KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Suunavale raviarstile

Statsionaarse õendusabi osakonda hospitaliseeritakse:

 • Iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele saab suunata patsiente eri-või perearsti digitaalse saatekirja alusel, milles sisaldub oluline informatsioon patsiendi tervislikust seisundist ja õendusabi protseduuride vajadusest õendusabi osakonna õendustöötajale.
 • Patsienti statsionaarse õendusabi osakonda suunaval arstil palume vormistada digitaalne saatekiri, mis tuleb edastada tervise infosüsteemi. Broneeringusoovi kohta edastada teavitus digitaalse saatekirja vormistamisest meiliaadressile stats.oendus@kliinikum.ee. Broneeringu vastuvõtmiseks tuleb teates märkida patsiendi nimi, isikukood, kontaktisiku andmed ja soovitud raviaeg.
 • Tervise infosüsteemist või eHealth haigla infosüsteemist leitav saatekiri on aluseks järjekorda registreerimisel, broneeringusoovile vastame teate saatnud meiliaadressile. Telefoni teel patsiente ei registreerita.
 • Patsienti haiglaväliselt suunates peab olema kõige rohkem 2 nädala taguse eriarsti või perearsti visiidi kirjeldus koos patsiendi üldseisundi, füüsilise ja vaimse võimekuse kirjeldusega. Lisatud kehtiv raviskeem, väljastatud digiretseptid, märgitud isolatsiooni- ja abivahendite vajadus, viimased uuringud ja vereanalüüsid ning haavandite kirjeldus koos haavaraviga.
 • Täpsem info saatekirja nõuetekohase täitmise vajadusest on kirjas Riigi Teatajas SM määruses nr 56  https://www.riigiteataja.ee/akt/115072023053?leiaKehtiv  "Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise tingimused ja kord" § 30. Saatekirja andmekoosseis ja nõuetekohane täitmine, lõige (3).
 • Iseseisva statsionaarse õendusabi teenusele koodiga 2063 rakendub 15% omaosalustasu, alates 01.01.2024 kaasaarvatud Tartu linna kodanikele. Vabariigi Valitsuse määrusega kehtiv info on leitav Riigi Teatajas „Tervisekassa tervishoiuteenuste loetelust“ § 15. Voodipäeva arvestus haiglas https://www.riigiteataja.ee/akt/127032024012 , kus omaosalustasu suuruseks alates 01.04.2024 on 21.786 EUR/ööpäevas. Täpsem info sekretäri telefonil 7318956
 • Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond teavitab kirjas Kliinikumile (07.12.2023 nr 12-6.2/05384), et seoses hooldereformi ja koduteenuste arendamisega alates 1. jaanuarist 2024 tasuvad tartlased tervishoiuteenuste eest ise.

Lõige (3) Iseseisvale statsionaarsele õendusabiteenusele saatmisel on lisaks kohustuslik märkida järgmised andmed:

 1. raviprotseduuride teostamise vajadus ja sagedus;
 2. patsiendi nõustamise vajadus;
 3. terviseseisundi dünaamikas jälgimise vajadus ja sagedus;
 4. haiguspuhuste õendustoimingute vajadus ja sagedus;
 5. patsiendi anamneesis terviseseisundi ülevaade.

Hospitaliseerimisele mittekuuluvad patsiendid:

 • kindlustamata ja saatekirjata isikud;
 • ainult hooldust ja järelevalvet vajavad isikud;
 • rahutud, agressiivsed ja psühhiaatrilist ravi vajavad patsiendid.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram