KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Tegevused

Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek ei ole pelgalt ladu, kust saab tellida ravimeid, desinfitseerivaid ained, ühekordseid meditsiiniseadmeid, vaid meie tegevus on palju laiem ning suunatud ravimi- ja patsiendiohutuse tagamiseks nii apteegis kui kogu Kliinikumis.

Samuti on Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek üheks haiglafarmaatsia eriala arengu vedajaks Eestis.

Apteegi tegevused on jagatud kolme suurde valdkonda:

Logistikaalane tegevus, mis tagab ravimite, desinfitseerivate ainete ja ühekordsete meditsiiniseadmete olemasolu ja kulutõhusa kasutamise.

Ravimite valmistamine ja manustamiseks ettevalmistamine, et tagada ravimite kättesaadavus ja käitlemise ohutus.

Ravimi- ja patsiendiohutuse suurendamine läbi tervishoiutöötajate nõustamise, koolitamise ja kontrollimise.


Järgnevalt on toodud meie peamised tegevused.

1. Kliinikumi ravimipoliitika kujundamine koostöös Ravimikomitee ja teiste osapooltega.

Apteegi kliinilised proviisorid osalevad Kliinikumi Ravimikomitee töös, vaatavad läbi ravimite Ravimiformulari lisamise taotlused, analüüsivad nende tõenduspõhisust ja esitavad materjalid komiteele arutamiseks, samuti vastutavad ravimipoliitikat puudutavate dokumentide kaasaegsuse ja nõuetele vastavuse eest.

2. Kliinikumi varustamine ravimite, desinfitseerivate ainete ja ühekordsete meditsiiniseadmetega.

Selleks, et haigla saaks pakkuda raviteenust vajavad selle osakonnad lisaks töötajatele ka erinevaid ravimeid ja meditsiiniseadmeid. Et kõik vajalik igapäevaselt osakondadele kättesaadavaks muuta, tegelevad apteegi töötajad kõige vajaliku hankimisega hulgimüüjatelt, sh teostab riigihankeid, et leida parimaid lahendusi, nii hinna kui ka kvaliteedi poolest.
Kõik tellitud kaup esmalt apteeki, kus toimub selle esmane kontroll (sh Euroopa direktiiviga kehtestatud ravimi ehtsuse kontroll) ja säilitamine, kuni osakondadesse saatmiseni.
Osakondade igapäevane varustamine toimub vastavalt saabunud tellimustele. Selle käigus kogutakse, kontrollitakse ja pakendatakse tellitud kaup uuesti ning saadetakse laiali.

NB! Kliinikumi apteegist saavad oma ravimid ja desinfitseerivad ained ning suure osa meditsiiniseadmeid ka Lõuna-Eesti Haigla ja Valga Haigla.

3. Tervishoiutöötajate nõustamine

Selleks, et ravimite, desinfitseerivate ainete ja meditsiiniseadmete kasutamine toimuks korrektselt ja tõenduspõhiselt on apteegi (kliinilised) proviisorid ja õed valmis teisi tervishoiutöötajaid igakülgselt nõustama.

Informatsiooni jagatakse nii ravimeid kui ka meditsiiniseadmeid puudutavates küsimustes (kasutamine, säilitamine, ravimite manustamiseks ettevalmistamine jne), aga lisaks aidatakse arstidel ja õdedel teha parimaid raviotsuseid vaadates üle patsientide raviskeeme, et suurendada patsiendiohutust.

Samuti koostab ja uuendab apteek pidevalt ravimitega seotud juhendmaterjale. Nende kohta saab rohkem infot Kliinikumi siseveebist.

4. Ravimite valmistamine ja manustamiseks ettevalmistamine

Hoolimata sellest, et apteegist on võimalik tellida sadu erinevaid ravimitootjate poolt tehtud ravimpreparaate ei pruugi nendest kõikide patsientide ravimiseks piisata, mistõttu võib olla vajalik ravimite ekstemporaalne valmistamine. Ekstemporaalset valmistamist kasutatakse peamiselt just nende ravimite puhul, mida tööstuslikult ei toodeta, eriti oluline on see selliste patsientide jaoks, kes on millegipoolest erilised - näiteks lapsed või väga raskelt haiged.

Lisaks on apteegis eraldi osakond steriilsete ravimite aseptiliselt ettevalmistamiseks. Selle tegevuse eesmärgiks võib olla nii patsiendiohutuse tõstmine (väiksem risk mikrobioloogiliseks kontaminatsiooniks, raviannuste täpsus), kui ka töö- ja keskkonnaohutus (ohtlike ravimite käitlemisest tulenevate riskide vähenemine).

5. Järelvalve ravimite käitlemise üle osakondades

Selleks, et ka pärast apteegist lahkumist oleks ravimite käitlemine õige ning aruandlus korrektne, käib apteek osakondades ravimite kasutamist ja dokumenteerimist kontrollimas.

Ravimite säilitamise auditeerimine on riiklik nõue (eriti oluline just arvestusele ja eriarvestusele kuuluvate ravimite korral), aga ennekõike teeme me seda patsiendiohutuse tagamiseks, kuna ebakorrektselt säilitatud ravimi puhul ei ole tagatud ravimi kvaliteet ning võib kannatada oodatav ravitulemus või võib patsient ebakvaliteetse ravimi manustamise tulemusena saada tervisekahjustuse.

6. Ravimiuuringute läbiviimine ja osalemine

Selleks, et aidata kaasa uute ravimite või ravimeetodite patsientideni jõudmisele, osalevad apteegi töötajad erinevate kliiniliste uuringute läbiviimises, kui ravimite käitlemise ja manustamiseks ettevalmistamise spetsialistina.

Samuti osaleme ja oleme eestvedajad akadeemiliste teadusuuringute läbiviimises, millede eesmärgiks on haiglafarmaatsia valdkonna analüüsimine ja arendamine.

7. Õppetöö läbiviimine

Apteegis töötavad proviisorid ja farmatseudid osalevad meditsiiniüliõpilaste õpetamisel ja juhendamisel nii auditoorses õppetöös kui ka praktikal või residentuuris viibimisel ajal.
Igal aastal juhendatakse proviisoriõppe tudengeid nende uurimistöödes, mille teemad võivad olla seotud nii kliinilise farmaatsia kui ka farmatseutilise keemiaga.
Samuti tehakse täiendõppekursuseid juba tegutsevatele tervishoiutöötajatele.
Täpsemalt on võimalik kõigest sellest lugeda siit.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram