TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM

PROTSEDUUR
Tähis PKL-83
Viide  
Versioon 04
Kinnitas:Urmas Siigur

Juhatuse esimees

23.02.10

Koostas:Tiina Talvik Eetikakomitee esimees

23.02.10Allkiri

Ees- ja perekonnanimi

Ametikoht

kuupäevSihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum eetikakomitee põhimäärus

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1.   Käesolev põhimäärus määrab kindlaks  Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum Eetikakomitee (edaspidi Komitee) tegevuse eesmärgid,  pädevuse, ülesanded,  juhtimise, töökorralduse alused, finantseerimise, aruandluse, tegevuse alustamise ja lõpetamise.

1.2.   Komitee on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) juures tegutsev oma otsustes sõltumatu ühiskondlik kogu.

1.3.   Komitee juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kliinikumi põhikirjast, käesolevast põhimäärusest ja üldtunnustatud bioeetika alastest põhimõtetest ning dokumentidest, eelkõige Euroopa Nõukogu Inimõiguste ja Biomeditsiini Konventsioonist ning selle lisaprotokollidest, Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonist ning UNESCO inimõiguste ülddeklaratsioonist.

 

2. KOMITEE MISSIOON JA EESMÄRGID

2.1.   Komitee missioon on: aidata kaasa eetiliste väärtuste igakülgsele järgimisele Kliinikumi tegevuses

2.2.   Komitee eesmärkideks on:

2.1.1.      eetiliste käitumis- ja tegutsemisnormide väljatöötamine Kliinikumis, vastava poliitika kujundamine ja teavitamine;

2.1.2.      Kliinikumi ravi-, õppe- ja teadustöös esilekerkinud eetiliste probleemide määratlemine ja neile lahenduste leidmine;

2.1.3.      kindlustada usalduslikke suhteid patsientide, nende omaste ja Kliinikumi personali vahel, aga samuti personali omavahelises lävimises eesmärgiga tagada inimväärikuse, identiteedi, eraelu puutumatuse ning teiste põhiõiguste ja -vabaduste kaitse;

2.1.4.      vajadusel anda eetiline hinnang Kliinikumis läbiviidavatele inimuuringutele;

2.1.5.      säilitada oma tegevuses ja hinnangutes maksimaalne erapooletus ja sõltumatus.

 

3. KOMITEE  ÕIGUSED

3.1.      Komitee õigused on:

3.1.1.      korraldada oma tegevust põhimääruses sätestatud ulatuses;

3.1.2.      uurida ja teha ettepanekuid Kliinikumi ravi-, õppe- ja teadustöös esilekerkinud eetiliste probleemide lahendamiseks;

3.1.3.      saada vajalikku teavet Kliinikumi allüksustelt ja töötajatelt esilekerkinud eetikaprobleemide lahendamiseks;

3.1.4.      moodustada komisjone ja nõukogusid eriküsimuste käsitlemiseks;

3.1.5.      kaasata vajadusel oma tegevusse kitsamate erialade, ühiskondlike organisatsioonide ja ühenduste esindajaid.

 

4. KOMITEE ÜLESANDED

4.1.      Komitee põhiülesandeks on Kliinikumis ravi-, õppe- ja teadustöös esilekerkinud eetiliste probleemide ennetamine ja lahendamine ning Kliinikumis läbiviidavatele inimuuringutele eetilise hinnangu ja loa andmine.

4.2.      Komitee ülesanneteks eetiliste probleemide ennetamisel on:

4.2.1.      harida Kliinikumi personali eetika küsimustes;

4.2.2.      korraldada eetikaalaseid konverentse, seminare ja sümpoosiume;

4.2.3.      tutvustada eetika probleeme laiemale üldsusele massimeedia vahendusel;

4.3.      Komitee ülesanneteks eetiliste probleemide lahendamisel on:

4.3.1.      uurida eetiliste probleemide tausta ja määratleda nende olemus;

4.3.2.      kujundada arvamusi eetikaprobleemidega seotud juhtudel;

4.3.3.      nõustada eetikaprobleemide lahendamisega seotud isikuid;

4.3.4.      teha ettepanekuid Kliinikumi juhatusele, struktuuriüksuste juhtidele ja töötajatele eetiliste probleemide lahendamiseks;

4.3.5.      töötada välja juhtnööre eetiliselt tundlike situatsioonide ja valdkondade kohta.

4.4.      Komitee ülesanneteks Kliinikumis inimuuringute läbiviimiseks eetilise hinnangu ja loa andmisel on:

4.4.1.      hinnata kõikide Kliinikumis läbiviidavate meditsiiniliste ja mittemeditsiiniliste uuringute, kus uurimisalustena kasutatakse inimesi, teaduslikku väärtust, ohutust ning otstarbekuse eetilisi ja õiguslikke aspekte;

4.4.2.      tagada uuringutes osalevate patsientide tervise, inimväärikuse, identiteedi, isikupuutumatuse ning teiste põhiõiguste ja vabaduste kaitstus;

4.4.3.      anda luba või keelduda selle andmisest lähtudes p. 4.4.1. kohaselt tehtud hinnangutest;

4.4.4.      olla hinnangute andmisel objektiivne ja sõltumatu.

 

5. KOMITEE KOOSSEIS

5.1.      Komitee koosseis on kümneliikmeline;

5.2.      Komitee liikmed nimetatakse  neljaks aastaks Kliinikumi juhatuse poolt;

5.3.      Komitee koosseisu kuuluvad arstide esindajad (esitatakse Kliinikumi juhatuse poolt), TÜ arstiteaduskonna õppejõud (dekaani esildise alusel), meditsiiniõde(ed) (esitab kliinikumi ülemõde), patsientide esindaja ja väliseksperdid.

5.4.      Vajadusel kaasab komitee oma tegevusse teiste erialade esindajaid.

 

6. KOMITEE JUHTIMINE

6.1.      Kliinikumi juhatus kinnitab komitee esimehe.

6.2.      Komitee valib oma liikmete hulgast aseesimehe(d);

 

7.  KOMITEE TÖÖKORRALDUS

7.1.      Komitee tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

7.2.      Komitee koosolekud toimuvad üldjuhul kord kuus, koosolekute läbiviimise eest vastutab esimees;

7.3.      Komitee arutab talle esitatud avaldusi ning Kliinikumi juhatuse ja Komitee liikmete poolt tõstatatud küsimusi;

7.4.      koosolekud protokollitakse, protokollid on kättesaadavad kõikidele Komitee liikmetele.

7.5.      Komitee otsused võetakse vastu üldjuhul konsensuse alusel.,

7.6.      Komitee on otsustusvõimeline, kui tema koosolekust võtab osa üle poole Komitee liikmetest;

7.7.      Komitee otsused vormistatakse kirjalikult; otsustest teavitatakse Kliinikumi juhatust ja asjasse puutuvaid isikuid kirjalikult või   elektronposti kaudu;

7.8.      Koosolekute protokollimise ning Komitee dokumentatsiooni ja kirjavahetuse korrashoiu tagab Kliinikumi kantselei.

 

8. KOMITEE FINANTSEERIMINE

8.1.      Komitee tööga seotud kulud kaetakse Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud eelarvest ja laekunud vahenditest.

 

9. KOMITEE ARUANDLUS

9.1.      Komitee annab oma tegevusest aru Kliinikumi juhatusele üks kord aastas, vajadusel sagedamini.

 

10. KOMITEE  TEGEVUSE  ALUSTAMINE JA LÕPETAMINE

10.1.  Komitee tegevuse alustamine ja lõpetamine toimub Kliinikumi juhatuse otsusega;

10.2.  Komitee põhimääruse kinnitab Kliinikumi juhatus.