Meditsiiniinfo keskuse direktor Keiu Saarniit keskuse eelmise juubeli paiku, 2004. aastal. Foto: Jaak Nilson.

1994. aasta jaanuaris loodud kliinikumi meditsiiniinfo keskus on olnud Eesti arstidele ja õdedele partneriks meditsiiniinformatsiooni valdkonnas juba 15 aastat.

Meditsiinis, kus muutused toimuvad tänapäeval väga kiiresti, on 15 aastat pikk aeg. Selle aja jooksul on infokeskus nii mõndagi oma tegevuses ümber vaadanud. Tänasel päeval tuleb tegelda eelkõige sellega, kuidas info kõige uuematest saavutustest meditsiinis ja tervishoius viia kiiresti otse arsti töölauale. Oluline ülesanne medinfo keskuse tegevuses on ka andmebaaside kasutamise õpetamine. Paberkandjatel käsiraamatud aeguvad juba enne, kui nad jõuavad ilmuda, ning seetõttu on arstide eelistus uus informatsioon elektroonilisel kujul kätte saada igati arusaadav.

Medinfo keskus loodi 1994. aastal eesmärgiga välja arendada ülevabariigiline võrgustik meditsiinipersonali varustamiseks erialateabega. Alustasime endise Maarjamõisa Haigla raamatukogu ruumis ühe arvuti, EBSCO Medline`i, hulga venekeelsete käsiraamatute ja kolme raamatukoguhoidjaga, kes seni olid tegelenud klassikalise raamatukogundusega – laenutanud raamatuid ja muretsenud vajadusel uusi. Kõik vajas ümberkorraldamist: ruumid, tehnoloogiline pool ja ka personali koolitus.

Meditsiiniinfo keskuse tegevusele panid aluse projektid Medinet I, II ja III. Projektide rahastamiseks esitasime taotlused Avatud Eesti Fondile (AEF). Kuna AEF pidas Eesti meditsiinipersonali varustamist erialateabega oluliseks ja nägi projektide jätkusuutlikkust tulevikus, said need ka rahalise toetuse. Suureks abiks nii kliinikumile kui ka teistele Eesti haiglatele oli projekt MIP (Medical Internet Programme), mis toetas Interneti kasutamise igakülgseid võimalusi Eesti haiglates. Üle-eestilise programmi MIP eestvedamise andis AEF üle kliinikumi meditsiiniinfo keskuse juhile. Programmi juhtimine andis suure kogemuse, sai selgeks, milliseid infoallikaid vajatakse ja kuidas korraldada andmebaaside tarkvara kasutamise õpetust Eesti haiglates.

1999. aasta kandis TÜ Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse ka maailmakaardile, sest Euroopa Meditsiiniraamatukogude Assotsiatsiooni (EAHIL) nõukogu valis keskuse oma aastaseminari korraldajaks. Osalejaid oli 32-st erinevast riigist, sh Austraaliast, Kanadast, USA-st ja Iisraelist. Hilisem osavõtjate tagaside EAHIL Newsletter-is kajastas väga positiivseid muljeid toimunud seminarist.

Kliinikumi meditsiiniinfo keskus. Foto: Jaak Nilson.Meie igapäevatöö oluline osa on jälgida ja arvestada prioriteetide ja uurimissuundade muutumisi meditsiinis. Samas on väga oluline suhelda oma eriala spetsialistidega teistest riikidest, saamaks ideid ja omandamaks teavet selle kohta, kuidas meditsiiniinformaatika areneb mujal maailmas. Oluline on ka saada rahulolu-alast tagasisidet oma klientidelt.

Kui vaadata tagasi infokeskuse algusaastatesse, siis aastal 1995 oli meil 238 teenuste kasutajat, 2008. aastal aga ligi 4000.Seoses uue korpuse valmimisega Maarjamõisas on infokeskuse klientuur kasvanud just kohapeal kasutatavate teenuste osas. Enamus keskuse kliente kasutab meie teenuseid siiski Interneti vahendusel.

Eesti on nii pindalalt kui rahvaarvult väike riik ja seetõttu tuleb infoallikate komplekteerimisel teha koostööd kõigi institutsioonidega, kes Eesti meditsiinipersonali erialateabega varustavad. Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse esimeseks koostööpartneriks on loomulikult TÜ raamatukogu, kellega jagame paljusid ühiseid kliente. Kliinikum on sõlminud koostöölepingud ka Eesti suuremate haiglate (PERH, Pärnu Haigla, Tallinna Lastehaigla, IVKH jt) ning Ravimiametiga nende varustamiseks meditsiinialase informatsiooniga, väljaõppe korraldamiseks andmebaaside kasutamise alal ja vajadusel abistamiseks erialateabe kättesaamisel. Viimaste aastate jooksul on aktiviseerunud ka teiste haiglate teenindamine. Üha enam soovitakse koolitusi ja meile saadetud infopäringute arv teistest haiglatest on võrreldes eelmise aastaga kasvanud kaks korda.

Meditsiiniinfo keskuses koostatava publikatsioonide andmebaasi põhjal antakse igal aastal välja Neinar Seli stipendium.

Lõpetuseks tahan meelde tuletada individuaalkonsultatsiooni võimalust infokeskuses igal neljapäeval kell 14.00. Medinfo keskuse infoallikad ja pakutavad teenused on kättesaadavad aadressil: www.kliinikum.ee/infokeskus

 

Keiu Saarniit
meditsiiniinfo keskuse direktor