KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Põhimäärus

SA Tartu Ülikooli Kliinikum kliinilise eetika komitee põhimäärus

KINNITATUD
SA Tartu Ülikooli Kliinikum juhatuse
26.04.2022 otsusega nr 1.3-1/119

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev põhimäärus määrab kindlaks Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum kliinilise eetika komitee (edaspidi Komitee) tegevuse eesmärgid, pädevuse, ülesanded, juhtimise, töökorralduse alused, finantseerimise, aruandluse, tegevuse alustamise ja lõpetamise.

1.2. Komitee on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi Kliinikum) juures tegutsev oma otsustes sõltumatu ühiskondlik kogu.

1.3. Komitee juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Kliinikumi põhikirjast, käesolevast põhimäärusest ja üldtunnustatud bioeetika alastest põhimõtetest ning dokumentidest, eelkõige Euroopa Nõukogu Inimõiguste ja Biomeditsiini Konventsioonist ning selle lisaprotokollidest, Maailma Arstide Liidu Helsingi deklaratsioonist, UNESCO inimõiguste ülddeklaratsioonist ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (isikuandmete kaitse üldmäärus).

2. KOMITEE MISSIOON JA EESMÄRGID

2.1. Komitee missioon on aidata kaasa eetiliste väärtuste järgimisele Kliinikumis.

2.2. Komitee eesmärkideks on:

2.2.1. määratleda eetilisi probleeme ja pakkuda neile lahendusi;

2.2.2. kujundada Kliinikumi personali eetilisi hoiakuid;

2.2.3. kindlustada usalduslikke suhteid Kliinikumi personali vahel omavahelises lävimises eesmärgiga tagada lugupidav kollegiaalne suhtlus;

2.2.4. toetada eetilisi ja usalduslikke suhteid patsientide, nende omaste ja Kliinikumi personali vahel;

2.2.5. säilitada oma tegevuses ja hinnangutes maksimaalne erapooletus ja sõltumatus.

3. KOMITEE ÕIGUSED

3.1. Komitee õigused on:

3.1.1. korraldada oma tegevust põhimääruses sätestatud ulatuses;

3.1.2. uurida ja teha ettepanekuid Kliinikumi ravi-, õppe- ja teadustöös esilekerkinud eetiliste probleemide lahendamiseks;

3.1.3. saada vajalikku teavet Kliinikumi allüksustelt ja töötajatelt esilekerkinud eetikaprobleemide lahendamiseks;

3.1.4. moodustada komisjone eriküsimuste käsitlemiseks;

3.1.5. kaasata vajadusel oma tegevusse kitsamate erialade, ühiskondlike organisatsioonide ja ühenduste esindajaid.

4. KOMITEE ÜLESANDED

4.1. Komitee põhiülesandeks on Kliinikumis ravi-, õppe- ja teadustöös esilekerkinud eetiliste probleemide ennetamine ja lahendamine.

4.2. Komitee ülesanneteks eetiliste probleemide ennetamisel on:

4.2.1. harida Kliinikumi personali eetika küsimustes;

4.2.2. korraldada eetikaalaseid konverentse, seminare ja sümpoosione;

4.2.3. tutvustada eetika probleeme laiemale üldsusele massimeedia vahendusel;

4.2.4. töötada välja juhtnööre eetiliselt tundlike situatsioonide ja valdkondade kohta.

4.3. Komitee ülesanneteks eetiliste probleemide lahendamisel on:

4.3.1. uurida eetiliste probleemide tausta ja määratleda nende olemus;

4.3.2. kujundada arvamusi eetikaprobleemidega seotud juhtudel;

4.3.3. nõustada eetikaprobleemide lahendamisega seotud isikuid;

4.3.4. teha ettepanekuid Kliinikumi juhatusele, struktuuriüksuste juhtidele ja töötajatele eetiliste probleemide lahendamiseks.

5. KOMITEE KOOSSEIS

5.1. Komitee koosseis on 8-12-liikmeline.

5.2. Komitee liikmetelt eeldatakse laitmatut reputatsiooni, erialast kompetentsi ja teadmisi meditsiinieetikast ning praktilisi kogemusi meditsiinieetiliste probleemide lahendamisel.

5.3. Komitee koosseisu kuuluvad arstkonna esindajad, õendustöötajad, patsientide esindajad, hingehoidja ja Tartu Ülikooli eetikakeskuse esindaja.

5.4. Vajadusel kaasab komitee oma tegevusse teisi eksperte.

5.5. Kliinikumi juhatus valib eetikakomitee juhataja ja teeb temale ettepaneku komitee moodustamiseks. Valitud eetikakomitee juhataja esitab komitee liikmete kandidaadid kliinikumi juhatusele koosseisu kinnitamiseks.

5.6. Kliinilise eetika komitee tööperiood on viis aastat.

6. KOMITEE TÖÖKORRALDUS

6.1. Komitee valib oma liikmete hulgast aseesimehe.

6.2. Kliinikumi juhatus tagab Komiteele sekretäri toe.

6.3. Komitee tööd juhib esimees, tema äraolekul aseesimees.

6.4. Komitee koosolekud toimuvad üldjuhul kord kuus, koosolekute läbiviimise eest vastutab esimees.

6.5. Komitee arutab talle esitatud avaldusi ning Kliinikumi juhatuse ja Komitee liikmete poolt tõstatatud küsimusi.

6.6. Koosolekud protokollitakse, protokollid on kättesaadavad kõikidele Komitee liikmetele.

6.7. Komitee otsused võetakse vastu üldjuhul konsensuse alusel.

6.8. Komitee on otsustusvõimeline, kui tema koosolekust võtab osa üle poole Komitee liikmetest.

6.9. Komitee otsused vormistatakse kirjalikult; otsustest teavitatakse Kliinikumi juhatust ja asjasse puutuvaid isikuid kirjalikult või elektronposti kaudu.

6.10. Koosolekute protokollimise ning Komitee dokumentatsiooni ja kirjavahetuse korrashoiu tagab Komitee sekretär.

7. KOMITEE FINANTSEERIMINE

7.1. Komitee tööga seotud kulud kaetakse Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud eelarvest ja laekunud vahenditest.

8. KOMITEE ARUANDLUS

8.1. Komitee annab oma tegevusest aru Kliinikumi juhatusele üks kord aastas, vajadusel sagedamini.

9. KOMITEE TEGEVUSE ALUSTAMINE JA LÕPETAMINE

9.1. Komitee tegevuse alustamine ja lõpetamine toimub Kliinikumi juhatuse otsusega.

9.2. Komitee põhimääruse kinnitab Kliinikumi juhatus.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram