lk7 naistekliiniku sertifikaat EBCOGEBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology) on organisatsioon, mille liikmeks on Euroopa riikide naistearstide organisatsioonid. Eesti Naistearstide Selts on EBCOG täieõiguslik liige alates 2005. aastast. EBCOGi eesmärk on parandada naiste ja laste tervist, pöörates tähelepanu erialase abi kvaliteedile. Välja on töötatud sünnitusabi ja günekoloogia standardid, mille eesmärk on harmoniseerida naistearstide ettevalmistust ning ühtlustada erialase abi kvaliteeti. Erilist tähelepanu pööratakse residentide koolituse kvaliteedi parandamisele.


Õpetavate haiglate hindamine ja akrediteerimine viidi EBCOG poolt sisse 1996. aastal ning tänaseks on akrediteeritud kliinikute arv järjest kasvanud. EBCOGi akrediteerimise eesmärk on hinnata residentide koolitusprogrammi ja tingimusi ning stimuleerida nii erialaseltse kui ka õpetavaid haiglaid kriitiliselt hindama ning seeläbi parandama residentide koolitust. EBCOGi kodulehel on haiglate (riikide) loetelu, kus vastav akrediteering juba olemas on.
Akrediteerimise-eelselt tuleb täita põhjalik ankeet nii kliiniku juhataja kui ka residentide esindaja poolt ning kirjeldada täpselt residentide koolituse põhimõtteid ja tingimusi. Dokumentidega tutvumise järgselt lepitakse kokku haigla(te) külastamine. Akrediteerijaid on kolm, üks neist on residentide esindaja.


Hindamisel pööratakse tähelepanu residentuuriprogrammi ülesehitusele ja nõuetele: kas residentidel on individuaalne plaan ja juhendaja, kuidas on korraldatud juhendamine ja õpetamine, kas juhendajad on saanud õpetajakoolitust, kas on olemas teoreetilise õppe programm, millised on residentide töötingimused, töökorraldus ning osalemine haigla töös. Hinnatakse, kas on piisavalt olemas võimalusi simulatsiooniõppeks ja kas residendid osalevad teadustöös, auditite läbiviimisel, haigusjuhtude ning teadusartiklite arutelul ja ettekannete tegemisel, kas pööratakse tähelepanu patsientide ohutusele, kuidas toimub regulaarne residentide hindamine jne.


Visiidi käigus hinnatakse ühtlasi, kuidas on residente koolitavas haiglas erialane abi korraldatud, milline on selle maht ja mis tasemel on ravikvaliteedi näitajad.


Eestis toimus sünnitusabi ja günekoloogia erialal akrediteerimine esmakordselt.

 

EBCOGi hindamine toimus 01–02.06.2016. Kuna residentuuriprogrammi koordineerimine ja teoreetiline koolitus toimub Tartu Ülikoolis ja praktiline koolitus residentuuri baasasutustes, siis hindamine puudutas nii ülikooli kui ka kliinikumi. Kohtuti Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna dekaani professor Margus Lemberi, residentuuri prodekaani dotsent Urmas Lepneri, kliinilise meditsiini instituudi juhi professor Joel Strakopfi jaTartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Urmas Siiguriga.


Visiidi käigus tutvuti naistekliinikuga, kohtuti naistekliiniku esindajatega, residentide juhendajate ja residentidega. Andsime ülevaate sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri programmist – Moodle keskkonnale tuginevast teoreetilise õppe programmist ning praktilise koolituse nõuetest. Hindamine oli põhjalik. Tähelepanu pöörati, kas kõik eriala aspektid leiavad residentuuri ajal piisavat käsitlemist ning kuidas hinnatakse residentide edasijõudmist. Oluline on, et lisaks numbritele (kui palju on mingeid toiminguid/lõikusi tehtud), pööratakse tähelepanu residendi oskuste arenemisele – kuidas osatakse oma teadmisi rakendada, millised on suhtlemisoskused. Eelmisel aastal viisime esmakordselt läbi 360 kraadi tagasiside, kus iga residendi kohta andsid tagasisidet nii arstid kui ka teised kliiniku töötajad. Hinnati residentide suhtlemist kolleegide ja teiste töötajatega, suhtumist patsientidesse, kohusetundlikkust ja vastutustundlikku käitumist ning meeskonna töös osalemist. See leidis positiivset äramärkimist ka akrediteerijate poolt.


Eraldi kohtuti residentidega, et saada ka nendepoolne sõltumatu hinnang residentuuriprogrammile ja töökorraldusele kliinikus.


Hindamise tulemusel leiti, et meie residentuuriprogramm vastab kvaliteedi standardile, residentide juhendamine on adekvaatne, samuti residentide jooksev hindamine. Märgiti ära, et residentide õpe ja selle koordineerimine on hästi korraldatud, et naistekliinikus on hea töökeskkond ning piisavalt võimalusi erialaste oskuste omandamiseks.


Hindamise juurde kuuluvad alati ka soovitused ja ettepanekud, mida võiks parandada. EBCOGi seisukoht on, et sünnitusabi ja günekoloogia residentuuri kestus peab olema vähemalt 5 aastat. Kahjuks on Eesti üks vähestest riikidest, kus residentuur kestab vaid 4 aastat. Vajalik on suurendada simulatsioonikoolituste võimalusi nii sünnitusabi alal kui ka endoskoopilises kirurgias. Simulatsioonil saab omandada käelisi oskusi ja parandada meeskonnatööd. Peame senisest enam tegema koostööd ämmaemandatega, et residendid omandaksid kõigepealt oskused normaalse sünnitajaga tegelemiseks ja sünnituste vastuvõtmiseks. Nii tekivad kogemused ja oskused vajalikeks sekkumisteks kõrvalekallete või patoloogiate korral. Jätkame tava, kus igal residendil on lisaks vahelduvale juhendajale olemas kindel mentor kogu residentuuri ajaks.


EBCOG akrediteering antakse neljaks aastaks, pärast seda tuleb uuesti täita dokumentatsioon ja näidata, kas visiteerijate poolt antud soovitused on täidetud. Kui kõik vastab nõuetele, pikendatakse akrediteeringut veel kolmeks aastaks.


Lisaks Tartule hinnati residentuuribaase ka Tallinnas – Ida-Tallinna Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla naistekliinikut.

 

Professor Helle Karro
Naistekliiniku juhataja