2009. aastal kasvas taas ettepanekute ja kaebuste süsteemi (EKS) kaudu laekunud avalduste arv, mis näitab patsientide üha suurenevat huvi kliinikumi hea käekäigu vastu.

Kokku registreeriti 2009. aastal 426 avaldust, milles esitati ühtekokku 508 ettepanekut (70), kaebust (129) ja tänu (309).

Protsentuaalselt kõige vähem laekus ettepanekuid, millest suur osa (60%) oli olmetingimuste kohta.

Tänuavaldustest, mis moodustasid 61% kõigist arvamusavaldustest, enamik puudutas suhtlemist (81%). Veel kiideti peamiselt head ravitööd ja toitlustamist. Alates 2004. aastast on tänuavalduste hulk järjepidevalt kasvanud (70-lt 309-ni, s.o. 4,5 korda).

 

Kõigist registreeritud kaebustest 1/3 käsitles suhtlemisprobleeme ning ligemale pooled tervishoiuteenuste kättesaadavust ja ravitöö kvaliteeti.

Nagu näha, on patsientide jaoks suhtlemine meditsiinipersonaliga endiselt väga oluline – suhtlemisvaldkond oli liidriks nii kaebustes kui tänuavaldustes. Probleemid suhtlemises annavad tunnistust tarvidusest pöörata enam tähelepanu nii patsientidele kui kõigile kliinikumi külastajatele. Inimesed meie ümber lihtsalt vajavad märkamist ja hoolimist: keegi järjekorras ootajatest ei soovi, et neist kui tühjast kohast lihtsalt mööda kõnnitaks, vähemtähtis ei ole ka nende kõnetamise viis.

Palju häid näiteid suhtlemise jm patsiente rõõmustava kohta saab lugeda kliinikumi kodulehelt, kus kõik tänuavaldused avalikustatakse.

 

Katrin Silla.
Katrin Silla
ettepanekute ja kaebuste süsteemi koordinaator

 

Ettepanekute ja kaebuste süsteem

Kliinikumis alates 2001. aastast peetava EKS-i eesmärgiks on koguda informatsiooni patsientidele osutatud teenuste kvaliteedi kohta ning tagada patsientide, nende omaste ja kliinikumi külastajate rahulolu.

Avalduste lahendamisega tegelevad struktuuriüksuste juhid, vajadusel moodustatakse
töögruppe ja erapooletuid komisjone. Avalduse esitajale saadetakse kirjalik vastus kümne tööpäeva jooksul. Tänuavalduse kohta saab avaldaja lugupidava tagasiside.