KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Meditsiiniinfo keskus

Kui 1993.aastal ühendati Tartu haiglad Tartu Ülikooli Kliinikumiks, siis loodi selle koosseisus ka meditsiiniinfo keskus, mille eesmärgiks on Eesti meditsiinitöötajate varustamine kõige uuema erialateabega, kasutades selleks kõige kaasaegsemaid teenindusvorme.

Meditsiiniinfo keskuse põhitegevuseks on meditsiinialase informatsiooni kogumine, säilitamine ja meditsiinipersonalile kättesaadavaks tegemine. Korraldame väljaõpet andmebaasidega töötamiseks ja anname ülevaate erinevatest andmebaasidest meditsiinis ja tervishoius.

Meditsiiniinfo keskuses tegeldakse teenuste kasutajate rahulolu uuringutega, teostatakse bibliomeetrilisi ja stsientomeetrilisi analüüse.

Infokeskus vastab päringutele erialateabe valdkonnast, vajadusel otsib täistekste ja tellib puuduvaid artikleid SUBITO-st. Teemapäringutele vastavalt koostab kirjanduse nimestikke. Tellimustöödena on võimalik koopiate valmistamine, skaneerimine, köitmine ja kiletamine.

Meditsiiniinfo keskuse põhilisteks infotarbijateks on arstid, õppejõud, üliõpilased ja teiste raamatukogude infotöötajad üle kogu vabariigi.

Arendame suhteid teiste meditsiiniinformatsiooniga tegelevate institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal. Koostöös TÜ raamatukoguga toimub ajakirjade, käsiraamatute ja andmebaaside muretsemine eesti arstidele.

1994.aastast on kliinikumi meditsiiniinfo keskus EAHIL (European Association for Health Information Libraries) liige. Selle organisatsiooni raames korraldasime ka 1999. aastal rahvusvahelise õpitoa teemal "Towards quality in medical information services - virtue of virtual environment".
Infokeskus on rahvusvahelise sektsiooni koosseisus Ameerika ühe vanima erialaraamatukogude assotsiatsiooni MLA (Medical Libraries Association) liige alates 1996.aastast.

Meditsiiniinfo keskus osales programmi Erasmus+ raames projektis „Infokirjaoskus meditsiinis“ („Medical Information Literacy“, 2019-1-LV01-KA204-060371), mille eesmärgiks on anda meditsiinialase infokirjaoskuse alaseid teadmisi ülikooli- ja haiglaraamatukogude ja infokeskuste töötajatele, tervishoiutöötajatele, arstidele, õdedele ja meditsiiniinfo spetsialistidele üle kogu Euroopa.

Projekti käigus valmis ingliskeelne e-raamat, mis on mõeldud raamatukogutöötajatele, kelle ülesandeks on õpetada meditsiinialast kirjaoskust. Raamatus tutvustatakse erinevaid meditsiini- ja tervishoiualaseid andmebaase ning otsingute ülesehitamise põhimõtteid.

E-raamat on kättesaadav Leedu terviseteaduste ülikooli repositooriumis https://www.lsmuni.lt/cris/handle/20.500.12512/112905

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram