Tervishoiutöötajate rolli tubakatarbimise leviku vähendamisel ja tubaka negatiivsete mõjude ennetamisel ei saa kuidagi alahinnata – meil on olemas teadmised tubaka riskidest tervisele ning võimalused suitsetajatele toe pakkumiseks. WHO Tervist Edendavate Haiglate (TEH) liikumise algatusel võeti 1996. aastal eesmärgiks muuta haiglad tubakavabaks keskkonnaks: moodustati Euroopa Suitsuvabade Haiglate Võrgustik (ENSH) ning töötati välja Euroopa Suitsuvabade Haiglate Standardid.

Alates 2007. aastast kuulub ka kliinikum ENSH-i võrgustikku ning on allkirjastanud pühendumiskokkuleppe tubakatarbimist piirava poliitika rakendamiseks. Suitsuvaba poliitika standardite eesmärgiks on määratleda olemasolevad raskused ja otsida nende kõrvaldamiseks realistlikke ning tegusaid lahendusi. Kliinikumis viidi ENSH-i küsimustiku alusel siseaudit läbi 2007. aastal ning möödunud aasta lõpus. Auditeerimisel selgus, et tegelikult ei teata ENSH-i poliitikast kuigi palju. See oli ka üheks ajendiks antud artikli kirjutamisel, kuna olen mõlemal korral auditi läbiviimisega seotud olnud.

Auditi käigus hinnatakse ennast lähtuvalt 10 standardist: 1-kohustused, 2-teavitamine,3-koolitus ja ennetustöö,4-probleemi olemus ja suitsetamisest loobumise toetamine, 5-tubaka tarbimise leviku piiramine, 6-keskkond, 7-tervislik töökoht, 8-tervisedendus, 9-valmisolek seireks ja 10-poliitika täideviimine. Auditi punktiskoori alusel jagunevad erinevad tasandid. Pronkstasand näitab standardites 1 ja 2 toodud kohustuste täitmist. Hõbetasand näitab Euroopa poliitika miinimumstandardite saavutamist ning kuldtasand suitsuvaba keskkonna sertifitseeritud saavutamist. Auditi tulemused edastatakse Eesti ENSH-i rahvusvahelisele koordinaatorile, Tervise Arengu Instituudi (TAI) mittenakkushaiguste ennetamise osakonna eksperdile Tiiu Härmile.

Selleks, et hinnata suitsuvaba poliitika rakendamise kitsaskohti kliinikumis ning võimalusi suitsetajate toetamiseks ja tubakatarbimise piiramiseks, on moodustatud töörühm, kuhu kuuluvad kopsukliiniku arst-õppejõud Ülle Ani, terviseuuringute ja töötervishoiu keskuse arst-õppejõud Tiia Piho, närvikliiniku ülemõde Riina Tiido, südamekliiniku suitsetamisest loobumise nõustamise kabineti õde Margarita Milihhina, lastekliiniku ülemõde Evelyn Evert, kopsukliiniku ülemõde Carine Kross ja patoloogiateenistuse laborant Reet Terandi. Kuigi töörühma tegemised on alles algusjärgus, on esimesed eesmärgid seatud ning ideed paberile pandud.

Seda, mis tehtud saab ja mis võimalikuks osutub, näitab juba aeg. Seniks – head uut tubakavaba aastat!

 

Evelyn Evert

lastekliiniku ülemõde