KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus
30.10.2023

Magistritöö arstide infopädevusest

Meditsiiniinfo keskuse infospetsialist Riina Kuik kaitses 30. mail Tallinna Ülikoolis infoteaduste erialal magistrikraadi (cum laude).

Magistritöö teemaks oli „Eesti arstide erialane infokäitumine“ ja eesmärgiks välja selgitada arstide infokäitumise põhijooned, st milliseid infoallikaid kasutatakse erialase info otsinguks, missugused on probleemid ja takistused, mida infootsingul kohatakse. Lisaks uuris töö autor kui kauaaegne infopädevuse-alaste koolituste läbiviija, milline on erialaraamatukogu roll arstide infopädevuse taseme tõstmisel.

Andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlus neljas suuremas haiglas, nende hulgas ka TÜ kliinikumi arstide hulgas, kust küsitlusel osales 103 arsti. Lisaks viidi läbi intervjuud, millel osalejate hulgas oli ka kaks kliinikumi arsti. Magistritöö kaitsti hindele „A“ ehk „suurepärane“. Riina tänab südamest uuringust osa võtnud arste.

Põhjalikumat magistritööd tutvustavat artiklit on võimalik lugeda oktoobrikuu ''Eesti Arstist".

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram