Info tooteesitlejatele


Kui soovite tulla TÜK Apteeki informatsiooni jagama, siis palun leppige see eelnevalt kokku!

Kontaktid leiad siit

Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

Kliinikumi Apteek ei ole pelgalt ladu, kust saab tellida ravimeid, sidematerjale ja meditsiinilisi tarvikuid, vaid lisaks tegeleb palju muuga.

 

1. Kliinikute ja teenistuste varustamine ravimite, desinfitseerivate ainete, sidematerjali ja ühekordsete meditsiiniliste tarvikutega

Selleks, et kõik vajalik igapäevaselt osakondadele kättesaadavaks muuta, tegeleb Apteek esmalt kõige vajaliku hankimisega hulgimüüjatelt, sh teostab koostöös osakondadega ka riigihankeid, et leida parimaid lahendusi, nii hinna kui ka kvaliteedi poolest.
Kõik tellitud ravimid ja tarvikud jõuavad esmalt Apteeki, kus toimub nende esmane kontroll ja säilitamine.
Kliinikute igapäevane varustamine toimub vastavalt saabunud tellimustele. Selle käigus kogutakse, kontrollitakse ja pakendatakse tellitud kaup uuesti ning saadetakse siis juba Kliinikutesse laiali.
Samuti peetakse kogu kauba üle arvestust ning jälgitakse Kliinikute kulutusi.

 

 2. Järelvalve ravimite käitlemise üle osakondades

Selleks, et ka pärast apteegist lahkumist oleks ravimite käitlemine õige ning aruandlus korrektne, käib apteek osakondades ravimite kasutamist ja dokumenteerimist kontrollimas.
Ravimite säilitamise auditeerimine on riiklik nõue (eriti oluline just arvestusele ja eriarvestusele kuuluvate ravimite korral) ja samuti oluline ravikvaliteedi seisukohast, kuna ebakorrektselt säilitatud ravimi puhul ei ole tagatud ravimi kvaliteet ning võib kannatada oodatav ravitulemus või võib patsient ebakvaliteetse ravimi manustamise tulemusena saada tervisekahjustuse.

 

3. Osalemine haigla ravimpoliitika kujundamises

Apteegi kliinilised proviisorid osalevad Ravimikomitee töös, vaatavad läbi ravimite Ravimiformulari lisamise taotlused, analüüsivad nende tõenduspõhisust ja esitavad materjalid komiteele arutamiseks, samuti vastutavad ravimipoliitikat puudutavate dokumentide kaasaegsuse ja nõuetele vastavuse eest.
Samuti vaatavad kliinilised proviisorid läbi ka formulariväliste ravimite taotlused, annavad hinnangu vajaduse tõenduspõhisusele ja otsustavad seejärel ravimi väljastamise/mitteväljastamise üle.

 

4. Ravimialane nõustamine

Selleks, et ravimite ja tarvikute kasutamine toimuks korrektselt ja tõenduspõhiselt on apteegi (kliinilised) proviisorid valmis arste ja õdesid igakülgselt nõustama. Informatsiooni jagatakse nii ravimeid kui ka tarvikuid puudutavates küsimustes (kasutamine, säilitamine, ravimite manustamiseks ettevalmistamine jne), aga lisaks pakutakse ka nö lisateenuseid nagu raviminformatsiooni hindamine või koos ja kõrvaltoimete analüüs jne.

Samuti osaletakse valuravimeeskonna töös, mis tähendab igapäevast koostööd osakondade ja patsientidega. Tlöö käigus vaadatakse koostöös valuraviõdede ja -arstidega üle valu probleemidega patsientide valuravi, vajadusel korrigeeritakse skeemi ning selgitatakse seda patsientidele.

Lisaks koostab ja uuendab apteek pidevalt ravimitega seotud juhendmaterjale.

 

 5. Ravimite valmistamine ja manustamiseks ettevalmistamine

Hoolimata sellest, et apteegist on võimalik tellida sadu erinevaid ravimpreparaate ei pruugi nendest kõikide patsientide ravimiseks piisata, mistõttu võib olla vajalik ravimite ekstemporaalne valmistamine. Ekstemporaalset valmistamist kasutatakse peamiselt just nende ravimite puhul, mida tööstuslikult ei toodeta, eriti oluline on see selliste patsientide jaoks, kes on millegipoolest erilised - näiteks lapsed.

Lisaks on apteegis eraldi osakond steriilsete ravimite aseptiliselt ettevalmistamiseks. Selle tegevuse eesmärgiks võib olla nii patsiendiohutuse tõstmine (väiksem risk mikrobioloogiliseks kontaminatsiooniks, raviannuste täpsus), kui ka töö- ja keskkonnaohutus (ohtlike ravimite käitlemisest tulenevate riskide vähenemine).

 

6. Osalemine õppe- ja teadustöös

Apteegis töötavad proviisorid ja farmatseudid osaleva farmaatsiaüliõpilaste õpetamisel ja juhendamisel nii auditoorses õppetöös kui ka praktikal viibimisel ajal.

Igal aastal juhendatakse proviisoriõppe tudengeid nende uurimistöödes, millede teemad võivad olla seotud nii kliinilise farmaatsia kui ka farmatseutilise keemiaga.

Lisaks on proviisorid osalised Kliinikumis toimuvates kliinilistes uuringutes.

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

Ravimite info ja tellimine

731 8303

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

731 9509

apkemoapteek@kliinikum.ee

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Vormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotlus - DHSis!

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

Lepinguväliste kaupade (nii meditsiiniseadmete kui ravimite) taotlus (VAP-06)

... 

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)