KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Kuulmisabivahendite taotlemine

KUULMISABIVAHENDI SOETAMINE
Kuulmistehnilisi abivahendeid on võimalik soetada Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliinikust nii riigipoolse soodustusega kui ka täishinnaga. Täishinnaga ostes leppige kuuldeaparaadi saamiseks kokku sobitamise aeg. 
Riikliku soodustusega abivahendite saamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet (SKA).
Riigipoolse soodustusega saab kuulmisabivahendeid isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist.
Oma kuulmislanguse taset saate tuvastada kuulmisuuringutega kõrvaarsti juures, kelle vastuvõtule saamiseks on vajalik perearsti saatekiri.
Kõrvaarst väljastab kuulmisabivahendi vajadust kirjeldava tõendi, millega saate pöörduda otse kuulmisabivahenditega tegelevasse asutusse, kellega SKA on sõlminud lepingu (sh Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliinik).

 • Abivahendit soetama minnes võtke alati kaasa arsti poolt väljastatud tõend.
 • Abivahendite saamiseks ei ole vaja isikliku abivahendi kaarti taotleda ega ka kaasas kanda.

KUULDEAPARAADID
Kuuldeaparaadid on kuulmisabivahendid, mis võimendavad helisid kuulmislanguse puhul ja proovivad erinevates kuulmissituatsioonides kõnest ning olmehelidest arusaamist lihtsamaks teha.
Riigipoolse soodustusega on võimalik kuuldeaparaati saada:
• täiskasvanutel iga nelja aasta tagant,
• lastel iga kolme aasta tagant.

Kahepoolse kuulmislangusega inimesel on õigus saada kaks aparaati. Mõlema aparaadi soetamine ei pea toimuma samal päeval.
Kuulmisabivahendi soodustust arvutatakse abivahendite loetelus toodud piirhinnast.
2023. aastal on kuuldeaparaatidel järgmised piirhinnad:
• aktiivsususgrupp I - 350 €
• aktiivsusgrupp II - 736 €
• lapsed - 736 €

INDIVIDUAALNE KÕRVAOTSAK

Standardse otsiku asemel võib vajadus olla individuaalse otsaku tegemiseks, mis vähendab kuuldeaparaadist tulenevat tagasisidet ja võimaldab raskemates suhtlusolukordades paremini kuulda. Individuaalsete otsikute tegemiseks tehakse kõrvast jäljend, mille alusel valmistatakse otsak.

Erandkorras abivahendi ostmisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kui Te taotlete:

 • omaosaluse vähendamist, kui Teil on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);
 • uut abivahendit enne Teile hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
 • abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetlust taotledes on Sotsiaalkindlustusametile vajalik esitada:

 • erimenetluse taotlus, mis on kättesaadav Sotsiaalkindlustusameti kontorites või kodulehel
 • eriarstitõend
 • kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist eeltoodud juhtudel

Taotlust saab esitada:

Juhul, kui Te vajate abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on Teil võimalik pöörduda kõrvakliiniku sotsiaaltöötaja Mari Reilsoni poole mari.reilson@kliinikum.ee.

SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul ning teeb selle kättesaadavaks taotlejale sobival viisil.
Kuulmisabivahendi väljastamiseks on vajalik esitada erimenetluse otsus, arstitõend ning isikut tõendav dokument.

SISEKÕRVAIMPLANTAADID JA KÕNEPROTSESSORID

Sisekõrvaimplantaatide protsessorite programmeerimise vastuvõtule registreerimiseks kirjutage palun siimplantaat@kliinikum.ee või helistage telefonil 731 9474 (T, K, N).

Varuosade soetamise soovi korral pöörduge implantaate maale toova firma poole:

Firma Med El implantaatide kasutajatel (kõneprotsessorid Opus 2, Sonnet, Sonnet2, Rondo, Rondo2) palume kirjutada info@kuuldeaparaadid.ee, telefon 17 800.
Firma Cochlear implantaatide kasutajatel (kõneprotsessorid CP800 (N5), CP900 (N6), CP1000 (N7), Kanso, Kanso2) palume kirjutada tellimus@audiomed.ee.
Mõlemal asutusel on leping sotsiaalkindlustusametiga (SKA).

Sisekõrvaimplantaadi süsteemi tagavaraosade ja tarvikute puhul on 2022. a soodustuse piirhind 375.00 eurot aastas ühe kehapoole kohta.

KONTAKTID
Sotsiaalkindlustusameti iseteenindusest on võimalik näha abivahenditehingute ajalugu ja kehtivaid limiite.
Infot abivahendite süsteemi kohta ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee või abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt: 16106

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram