Arstiteaduse 4. kursuse üliõpilastele esitatavad üldised nõuded sisehaiguste õppeaines.

Sisehaiguste õpe 4. kursusel jaguneb loengukursuseks ja praktikumitsükliteks, mis toimuvad üheksal sisehaiguste alaerialal. Õppetöö algus on pühendatud täielikult loengukursusele, edaspidi toimuvad hommikuti praktikumid ja pärastlõunal loengud. Tsüklilised praktikumid toimuvad kogu õppeaasta vältel, siiski ühel ja samal rühmal ühe semestri jooksul (vastavalt tunniplaanile, mis on kättesaadav Meditsiiniteaduste valdkonna koduleheküljel). Osavõtt loengutest on vabatahtlik, kuid siiski soovitatav.

Osavõtt praktikumidest seevastu on rangelt nõutav, praktikumidest puudumine ei ole reeglina lubatud. Praktikumidest osavõttu kontrollitakse vastavate praktikumitsüklite juhendajate ja erinevate erialade vastutavate õppejõudude poolt kirjalikult. Lisaks kohalkäimisele nõutakse üliõpilastelt efektiivset kaasatöötamist. Üliõpilased peavad tulema praktikumi ettevalmistatult, olles saanud juhendavalt õppejõult informatsiooni vähemalt 1-3 eelseisva praktikumi temaatika kohta. Ettevalmistumine eelseisva(te)ks praktikumi(de)ks toimub iga eriala vastutava õppejõu poolt tutvustatud õppekirjanduse kaasabil. Praktikumid ja praktikumitsüklid ei ole seatud eelduslikku järjekorda ja teemade järjestuse tsüklites määravad osakonna patsientide momendiprofiilile lisaks organisatoorsed tegurid. Igal praktikumil toimub suuline teadmiste kontroll, samuti senistel praktikumidel selguseta jäänud probleemide ja haigusjuhtude arutelu. Viimasel praktikumis viiakse läbi kirjalik teadmiste kontroll kogu vastava eriala õppetöö mahu ulatuses.

4. kursuse üliõpilastel on sisehaiguste õppekava raames kohustus koostada üldise skeemi kohaselt üks akadeemiline haiguslugu. Selle võib üliõpilane kirjutada ühes, mistahes vabalt valitavas sisehaiguste erialatsüklis. Oluline on, et haiguslugu sisaldab ka patsiendi kureerimist ajas, seega ei piirduks vaid 1-2 kohtumisega vastava patsiendiga. Haigusloo hindab vastava tsükli juhendaja või vastava eriala vastutav õppejõud.

Praktikumi edukas sooritamine on sisehaiguste eksamile pääsemise eeltingimuseks. Praktikumi sooritamiseks on kokku võttes vaja täita kolm põhinõuet:

1) osavõtt praktikumidest koos efektiivse kaasatöötamisega nende jooksul

2) edukas kirjaliku teadmistekontrolli sooritamine kõikide alaerialade praktikumitsüklite lõpul

3) ühe akadeemilise haigusloo koostamine positiivsele hindele vabalt valitud sisehaiguste alaerialal

Sisehaiguste eksami toimumise aeg ja koht. Kuna valdkonnas kehtib kursusesüsteem, tuleb I-VII rühmal sooritada sisehaiguste eksam kevadisel sessioonil ja VIII-XV rühmal kevadisel sessioonil. Eksami sooritamiseks on võimalus valida kahe, võrdväärse võimaluse vahel (eraldi täpsustus või kinnitus avaldatakse hiljem).

Eksamiks registreerimine. Eksamiks on vajalik eelnev registreerimine eesmärgiga planeerida mõlemale väljakuulutatud eksamipäevale võrdne arv osavõtjaid.

Vastavalt Tartu Ülikooli õppekorralduseeskirjale algab eksami kuupäeva valik vähemalt kaks nädalat enne esimese eksami toimumist ja lõpeb kaks tööpäeva enne esimese eksami toimumist. Eksami kuupäeva valikut ei saa tühistada hiljem kui kaks tööpäeva enne eksami toimumist. Eelregistreerumine toimub sisehaiguste õppetöö koordinaatori juures või (eelistatumalt) ülikooli õppeinfosüsteemis.

Eksamile pääsemise kriteeriumid. Eksamile pääsemiseks on vajalik kõikide sisehaiguste erialade praktikumitsüklite sooritamine täies mahus, ühe akadeemilise haigusloo kirjutamine, mille on positiivselt hinnanud vastava tsükli õppejõud ja võlgnevuste puudumine 4. kursuse sisehaiguste eeldusainetes. Kuna arstiteaduskonnas kehtib kursusesüsteem, ei lubata eksamile üliõpilast, kellel on sooritamata mõni eelmise sessiooni eksamitest.

Eksami läbiviimine ja eksamitulemuste hindamine. Eksam on kirjalik, see koosneb erinevate sisehaiguste alaerialade küsimustest, kusjuures ühel ja samal alaerialal võib olla mitu küsimust. Küsimusi on kahte tüüpi: 1) valikvastustega küsimused 2) lühiküsimus, millele oodatakse lühikest ja tabavat vastust. Eksamitulemusi hindab eksamikomisjon, mis koosneb kõikide sisehaiguste erialade vastutavatest õppejõududest.

Akadeemiliste võlgnevuste likvideerimine. Sessiooni jooksul eksami puudulikule hindele sooritanud või eksamile mitteilmunud üliõpilastele pakutakse sisehaiguste järeleksami sooritamise võimalust veel ainult kaks korda vastavalt õppekorralduse eeskirjale ülikoolis (viide: Tudengiteatmik).