Vasakult: Dr Toomas Tein, koolitusjuht David Pitts, ortopeed Ian Richie ja dots Aare Märtson. Foto: Aare Märtsoni erakogu.

Residentide väljaõppeks mõeldud aja piiratuse ning katmist vajava materjali üha kasvava mahu tõttu on ääretult oluliseks saanud juhendaja õpetamisoskused. Ka juhendajad ise tunnevad järjest enam, et oskuslikumaks instrueerimiseks vajaksid nad laiemaid koolitusalaseid teadmisi.

Just sel põhjusel leidis märtsi alguses traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja dr Aare Märtsoni ja eriala residentuuri üldjuhendaja Toomas Teini eestvedamisel Tartus aset kahepäevane ortopeedia residentide juhendamise koolitus „Training Orthopaedic Trainers“.

Soovist sel alal eeskuju võtta Suurbritannia väga hästi välja arendatud residendikoolitusest, kutsuti Eesti ortopeedidele suunatud kursust läbi viima Briti kolleegid, koolitusjuht David Pitts ning ortopeed Ian Richie Royal College of Surgeons of Edinburgh`st.

Koolitus jagunes oma ülesehituselt teoreetiliseks ja praktilis-interaktiivseks osaks. Esimeses, loengulisemas pooles oli sõna peamiselt koolitajatel, teises osas aga anti kõigile osalejatele võimalus õppeprotsessis aktiivselt kaasa lüüa ning omandatud teadmisi praktiseerida. Viidi läbi grupiülesandeid, esineti lühiettekannetega ning analüüsiti tehtut üheskoos.

Kursusel jagati teadmisi näiteks selle kohta, kuidas inimesi juhendada, kuidas hinnata kirurgia-alast kompetentsi ning kuidas õpetada praktilisi oskuseid. Lisaks käsitleti toimetulekut probleemsete praktikantidega, kursuse kavandamist ning tulemuste hindamise protsessi ja meetodeid.

Koolitus sai teoks tänu osalenute omafinantseeringule ning Euroopa Sotsiaalfondi meetme PRIMUS ja Tartu Ülikooli toele.

 

Kliinikumi Leht

 

Kommentaarid:

Euroopa Eriarstide Ühenduse (UEMS) ortopeedia sektsiooni koosolekutel, kus me alguses koos dr Aalo Elleriga ning hiljem koos dr Toomas Teiniga Eestit alates 2006. aastast esindamas käime, on sagedaseks teemaks olnud residendi koolitus ja juhendamine. Sealjuures küsimused sellest, mis protseduurid peaks üks resident läbima enne, kui ta võiks saada ortopeediks ning milline on sealjuures tema juhendaja roll - kas ta peaks olema pigem tuutor, mentor või lihtsalt järelvaataja?

Sealt tekkiski idee, et võiks kellegi sel teemal ka Eestisse esinema kutsuda, kuid esialgu jäi asi venima. Kui aga eelmise aasta sügisel pöördus üks noorem Tallinna kolleeg Toomas Teini poole murega, mida ta talle määratud kahe residendiga tegema peaks, sai meile veelgi selgemaks, et residendi juhendaja koolitust oleks väga vaja. Seltsi kaudu jõudsime siis antud koolituse lektoriteni, asi hakkas sujuma ning saigi teoks.

 

Dr Aare Märtson. Foto: Jaak Nilson.
Dr Aare Märtson
traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja,
koolituse üks organiseerijaid

 

2009. aastal on Tartu Ülikool seadnud programmi Primus raames eesmärgiks just õppejõududele õpetamisalase koolituse pakkumise. Arstiteaduskonna residentuuriosakond korraldas 11.-12. maini kõigi erialade residentuuri üldjuhendajatele koolituse lektoritega Inglismaalt. Sügissemestril on kavas läbi viia koolitusi residentide individuaaljuhendajatele.

Lisaks sellele on mõned erialad näidanud üles aktiivsust ja organiseerinud oma eriala piires õpetamisalaseid seminare. Heaks näiteks oli ortopeedide kursus märtsikuus, mida tuleb igati kordaläinuks pidada. Kuigi juhendajaks ei saa õppida pelgalt kursuste toel, vaid ikka vahetult residentidega töötades, tuleb teatud meditsiinihariduse küsimuste süstemaatiline käsitlemine töös kasuks ning annab lisa juba omandatud kogemustele noorte juhendamisel.

 

Prof Margus_Lember.
Prof Margus Lember
sisekliiniku juhataja,
TÜ arstiteaduskonna residentuuriprodekaan