Registreerimine

 

Registreerimine 

eriarsti vastuvõtule

(vajalik isikukood)

 

1) Tel 731 9100

   (E-R 07.30-18.00) 

2) internetis Kliinikumi broneerimisvormi kaudu

3) Kliinikumi      patsiendiportaalis

 ePatsient

 

 

Vastuvõtuaega saab tühistada telefonil 731 9099

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

Kontaktandmed

SA Tartu Ülikooli Kliinikum
Hematoloogia-onkoloogia kliinik
Puusepa 8, 
50406 TARTU

Tel:  +372 731 9802
Fax: +372 731 9804

e-post: ho@kliinikum.ee

Puusepa 8 majajuht

 

Doktoritööd- nimekiri on kättesaadav TÜ Kliinilise meditsiini instituudi hematoloogia-onkoloogia kliiniku kodulehel.

 

Käimasolevad ravimiuuringud:

 • Vaatlusuuring hulgimüeloomi ravi kohta tavapärases kliinilises praktikas. Juhtiv uurija Marju Hein, kaasuurijad Ain Kaare, Jane Lehtmaa, Mari Punab, Marge Rahu.
 • Protokoll BCIRG 006: mitmekeskuseline III faasi randomiseeritud kliiniline uuring, mis võrdleb raviskeeme doksorubitsiin ja tsüklofosfamiid järgneva dotsetakseeliga, doksorubitsiin ja tsüklofosfamiid järgneva dotsetakseeli ja trastuzumab regionaalsete lümfisõlmede metastaasidega või kõrge riskiga metastaasivabade regionaarsete lümfisõlmedega HER2neu geenimutatsiooniga opereeritava rinnavähiga patsientide adjuvantravis. Juhtiv uurija Peeter Padrik
 • EGF106708 - ALTTO (Adjuvant Lapatinib and/or Trasuzumab Treatment Optimisation ehk lapatiniib adjuvantravi ja/või Tratuzumab-ravi optimiseerimine): randomiseeritud, mitmekeskuseline, avatud, III faasi uuring lapatiniibiga, trastuzumabiga, nende järjestikulisel kasutamisel ja kombinatsioonis esmase HER2/Erb2 positiivse rinnavähiga patsientide adjuvantravis. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurija Ragnar Heido, uuringuõde Kristi Saar.
 • EGF111482 - Topeltpime randomiseeritud platseebokontrollitud III faasi uuring recMAGE-A3+AS15 ASCI tõhususe hindamiseks adjuvantravina MAGE-A3-positiivse resetseeritud III staadiumi melanoomiga patsientidel. Juhtiv uurija Krista Leppik, kaasuurija Evelyn Eelma, uuringuõde Kristi Saar.
 • EGF111482 - Topeltpime randomiseeritud platseebokontrollitud III faasi uuring recMAGE-A3+AS15 ASCI tõhususe hindamiseks adjuvantravina MAGE-A3-positiivse resetseeritud III staadiumi melanoomiga patsientidel. Juhtiv uurija Krista Leppik, kaasuurija Evelyn Eelma, uuringuõde Kristi Saar.
 • BO20906 - Mitmekeskuseline randomiseeritud III faasi adjuvantravi uuring lümfisõlmede haaratusega või kõrge riskiga ja lümfisõlmede haaratuseta HER2-positiivse rinnanäärmevähiga patsientidel võrdlemaks keemiaravi koos trastusumabiga ning keemiaravi koos trastusumabi ja bevatsisumabiga. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurija Hannes Jürgens, uuringuõde Kristi Saar.
 • MO22923 – Ülemaailmne uuring, et hinnata bevacizumabi lisamist karboplatiinile ja paklitakseelile epiteliaalse munasarjavähi, munajuhakartsinoomi või primaarse peritoneaalse kartsinoomi esimese rea ravina. Juhtiv uurija Inga Vaasna, kaasuurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • Kolmanda faasi randomiseeritud topeltpime uuring, kus taastekkinud, plaatina preparaatidele osaliselt tundlikku või resistentset epiteliaalset munasarjavähki, primaarset kõhukelmevähki või munajuhavähki põdevatele naistele manustatakse iganädalaselt kas paklitakseeli pluss AMG 386 või platseebot. Juhtiv uurija Inga Vaasna, kaasuurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • Avatud, mitmekeskuseline uuring preparaadi RO5185426 ohutuse hindamiseks metastaatlise melanoomiga patsientidel. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurijad Krista Leppik, Karin Hussar, uuringuõde Kristi Saar.
 • 2.faasi mitmekeskuseline randomiseeritud avatud uuring panitumumabi ja parima toetava ravi mõju võrdlemiseks ainult parima toetava ravi mõjuga elulemusele patsientidel, kellel on keemiaravile allumatu, metsikut tüüpi KRAS-geeniga metastaatiline jämesoolevähk. Juhtiv uurija Krista Leppik, kaasuurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • ML25710 – Mavericc: Randomiseeritud II faasi uuring, milles biomarkerite stratifikatsiooni alusel võrreldakse bevacizumabi ja mFOLFOX6 ning bevacizumabi ja FOLFIRI kombinatsioone metastaatilise kolorektaalse vähiga patsientidel, kes ei ole varem saanud ravi. Juhtiv uurija Andrus Mägi, kaasuurija Krista Leppik, uuringuõde Kristi Saar.
 • Mitmekeskuseline, avatud, ühe uuringurühmaga IIIB faasi rahvusvaheline uuring, mis hindab obinutuzumabi ohutust selle kasutamisel monoteraapiana või kombinatsioonis keemiaraviga eelnevalt ravimata või retsidiveerunud/ refraktaarse leukeemiaga patsientidel. Juhtiv uurija prof Hele Everaus, kaasuurija Marge Rahu, õde Inna Kalliver.
 • Mitmekeskuseline avatud ühe uuringurühmaga pertuzumabi uuring kombinatsioonis trastuzumabi ja taksaaniga HER2-positiivse kaugelearenenud (metastaatilise või lokaalselt retsidiveerunud) rinnanäärmevähiga patsientide esimese rea ravis. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurija Kersti Kallak, uuringuõde Kristi Saar.
 • MO28347 - Topeltpime, platseebokontrollitud, randomiseeritud IIIb faasi uuring, mis hindab standardravi +/- pideva bevatsizumabravi efektiivsust ja ohutust haiguse progresseerumise järgselt glioblastoomiga patsientidel, kes said esmavaliku ravina kiiritusravi, temosolamiidi ja bevatsizumabi. Juhtiv uurija Jana Jaal, kaasuurijad Madis Joonsalu, Tõnu Jõgi, uuringuõde Kristi Saar.
 • GO27826 – III faasi randomiseeritud topeltpime platseebokontrollitud vemurafeniibi (RO185426) adjuvantravi uuring kiturgiliselt eemaldatud BRAF-geeni mutatsiooniga naha melanoomi põdevatel patsientidel, kellel esineb suur oht retsidiivi tekkeks. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurijad Andrus Mägi, Karin Hussar, uuringuõde Kristi Saar.
 • PRINCIPAL – Prospektiivne vaatlusuuring, et hinnata tavapraktikas kasutatavaid raviskeeme ja ravitulemusi pasopaniibi saavatel kaugelearenenud või metastaatilise neeruvähiga patsientidel. Juhtiv uurija Andrus Mägi,

  Kaasuurija Peeter Padrik, uuringuõde Kristi Saar.

 

Lõppenud ravimiuuringud:

 • Avatud uuring luuüdi morfoloogia muutuste hindamiseks patsientidel, kes saavad romiplostimi immuunse trombotsütopeenilise purpuri raviks. Juhtiv uurija Marju Hein, kaasuurija Mari Punab, õde Olga Zolotova, koordinaator Riina Liivand.
 • Avatud mitmekeskuseline kolme rühmaga randomiseeritud III faasi uuring võrdlemaks RO5072759 + kloorambutsiili (G-Clb), rituksimaabi + kloorambutsiili (R-Clb ) ja ainult kloorambutsiili (Clb) tõhusust ning ohutust varem ravimata kroonilise lümfoidse leukeemia (KLL) ja kaasuvate haigustega patsientidel. Juhtiv uurija Marju Hein, kaasuurija Ain Kaare, Jane Lehtmaa, koordinaator Riina Liivand.
 • Mitmekeskuseline avatud IIIb faasi nilotiniibi uuring täiskasvanud patsientidel, kellel on äsja diagnoositud kroonilises faasis BCR-ABL- ja/või Philadelphia kromosoom-positiivne krooniline müeloidne leukeemia. Juhtiv uurija Ain Kaare, kaasuurijad Marju Hein, Mari Punab, koordinaator Riina Liivand.
 • OMB110928 - Uuringu täielik nimetus: Ofatumumab võrrelduna rituksimabiga reserv- immuunoteraapias koos järgneva autoloogse tüvirakusiirdamisega retsidiveerunud või ravile raskesti alluva difuusse B- suurerakulise lümfoomi ravis.  Juhtiv uurija Jane Lehtmaa, kaasuurija Ain Kaare, õed Siiri Telling, Kaire Jugar, koordinaator Riina Liivand.
 • NV20234 -Topeltpime, randomiseeritud, mitmekeskuseline uuring, mis hindab oseltamiviiri kasutamist gripi raviks tavapärase doosiga ja topeltannuses alanenud immuunvastasusega patsientidel. Juhtiv uurija Ain Kaare, kaasuurija Jane Lehtmaa, õde Kaire Jugar, koordinaator Riina Liivand.
 • NV20234 -Topeltpime, randomiseeritud, mitmekeskuseline uuring, mis hindab oseltamiviiri kasutamist gripi raviks tavapärase doosiga ja topeltannuses alanenud immuunvastasusega patsientidel. Juhtiv uurija Ain Kaare, kaasuurija Jane Lehtmaa, õde Kaire Jugar, koordinaator Riina Liivand.
 • MO21609 - Bevatsizumabi (AVASTIN®) ja väikeses annuses interferooni kombinatsioon metastaatilise neeruvähi ravis patsientidel, kellelt on neer eemaldatud. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • ML18147 - Avatud randomiseeritud III faasi uuring: bevacizumabi lisamise toime ristumisega fluoropürimidiinil põhinevale kemoteraapiale (CTx) metastaatilise kolorektaalvähiga patsientidel haiguse progresseerumise korral esmavaliku standardse CTx/ bevacizumabi kombinatsiooniga. Juhtiv uurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • Randomiseeritud platseebokontrollitud paralleelgruppidega Sativexi suuõõnesprei (Sativex®; Nabiximols) topeltpime uuring valuvaigistamiseks kaugelearenenud vähkkasvajaga patsientidel, kellel on optimeeritud kroonilise opioidravi käigus ebapiisav analgeesia. Juhtiv uurija prof Hele Everaus, kaasuurija Kaiu Suija, uuringuõde Kristi Saar, koordinaator Riina Liivand.
 • Mitmekeskuseline mittevõrdlev jätku-uuring Sativexi suuõõnesprei (Sativex®; Nabiximols) ravi pikaajalise ohutuse hindamiseks vähiga seotud valuga patsientidel. Juhtiv uurija prof Hele Everaus, kaasuurija Kaiu Suija, uuringuõde Kristi Saar, koordinaator Riina Liivand.
 • PALO-10-20 - Mitmekeskuseline, randomiseeritud, topeltpime, paralleelrühmadega uuring kahe erineva palonosetrooni annuse tõhususe ja ohutuse hindamiseks võrreldes ondansetrooniga CINV (ingl Chemotherapy-induced nausea and vomiting, CINV, keemiaravist tingitud iiveldus ja oksendamine) vältimisel pediaatrilistel patsientidel, kes läbivad ühekordseid ja korduvaid MEC või HEC ravitsükleid. Juhtiv uurija Sirje Mikkel, kaasuurija Mari Punab, õde Siiri Telling,koordinaator Riina Liivand.
 • EFC6546 - Mitmekeskuseline, randomiseeritud, topeltpime uuring, milles aflibersepti tõhusust ja ohutust võrreldakse platseeboga, kui seda manustada iga 3 nädala tagant dotsetakseeli/ prednisolooni saavatele metastaatilise androgeensõltumatu eesnäärmevähiga patsientidel. Juhtiv uurija Margit-Maie Marjamägi, kaasuurija Krista Leppik, uuringuõde Kristi Saar.
 • EFC10262 - Rahvusvaheline, randomiseeritud, topletpime uuring, mis võrdleb aflibersepti efektiivsust platseeboga manustatuna üks kord iga 2 nädala tagant irinotekaan/ 5-FU kombinatsioonravi (FOLFIRI) saavatel metastaseerunud kolorektaalvähiga patsientidel, kellel oksaliplatiinil põhinev raviskeem on osutunud ebaefektiivseks. Juhtiv uurija Krista Leppik, kaasuurija Peeter Padrik, uuringuõde Kristi Saar.
 • MO22324 - Mitmekeskuseline randomiseeritud II faasi uuring, kus võrreldakse trastusumabi ja kapetsitabiini kombinatsiooni pertusumabiga või ilma HER2-positiivse metastaatilise rinnanäärmevähiga patsientidel, kes on progresseerunud peale esmast metastaatilise rinnanäärmevähi ravi trastusumabiga. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • Randomiseeritud, topeltpime, mitmekeskuseline uuring, milles võrreldakse kaugelearenenud rinnavähiga patsientidel luumetastaaside ravis denosumaabi ja zoledroonhapet (Zometa®). Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurija Margit-Maie Marjamägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • Pilootprojekt rakuvälise proteiinkinaas A kui kasvaja biomarkeri määramiseks pahaloomuliste kasvajatega patsientidel. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurijad Krista Leppik, Jaan Soplepmann, Asko Uri, Erki Enkvist, Darja Lavõgina, Marje Lust, Angela Vaasa.
 • Kolmanda faasi randomiseeritud topeltpime uuring, kus taastekkinud, plaatina preparaatidele osaliselt tundlikku või resistentset epiteliaalset munasarjavähki, primaarset kõhukelmevähki või munajuhavähki põdevatele naistele manustatakse iganädalaselt kas paklitakseeli pluss AMG 386 või platseebot. Juhtiv uurija Inga Vaasna, kaasuurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.
 • Topeltpime, randomiseeritud, kontrollitud Ib faasi uuring, hindamaks ja võrdlemaks MabThera® ning TL011 farmakokineetikat, farmakodünaamikat ja ohutust, mõlemat kombinatsioonis CHOP-kemoteraapiaga CD20-positiivse difuusse B-suurerakulise mitte-Hodgini lümfoomiga patsientidel. Juhtiv uurija Jane Lehtmaa, kaasuurija Marju Hein, koordinaator Riina Liivand.
 • PALO-10-20 Mitmekeskuseline, randomiseeritud, topeltpime, paralleelrühmadega uuring kahe erineva palonosetrooni annuse tõhususe ja ohutuse hindamiseks võrreldes ondansetrooniga CINV (ingl Chemotherapy-induced nausea and vomiting, CINV, keemiaravist tingitud iiveldus ja oksendamine) vältimisel pediaatrilistel patsientidel, kes läbivad ühekordseid ja korduvaid MEC või HEC ravitsükleid. Juhtiv uurija Sirje Mikkel, kaasuurija Mari Punab, õde Siiri Telling, koordinaator Riina Liivand.

 • OMB110928 - Uuringu täielik nimetus: Ofatumumab võrrelduna rituksimabiga reserv- immuunoteraapias koos järgneva  autoloogse tüvirakusiirdamisega retsidiveerunud või ravile raskesti alluva difuusse B- suurerakulise lümfoomi ravis. Juhtiv uurija Jane Lehtmaa, kaasuurija Ain Kaare, õed Siiri Telling, Kaire Jugar, koordinaator Riina Liivand.

 • Vaatlusuuring hulgimüeloomi ravi kohta tavapärases kliinilises praktikas. Juhtiv uurija Marju Hein, kaasuurijad Ain Kaare, Jane Lehtmaa, Mari Punab, Marge Rahu.
 • Avatud, mitmekeskuseline uuring preparaadi RO5185426 ohutuse hindamiseks metastaatlise melanoomiga patsientidel. Juhtiv uurija Peeter Padrik, kaasuurijad Krista Leppik, Karin Hussar, uuringuõde Kristi Saar.

 • 3. faasi mitmekeskuseline randomiseeritud avatud uuring panitumumabi ja parima toetava ravi mõju võrdlemiseks ainult parima toetava ravi mõjuga elulemusele patsientidel, kellel on keemiaravile allumatu, metsikut tüüpi KRAS-geeniga metastaatiline jämesoolevähk. Juhtiv uurija Krista Leppik, kaasuurija Andrus Mägi, uuringuõde Kristi Saar.

 

Muud teadusuuringud

 

REGISTRID

 • European Treatment and Outcome Study for Chronic Myeloid Leukemia (EUTOS for CML). Juhtiv uurija prof Hele Everaus, kaasuurijad Ain Kaare, Mari Punab, Marju Hein, Jane Lehtmaa.
 • Eesti kroonilise müeloidse leukeemia register. Juhtiv uurija Mari Punab, kaasuurijad Ain Kaare, Marju Hein, Jane Lehtmaa, Sirje Mikkel.

MUUD TEADUSUURINGUD

 • Telomeeride kolmedimensiooniline struktuur rakutuumas teadmata tähendusega monoklonaalse gammopaatia ja müeloomtõve korral. Juhtiv uurija Mari Punab.
 • Mitteväikerakulise kopsuvähi soolised erinevused haiguse tekkes ja kulus. Juhtiv uurija Jana Jaal, kaasuurijad Tiina Treimuth, Heili Makko, hannes Jürgens, Teesi Tõnissoo, Marika Järveots, Tanel Laisaar, Eero Jakobson, Retlav Roosipuu, Tõnu Vanakesa, Ingemar Almre, Regina Rooneem, Darja Altuhhova
 • Nahamelanoom Eesti elanikel: enamlevinud riskitegurid ja immuunhistokeemiliselt määratavad kasvajakoe invasiooni markerid. Juhtiv uurija Jana Jaal, kaasuurijad Karin Hussar, Evelyn Eelma, Krista Leppik, Helgi Saar, Triin Erm, Kadri Putnik, Marianne Niin, Indrek Seire.
 • Vähirakkude infrapunaspektroskoopia diagnostika meetod. Juhtiv uurija Teofilus Tõnnisson, kaasuurijad Hele Everaus, Peeter Padrik, Jaak Lehtsaar, Evelyn Eelma, Uno Mäeorg
 • Molekulaarsete markerite tuvastamine kroonilise lümfoidse leukeemia patsientidel personaliseeritud ravi teostamiseks. Juhtiv uurija prof Hele Everaus, kaasuurijad Sulev Kõks, Triin Viltrop, Lili Milani.

ETF grandid

 • ETF8671 (2011-2014) "Leukeemiliste tüvirakkude roll ägedate ja krooniliste leukeemiate ravi efektiivsuse aspektist“. Grandihoidja Kristina Anderson

Lõppenud ETF grandid

 • Multiformne glioblastoom: võimalused parandamaks kiiritus- ja keemiaravi efektiivsust. Juhtiv uurija Jana Jaal, kaasuurijad Toomas Asser, Kahro Tall, Marju Kase, Tanel Torm, Markus Vardja, Meeli Sirotkina, Kadri Raudsepp.
 • Leukeemiliste tüvirakkude roll ägedate ja krooniliste leukeemiate ravi efektiivsuse aspektist. Juhtiv uurija Kristina Anderson, kaasuurijad prof Hele Everaus, Edward Laane, Julia Galanina