KLIINIKUMI KESKKONNAPOLIITIKA

Kliinikumi keskkonnapoliitika koostamise, järgimise ja avalikustamise eesmärk on teadvustada kliinikumi tegevusest tulenevaid olulise keskkonnamõjuga keskkonnaaspekte ning täpsustada, millised on reaalsed võimalused ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

Haiglad tervishoiuteenuse pakkujatena omavad olulist mõju nii heaolule kui keskkonnale, mistõttu soovib Tartu Ülikooli Kliinikum olla avatud ning läbipaistev oma tegevustes. Seetõttu on Tartu Ülikooli Kliinikum Eesti suurima tervishoiuteenuste pakkujana seadnud endale eesmärgiks järgida jätkusuutliku arengu eesmärke, et osutada tervishoiuteenust ümbritsevat elu- ja looduskeskkonda säästes.

Tartu Ülikooli Kliinikum soovib vähendada oma tegevusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju ja parendada pidevalt keskkonnategevuse tulemuslikkust.

Selleks Tartu Ülikooli Kliinikum:

  • Järgib oma tegevuses kehtivate asjakohaste keskkonnaalaste õigusaktide nõudeid.
  • Võtab kasutusele meetmed, mis tagavad ressursside ja energia säästliku kasutamise.
  • Panustab pidevalt oma jäätmekäitlussüsteemi arendamisse, arvestades valdkonna parimaid tavasid ja lahendusi.
  • Parandab töökeskkonda, kaasates selleks töötajaid ja uurides nende vajadusi.
  • Hindab uute investeerimisotsuste tegemisel nende mõju loodus- ja elukeskkonnale.
  • Tõstab töötajate keskkonnateadlikkust läbi regulaarsete koolituste.
  • Tõstab patsientide rahulolu läbi avalikustatud keskkonnapoliitika ning negatiivse keskkonnamõju vähendamise.
  • Suurendab kogukonna ühtsustunnet kaasates kogukonna kliinikumi kui piirkonna suurima asutuse keskkonnaalase tegevuse väljatöötamisse ja parendamisse.
  • Teeb koostööd nii patsientidega, töötajatega, koostööpartnerite ja ekspertidega kui ka teiste huvigruppidega.
  • Täiustab pidevalt oma keskkonnajuhtimissüsteemi.

Tartu Ülikooli Kliinikumi keskkonnapoliitika on üldsusele kättesaadav.