla seotud hüpohondriliste nõudmiste ja haiguskäitumisega;
(e) pahur või kõikuv meeleolu, mille põhjuseks ei ole käesolev psüühiline häire ega kunagise häire afektiivsed jääksümptomid;
(f) oluline sotsiaalse ja tööalase funktsioneerimise halvenemine haiguseelse ajaga võõrreldes.

Kirjeldatud ilmingud peavad olema kestnud 2 või rohkem aastat.
Muutuste põhjuseks ei tohi olla ajuhaigus või -kahjustus. Varasem skisofreenia diagnoos ei välista antud diagnoosi.

F62.8 Muud täpsustatud isiksusemuutused

Sisaldab: püsivad isiksushäired F62.0-s ja F62.1-s mainimata kogemuste järel, näiteks kroonilise valuga seotud isiksusemuutus ja leinajärgsed isiksusemuutused.