Eelmisel aastal laekus kliinikumi 893 tagasiside arvamust, neist 585 olid tänuavaldused, 111 ettepanekud ning 197 kaebused. Enim tänatud arstideks 2017. aastal osutusid dr Sirje Kõvask ja dr Alo Rull.

 

Dr Sirje Kõvask on ametis südamekliiniku kardiokirurgia osakonnas vanemarst-õppejõuna. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli 1976. aastal ning töötanud kardioloogina kardiokirurgia osakonnas aastast 1979. Dr Kõvask tegeleb pea kõikide südamehaigustega: koronaartõbi, hüpertooniatõbi, klapirikked, südamepuudulikkus jne. Suure osa tema igapäevatööst moodustavad ehhokardiograafilised uuringud. Viimastel aastatel on ta koos kolleegidega olnud pühendunud ka kaasasündinud südameriketele täiskasvanueas (GUCH).
Lisaks on dr Kõvask osalenud kahe Eesti Kardioloogide Seltsi töögrupi loomisel: ehhokardiograafia töögrupp 1996. aastal ning „Kaasasündinud südamerikked täiskasvanutel“ 2013. aastal.


lk5 Sirje KõvaskDr Sirje Kõvask: Väga meeldiv uudis! 2015. aastal sai samasuguse tunnustuse osaliseks kardiokirurgia osakonna kardioloog dr Priit Tammjärv. Siit võib teha ainult ühe järelduse: patsiendid on rahul kardiokirurgia osakonna tööga.


Meie töö on tiimitöö, mille hea tulemuse kindlustab kogu personali professionaalsus ja empaatiavõime. Raviarst on aga enne ja pärast operatsiooni see tohter, kes suhtleb patsiendiga kõige rohkem. Seetõttu kanaliseerub ka tänu tehtud töö eest raviarstile.


Loodame oma tööga ka edaspidi pälvida patsientide rahulolu.


Austatud arstid dr Sirje Kõvask ja prof Jaan Eha! Suur tänu teile operatsiooni eest. Eesti meditsiin on mind mitmel korral aidanud. Te aitate paljusid. Veelkord suur tänu!
• Avaldan tänu dr Arno Ruusalepale ja tema meeskonnale, kes operatsiooniga päästsid minu elu. Suur tänu dr Sirje Kõvaskile, dr Valvo Piilbergile jt arstidele, intensiivravi ja üldosakonna õdedele ning hooldajatele, kes ööd ja päevad jälgisid südamega ja erakorralise lahkusega minu tervislikku seisukorda. Tänan väga füsioterapeuti ja kogu osakonna personali. Soovin neile tugevat tervist ja vastupidavust selles raskes töös. Tuhat tänu!

 

 

lk5 dr Alo RullOrtopeedia eriala arst-õppejõud Alo Rull töötab traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus ortopeedia osakonnas. Pärast Tartu ülikooli arstiteaduskonna õpetamist astus dr Rull 2001. aastal ortopeedia residentuuri ning alates 2006. aastast on ta kliinikumis ametis ortopeedina. Dr Alo Rull on spetsialiseerunud liigeste endoproteesimisele.


Dr Alo Rull: See on väga tore tunne, kui patsiendid tänavad, ükskõik kas nad teevad seda vahetul suhtlemisel või kirjalikult.


Ravitöös on väga oluline arsti ja patsiendi vaheline suhtlemine. Olen veendunud, et patsiendile peab temaga toimuvat selgitama ning tihtipeale tuleb seda teha kannatlikult ka mitu korda järjest. Meie töös võib olla ka tagasilööke ning kõik ei pruugi alati minna plaanipäraselt, ka siis aitab ainult aus ja piisavate selgitustega arstipoolne kommunikatsioon – millised on võimalikud lahendused patsiendi jaoks, milline on prognoos ning kuidas tegutseda edasi.


Oluline on märkida, et kirurg üksi ei tee suuri tegusid. Arstitöö on meeskonnatöö, mis algab hooldajatest ja koristajatest ehk taustajõu rolli tuleb samuti märgata. Patsientide paranemine on meie kõigi ühise töö vili.


Traumakabinetis võeti mind väga sõbralikult ja asjatundlikult vastu, saadeti ultrahelisse ja kõik käis üllatavalt kiiresti, ladusalt ning taaskord sõbralikult. Opereeris dr Alo Rull. Kogu personal oli väga abivalmis, anestesioloog asjatundlik. Ärkamisruumis suhtuti jällegi väga sõbralikult. Traumatoloogia osakonna palatis tegelesid minuga väga toredad õed ja muu personal. Nädalavahetusel külastas mind füsioterapeut, kes andis erinevaid harjutusi ja soovitusi ning valvearst. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kogu külastust saatis ääretult tore õhkkond, positiivne meelestatus ja abivalmidus patsiendi suhtes. Väga suured tänusõnad teile kõikidele sellel raskel tööl, mida olete oma õlule võtnud. Kogu meditsiinipersonal, kellega kokku puutusin, on ära teeninud minu väga sügava kummarduse. Aitäh!

• Tänan väga dr Alo Rulli erakorralise ja professionaalse abi eest. Lisaks tänan ortopeedia osakonna õdesid ja hooldajaid sõbraliku ja sooja suhtumise eest. Olete väga hoolivad. Kõike kõige paremat Teile kõigile!

 

Tartu Ülikooli Kliinikum peab oluliseks ainsa emakeelse meditsiiniteadusliku ajakirja jätkusuutlikkuse toetamist ning eestikeelse teaduskeele arendamist, mistõttu premeerib kliinikum igal aastal parimat teadusartiklit ajakirjas Eesti Arst. Preemia antakse eelmise kalendriaasta jooksul ajakirjas Eesti Arst ilmunud parima uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu kirjeldava artikli eest. Preemia määrab kliinikumi juhatus ajakirja Eesti Arst toimetus-kolleegiumi ettepanekul.


Esmakordselt ajaloos anti teadusartikli preemia kahele artiklile. Parimateks tunnistati artiklid: Hans-Erik Ehrlich, Alar Sõrmus, Alar Rokk, Juri Karjagin „Perioperatiivne maosisu aspiratsioon Tartu Ülikooli Kliinikumis“ (Eesti Arst 2017; 96(10):589–596) ning Mari-Liis Zimmermann, Kaire Innos, Pille Härmaorg, Margit Mägi, Aleksei Baburin, Tiiu Aareleid „Vähihaigestumus 2009–2013 ja 20 aasta trendid Eestis“ (Eesti Arst 2017; 96(1):11–20).

 

lk8 Juri Karjagin A.TennusJuri Karjagin, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku vanemarst-õppejõud anestesioloogia erialal: Ajalooliselt on maosisu aspiratsiooni kopsudesse seotud anesteesiaga. Aastal 1848 publitseeritud esimene n-ö „anesteesiasurm“ on suure tõenäosusega olnud seotud just maosisu aspiratsiooniga. Olla valvas aspiratsiooniriskiga patsientide käsitlemisel õpetatakse anestesioloogidele residentuuri esimestest päevadest. Tänu aktiivsele koolitusele on aspiratsioon õnneks harvaesinev tüsistus, aga kahjuks ei saa öelda, et suudaksime seda alati ennetada.


Eesti Anestesioloogide Selts on kogunud statistikat aspiratsioonide kohta juba kümneid aastaid ja kindlasti kuuluvad kõik aspiratsioonijuhtumid arutamisele asutusesisestel koosolekutel, aga detailset analüüsi aspiratsiooni kõikide aspektide kohta ühes asutuses ei ole eelnevalt avaldatud. Eeskätt läheb suur au Hans-Erik Ehrlich’ule, kelle magamata ööde tulemusena on sündinud analüüs ja ka artikkel. Alar Rokk ja Alar Sõrmus on olnud materjali kogumisel ja osakonna arstide küsitlemisel väga suureks abiks.


Artiklis on ilusti välja toodud statistiline analüüs ja võrdlus rahvusvahelises kirjanduses avaldatud uuringutega. Tulemused näitavad, et Tartu Ülikooli Kliinikumis, nagu ka mujal maailmas, ohustab aspiratsioon eelkõige kõhuõõne patoloogiaga erakorralist kirurgilist ravi vajavaid patsiente. Töö suurimateks väärtusteks peavad autorid seda, et esiteks, maosisu aspiratsioon on endiselt reaalne anesteesia tüsistus ja teiseks, et aspiratsioonide ennetamine ja käsitlemine erineb arstiti ja meil on vaja aspiratsioonide ennetamise ja käsitlemise juhendit.


Autorid soovivad tänada Eesti arsti toimetuskolleegiumi ja kliinikumi juhatust sellise tunnustuse eest!

 

lk8 Kaire InnosKaire Innos, Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja: Artikkel valmis Eesti vähiregistri ning Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna traditsioonilises koostöös. Eesmärk oli anda värske ülevaade vähihaigestumusest ning 20 aasta trendidest.


Eestis jätkus vähihaigestumuse tõus: nii meestel kui naistel suurenes haigestumus viiendiku võrra. Aastas diagnoositi keskmiselt ligemale 8000 vähi esmasjuhtu. Meestel püsis esikohal eesnäärme- ja naistel rinnavähk, mille esmasjuhud moodustasid kokku veerandi kõigist vähijuhtudest. Järgnesid meestel kopsu- ja naistel nahavähk (mittemelanoom). Kolmandal kohal oli mõlema soo puhul käär- ja pärasoolevähk. Vähisuremus pisut vähenes. Kokkuvõttes viitavad ajatrendid Eesti üleminekule läänelikule vähi esinemismustrile, mida iseloomustavad mitme tähtsa vähipaikme (nt rind, käär- ja pärasool, nahamelanoom) suurenev haigestumus ja elulemus. Teiste uuringute tulemused on näidanud, et vähielulemus Eestis paraneb ja vahe jõukamate riikidega väheneb.

 

Rahvastiku vananemine toob paratamatult kaasa vähijuhtude arvu suurenemise. Samas saaks tõhusa ennetuse abil mitme pahaloomulise kasvaja haigestumust vähendada. Tuleb nentida, et enamus riikliku vähistrateegia (2007–2015) eesmärkidest jäi täitmata − ennetatavate kasvajate seas saavutati positiivne muutus üksnes meeste kopsuvähi puhul. Eriti murelikuks teeb epidemiolooge asjaolu, et emakakaelavähi haigestumus tõusis jätkuvalt ja suremus ei vähenenud. Vähitõrje (sh sõeluuringute) tõhustamiseks vajab Eesti kindlasti jätkustrateegiat, mille meetmete kavandamisel ja tulemuslikkuse hindamisel on aluseks vähiregistri andmed. Vähiregister on Eesti vanim terviseregister, mis tähistas hiljuti oma 40. sünnipäeva. Andmekogusse kantakse nüüd ka kasvaja leviku detailne info TNM-klassifikatsiooni alusel, mis võimaldab täpsemalt analüüsida staadiumipõhist vähihaigestumust ja -elulemust. Jätkuvalt tuleb suurt rõhku panna kvaliteetse info laekumisele. Rahvusvaheliste standardite põhjal on vähiregistri andmekvaliteet hea, ent andmete täielikkuse tagamiseks tuleb registril teha pidevaid jõupingutusi, sest teatamine on kohati puudulik.

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool viib enda õppurite seas läbi küsitlust, et selgitada välja parimad praktikajuhendajad. Sel aastal valiti parimateks juhendajateks gastroenteroloogia osakonnas õdede praktikat juhendanud Rimma Suvorova ning lastekliinikus füsioteraapia praktikat juhendanud Merlin Burov.


lk11 Rimma SuvorovaRimma Suvorova töötab õena Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku gastroenteroloogia osakonnas ning juhendatavad on tema kohta öelnud järgmist.


Juhendaja juhendas alati väga suure heameelega ning selgitas ja õpetas põhjalikult erinevaid protseduure.
• Julgustas alati küsima küsimusi ja oli alati olemas, kui vajasin abi. Lisaks julgustas ka proovima uusi asju.
• Juhendaja oli väga mõistev ja soovis alati, et praktikandil läheks hästi ning saaks kõike ise oma käega läbi teha.

 

Rimma Suvorova: Olen väga meeldivalt üllatunud selle tunnustuse eest. Kuna olen alles aasta tagasi ise sama kõrgkooli lõpetanud, siis oskan hinnata hea praktikajuhendaja panust õppimisprotsessi. Oma kogemusi ja teadmisi jagades olen pidanud ennast praktikandiga võrdseks ja lähenen praktikandile individuaalselt. Minu osakonnas praktikantide juhendamine ei ole olnud mulle tuntavaks lisakoormuseks, vaid on olnud puhas rõõm ja koolis saadud teadmiste ja kogemuste kinnistamine. Õpetades teisi õpin ka ise.

 

lk11 Merlin BurovMerlin Burov töötab lastekliiniku laste ja noorukite arenduse ja taastusravi keskuses füsioterapeudina. Tervishoiu kõrgkooli õppurid hindasid temas, et:


Ta õpetab palju koolis õpitule juurde.
• Ta jälgib ja analüüsib minu tegevust.
• Ta on abivalmis.

 

Merlin Burov: Sellise tunnustuse üle olen loomulikult väga rõõmus. Olen alati püüdnud anda kõik oma teadmised ja kogemused üliõpilastele edasi, et nad tunneksid ennast kindlalt, kui peaksid alustama kunagi iseseisvalt tööd füsioterapeutidena. Üliõpilaste juhendamine on tore ning kindlasti ootan neid edaspidigi enda juurde!

Mai 2018, naistekliinik
Suur tänu imetamisnõustaja ämmaemand Ragne Engastele. Ilma tema abi ja toetuseta poleks ma kindlasti suutnud imetamist jätkata.


Mai 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Soovin edastada oma siirad tänud osakonna personalile. Suured tänud dr Margus Kivisild selle üüratu positiivsuse, aususe ja pühendumuse eest. Suured tänud dr Hannes Jürgens inimlikkuse, hoolivuse, aususe, kannatlikkuse ja pühendumuse eest. Erilised tänud kuuluvad füsioterapeut Margit Rechlinile ja abiõde Liina Oherjusele. Aitäh, et olete just sellised nagu te olete, et teil jätkuks seda tugevat vaimu ja tahet aidata inimesi rasketel katsumustel!


Mai 2018, südamekliinik
Avaldame tänu osakonna töötajatele nende äärmise tähelepanelikkuse ja hoolitsuse eest. Eriline tänu dr Mart Kalderile, kes oma väsimatu energia, südamesoojuse, huumorimeele ja suure teadmistepagasiga on tervendanud sadu südameid. Tänu õde Malle Põllusaarele ja Sirje Põderile.


Aprill 2018, sisekliinik
Soovin avaldada suurt lugupidamist ja austust dr Marko Malvikule toreda koostöö eest. Äärmiselt soe ja tark noor arst. Edu talle oma töös ja sooja suhtumist patsientidesse! Veel tahan tänada sekretäri Anneli Haavasalu ja alati naeratavat õde Marjaliisa Mikiveri. Suur, tänu teile kõigile!


Aprill 2018, kirurgiakliinik
Tänan südamest osakonnajuhatajat dr Andres Kotsarit, dr Isabella-Gabriela Heidot ja kõiki palatite 1 ja 12 õdesid ja teenindavat personali, kes kandsid hoolt minu sõbranna eest. Nägin igapäevaselt kogu personali südamlikkust, hoolivust ja oskust raske haige ravimisel.

 

Märts, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Soovin tänada dr Toomas Teini asjaliku suhtumise ja soovituste eest. Käisin tema juures konsultatsioonil ja uuringutel. Ta sisendas mulle vajadust võimelda ja teha harjutusi, et käsi taastuks. Olin juba kaotanud usu, et käsi täielikult paraneda võib. Praeguseks on aga käsi täielikult taastunud.


Märts, närvikliinik
Tänan dr Simmo Savisaart väga hästi õnnestunud selja operatsiooni eest. Kiidan tema professionaalsust ka patsiendiga suhtlemisel. Julgustav, põhjalikult seletav ja sõbralik ning lisaks veel kiire paranemine, mistõttu sain positiivse kogemuse ja varasemast operatsioonide kartusest lahti. Aitäh!


Märts, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Olen väga tänulik dr Evelyn Eelmale ja kõigile töötajatele, kellega oli kokkupuutumist antud päeval. Kõigis oli nii palju headust, südamlikkust ja soojust patsientidega tegelemisel ja suhtlemisel. Suured tänud kõigile!

 

Märts, majandusteenistus
Tahan kiita riidehoidja Ene Oidsalu lahke suhtumise eest. Tänud! Ta uuris mulle bussi väljumise ajad. Oleks selliseid teenindajaid rohkem!


Märts, kirurgiakliinik
Tahaksin eriti tänada õde Siiri Kanarikku ja Kati Künnapit, hooldusõde Tatajana Gorenovat ja põetaja Maie Sonni väga meeldiva, viisaka, abivalmi ja kiire reageerimise eest.


Märts, kirurgiakliinik
Au ja kiitus kliinikumi lastekirurgia osakonna imelisele personalile, kes meie tütre tervenemisele kaasa aitas. Dr Karin Varik ja dr Jekaterina Nerman, täname teid, et otsisite, leidsite ja parandasite vea, mis last liiga kaua vaevanud oli. Pikk vaev ja suur mure sai päevapealt otsa. Tänutunne selle eest on mõõtmatu. Head õed hooldajad-hoolitsejad, kes nende pikkade päevade ja ööde jooksul igal hetkel olemas olite ja tegite kõik, et last abistada, mõista, lohutada, teda toetada ja julgustada ning temaga koos rõõmustada – te olete lihtsalt vaimustavad. Kõik meie küsimused said vastatud, mured leevendatud, veidrused mõistetud, rõõmud kaasa rõõmustatud. Igapüks teist leidis alati hea sõna ja sooja silmavaate nii lapsele kui vanemale. Lahkusime osakonnast tundega, et saime väga erilise, parima võimaliku kogemuse. Aitäh igaühele hoolitsemise ja meist hoolimise eest!


Märts, närvikliinik
Minu südamlik tänu kirurg dr Tõnu Rätsepale ravi eest. Tänan ja kiidan kogu neurokirurgia töökat personali nende raskes ja tänuväärses töös. Soovin teile kõigile tervist, edu, õnne ja vastupidavust kodus ja tööl, sõbralikku suhtumist patsientidesse praegu ja edaspidi ja alati.


Märts, nahahaiguste kliinik
Sooviksin kiita dr Ene Pärnat, et ta soostus abistama mind isegi siis, kui ettenähtud vastuvõttu enam ei olnud ja on mitmeid kordi väga abivalmis olnud. Suurimad tänud!


Märts, naistekliinik
Tahaksin tänada ämmaemand Jana Meierit. Meie beebi oli erilise jälgimise all seoses suure kaaluiibega, mis tekitas meis kui vanemates väga suurt ärevust ja stressi. Minnes imetamisnõustamisse just Jana Meieri juurde, rahustas ta meid maha ja tekitas enesekindlust uue vanemarolli osas. Põhjuseks ei olnud ainult kaalunumber, vaid ka tema igati positiivne, muhe ja eluterve suhtumine. Ta andis väärt nõuandeid. /.../ Jõudu ja jaksu sellistele tublidele inimestele!


Veebruar, radioloogiakliinik
Olen käinud siin rasedusega kahel korral dr Karin Asseri juures ultrahelis. Mõlemal korral on vastuvõtu aeg olnud täpne, kabinetis meeldiv ja rahulik õhkkond ning eriti meeldis see, kuidas dr Asser rahulikult ja arusaadavalt kõike seletas, mida ultraheliga vaatas. Väga positiivne ja meeldiv kogemus. Tänan!


Veebruar, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tahan avaldada tänu ja tunnustust füsioterapeut Hanno Tikkebärile tema professionaalse ja kõrgelt kvalifitseeritud töö eest. Ta on väga hea spetsialist. Kvaliteetselt ja kohusetundlikult täidab oma kohustusi. Suur aitäh abi eest!


Veebruar, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Kiidan kogu osakonna personali eesotsas minu raviarsti dr Andrus Mägiga, kõiki õdesid ja hooldajaid professionaalse töö ja suhtumise eest patsienti.


Veebruar
Olin lapsega 5 päeva Maarjamõisa haiglas. See maja on arhitektuuriliselt vapustavalt ilus. Need vaated sisekoridoridele, fuajeele ja hallile olid väga rahustavad ja tervenemist toetavad. Palju palme, väga elutruud. Jalutasime lapsega iga päev majas ringi. Eriti mõnusad ja õdusad olid õhtud. Kolmandal korrusel, enne operatsiooniosakonda, on kaks tugitooli. Istusime seal ja nautisime päikeseloojangut. Ühel päeval mängis üks maja külaline klaverit. See kõik kokku ei meenuta haiglat, vaid sanatooriumi. Söökla ees on tore kabelaud, lihtne ja nupud okstest tehtud. Mängisime ja meil oli tore. Meeldisid ka mitmed joogiautomaadid majas. Nende avastamine oli omaette elamus. Lapsel oli hea meel. Jõime mustikakisselli palmide all. Aitäh veelkord mõnusa haiglaelamuse eest!


Veeburar, kopsukliinik
Suur tänu dr Sulev Meristele tema kiire ja oskusliku abi eest, kes päästis Leonidi surmasuust, kes oli väga raskes olukorras. Nüüd on Leonid tervise juures tagasi.


Veeburar, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Soovin tänu avaldada täna üldrühma vesiaeroobika treenerile füsioterapeut Marit Andresele. Tema harjutused olid hoopis teisest puust ja väga huvitavad.


Veebruar, kõrvakliinik
Tahaksin väga tunnustada ja tänada suurepärast ja head arsti dr Maris Suurnat, kelle edukalt sooritatud operatsiooni tulemusel taastus mul kuulmine ja sain lahti muredest, mille põhjustajaks oli purunenud kõrva kuulmekile. Dr Maris Suurna koos oma meeskonnaga näitasid üles suurt professionaalsust ja olid igati sõbralikud, toredad ja abivalmid. Lisaks soovin tänada ka õdesid ja teisi personali liikmeid, kes olid väga abivalmis ja rõõmsameelsed. Soovin neile kõigile jõudu ja jaksu nende töös!

 

Veebruar 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Palju vaeva minuga nähti,
rahulikult lamada kästi.
Olin nagu väike hädapasun,
kuid sellest kõigest oli palju kasu. Suur aitäh sulle, põetaja Ly,
et sa olid kohal siis, kui meeltesegaduses mina ajasin segamini juhtmed ja lina.

Ei heiduta ka see, et paraku ei tea me oma saatust,
kuid Teile doktor Uppin, võib omistada kangelase staatust,
sest arvestades tulevikuootust, on mul nüüd rohkem lootust.
Kogemuse võrra rikkam hing mu sees
tänuks kummardub kõigi meditsiinitöötajate ees.

 

Veebruar 2018, kopsukliinik
Südamlik tänu dr Marget Savisaarele hoolitseva ja mõistva suhtumise ning ravi eest.


Veebruar 2018, naistekliinik, lastekliinik
Tahame südamest tänada ämmaemandaid Aire Tääri ja Katrin Valgret ning dr Liisa Perki,

Jaanuar 2018, sisekliinik
Avaldan tänu dr Rita Pihlakule ja kogu osakonna personalile kiire tegutsemise ja südamliku suhtumise eest. Paranesin kiiresti ja lahkun hea enesetundega tervena. Soovin kogu personalile tugevat tervist, kannatlikkust ja sõbralikku suhtumist patsientidesse. Tänan saadud abi eest.


Jaanuar 2018, nahahaiguste kliinik
Suured tänusõnad superheale arstile, dr Maire Karelsonile. Palun hoidke selliseid tänuväärseid inimesi. Aitäh!


Jaanuar 2018, kirurgiakliinik
Väga tänan arst dr Simo Saarniitu ja põetajaid Tanjat ja Irmat, õdesid Anitat ja Kristit ja öiseid põetajaid Iljad, Pavelit ja Leenat. Kõigile kõike head!


Jaanuar 2018, erakorralise meditsiini osakond
Olin EMO kohta palju halba kuulnud, et pikad järjekorrad, ebameeldiv suhtumine jne, kuid minule jättis kõik seal äärmiselt hea mulje, seetõttu tahangi tänada õde Kärt Karrit, arst dr Annika Uuet ja

Minu esimene kohtumine dr Marget Savisaarega toimus 28. jaanuaril 2011, mil kiirabiauto mind Tartu Ülikooli Kliinikumi sõidutas. Selgus, et mul oli kopsupõletik, mis ei tahtnud kuidagi ravile alluda. Haigus osutus ettearvamatuks ning kopsuarstid otsustasid mind üle viia üldintensiivravi osakonda. Järgnes 50 päeva elu minu imedemaal, tõelistest haldjatest hoolitsetuna, kust saabusin tagasi pulmonoloogia osakonda. Kokku veetsin haiglas üle nelja kuu, mingil hetkel tekkis tunne, nagu elaks labürindis, kust väljapääsu enam ei paistnudki.

 

Tänaseks olen olnud oma imehea kopsuarsti Marget Savisaare patsient pea 7 aastat ja olen õnnelik, et tema ravialuseks sattusin. Mis teeb ühe arsti patsiendi jaoks nii imetlusväärseks? Ikka sõbralik suhtumine, hoolivus ja põhjalikkus ravis, samuti teadmine, et võin temalt ka töövälisel ajal hädavajadusel nõu küsida.

 

Pärast haiglast koju saamist oli mul teadmine, et tulevikus ootab ees kopsusiirdamine, et dr Marget Savisaar on kindlasti üks opereerija ning selle pärast ei pea enam Viini lendama, sest operatsioone oli hakatud juba Eestimaal tegema. See teadmine oli mulle kui sisemise rahu allikaks. Kolm kuud hiljem selgus, et vean oma kopsudega välja ja siirdamist ei tulegi. Ega 71% kopsukoega väga kerge pole hakkama saada, aga võrreldes 50%, mis oli pärast koomast ärkamist, on elu ikka täitsa lill. Kuulan oma keha, usaldan dr Marget Savisaart, püüan käituda nii arukalt, kui oskan, ja olen tänulik kogu mulle osutatud abi eest.

 

Külastan regulaarselt kopsukliinikut ja kogu personal on seal sõbralik ja vastutulelik. Hapnikraviõde, Helje Käsper, kes koduvisiite siiani teeb, on haruldaselt hooliv ja sõbralik. Nii on mu kopsud aina paremaks läinud, maksimum saavutatud ning pean hoidma seda, mis alles.

 

Aastad kulgevad ja uusi probleeme kerkib esile.
Tahan väga tänada silmakliiniku personali, eriti silmakirurgi Aleks Kreed, kes eelmisel aastal mulle silmakae operatsiooni tegi. Tee Raatuse tänava silmaarsti vastuvõtust kuni silmaoperatsioonini oli uskumatult kiire. Kui hästi oli korraldatud kogu asjaajamine! Ei ole mul mingeid tutvusi ega teadmist silmaarsti valikul. Kui arst juba töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis, siis juba see näitab minu jaoks kõrget kvaliteeti. Silmaoperatsiooni oodates sain jälle targemaks. On ju ooteaeg ja eeltoimingud operatsiooniks ühes kõrvalruumis, kust ratastooliga patsiendid operatsioonile sõidutatakse. Mõne tunni vagusi istudes tekkis kaaslastega väike vestlus ning üks naine andis teada, et täna opereerib meid parim silmakirurg. See proua olevat esimese silmakae operatsiooniga olnud dr Kree patsient ning seekord tuligi kindla sooviga saada sama kirurg. Nüüd tean, kelle patsiendiks palun end kirjutada, kui taas silmaoperatsioonile olen registreerumas.

 

Mu tänud ei ole veel otsa saanud.
Viimane osakond, kuhu nüüd enam asja, on hematoloogia, kus sattusin dr Marju Heina patsiendiks. Luuüdiproovi järel sain teada diagnoosi. Loomulikult pole üksi diagnoos rõõmustav, aga oluline on teadmine ja edasiminek ravis. Esimesed kuud võttis selle teadmisega harjumine. Tagantjärele võin kinnitada, et arsti kirjeldus haiguse kulgemisest oli absoluutselt õige, olen tänulik, et dr Hein sellest kohe alguses kõneles ning varakult vereülekannetega alustas. Ta on kindlasti suurte teadmistega hematoloog. Tänan hematoloogia päevaravi toredat personali ja verekeskust, kes nägid palju vaeva sobiva vere leidmisel. Ajal, mil hematoloogia osakonnas oli mingi eksperiment, et päevaravis töötav arst teenindas kõiki patsiente, juhtus minu vereülekande päeval töötama dr Mari Punab. Ta kutsus mind eraldi ruumi, kus kuulas rindkeret ja kompas kõhtu ning kirjeldas mu diagnoosi lihtsas keeles. Ma olin olnud pikalt sisemiselt paigast ära. Dr Punabiga vesteldes tundus mulle, et tema on rohkem minu inimene. Mu kopsud on viletsakesed ja kui hematoloogi vastuvõtus ka kopsud saab üle kuulatud, annab see väga turvalise tunde. Olen eelmise aasta kevadest dr Mari Punabi patsient ja väga rahul. Olen tänulik, et meie meditsiiniteenistus annab võimaluse arstivahetuseks.

Praegusel ajahetkel tarvitan kasvajat hävitavat kapslit ning iga kord palun, et see mind tervendaks. Tänan ka Eesti Haigekassat, sest minu ravim kuulub hüvitamisele. Milline õnn!

 

Veel üks väga vana tänu.
Loodan, et lastearst dr Sepp on endiselt elu ja tervise juures. Tänu tema üle 30 aasta taguse arstiabi eest meie pere kahele pojale läkski kõik nii, nagu dr Sepp tol korral ütles. Ilmnenud tervisehäda tuleb hiljemalt 9. eluaastaks korda saada, muidu hakkab see täiskasvanuna vaeva tegema. Absoluutne tõde! Olen väga tänulik dr Sepa hoolivuse eest. Pojad on täiskasvanud ega kurda tolleajast muret.

 

Olen saanud väga palju abi Tartu Ülikooli Kliinikumist erinevatel aegadel, sügav kummardus kõigi ees, kelle poole olen iganes pöördunud, kõik on olnud sõbralikud ja armsad. Head tervist teile kõigile! Et teil oleks jõudu olla päikesekiireks haigetele nende tervisemurede lahendamisel.

 

Väga tänulik patsient
Ülle Tooming

November, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik/spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Siis, kui juba kolmat aastat koiba vedand taga, ortopeedia osakonda laekun värinaga.
Siiski hirm olnd asjatu, kõik laabub ladusasti – kulund caput femoris pea lendab prügikasti
ning titaan ta asendab kui kõver sikusarv – aitäh Taevataadike ja aitäh, doktor Parv!
Ja kõik tublid õed ja muud, kes mu eest hoolitsesid, toitsid, katsid, lohutasid, hirmuhigi pesid!
Aga iga uus detail, see vajab sissesõitu, ortopeedias selle tarvis aega napivõitu.
Maandun taastusravis nagu oma ema süles, siin mind füsioterapeudid kobestavad üles.
Väike Sveta, külmast kange, utsinat teeb mulle, aga minul külm ei ole - pühin higipulle.
Osavõtvalt doktor Urres külastab mind tihti, pärib, mõõdab, analüüsib, hindab ravisihti.
Päevad kiirelt mööduvad, kui kirjud lehed rodus, kahju on siit lahkuda – siin tundsin end kui kodus.
Aitäh igat värvi kitli kandjatele, kes mulle abi andsid ja kiiret tervenemist soodustava sooja ja koduse õhkkonna lõid!

 

November, südamekliinik
Soovin tänada oma tublit kardioloogi dr Sirje Kõvaskit, dr Jaagup Truusalu ja kogu kollektiivi meeldiva ning südamliku kohtlemise eest. Jätkugu teil edaspidi energiat, tahet ja head tervist selle raske töö tegemisel!


November, lastekliinik/naistekliinik
Suured tänutunded dr Lee Padrikule ja lastearstile. Lisaks soovime tänada lastekliiniku personali ning eriti dr Jaanika Kulda.


November, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Minu tütar toodi hooldushaiglasse vähi diagnoosiga. Tahan südamest tänada kogu medpersonali – arstid, õed, hooldajad. Eriti suurt tänu avaldan õde Triin Maasikamäele ja õde Riina Kutsarile nende suure empaatiatunde ja südamliku ning kaasatundva tegutsemise eest. Soovin kogu personalile edaspidiseks tervist, jõudu ja hoolitsevat meelt!


November, südamekliinik
Avaldan tänu dr Arno Ruusalepale ja tema meeskonnale, kes operatsiooniga päästsid minu elu. Suur tänu dr Sirje Kõvaskile, dr Valvo Piilbergile jt arstidele, intensiivravi ja üldosakonna õdedele ning hooldajatele, kes ööd ja päevad jälgisid südamega ja erakorralise lahkusega minu tervislikku seisukorda. Tänan väga füsioterapeuti ja kogu osakonna personali. Soovin neile tugevat tervist ja vastupidavust selles raskes töös. Tuhat tänu!


November, lastekliinik/südamekliinik
Suured tänud arstidele dr Inga Vainumäele, dr Kritsel Köbasele, dr Indrek Roosele, dr Silvia Virrole ja dr Aita Napale! Tänu neile sai meie väikene poeg Gregor õige diagnoosi ja ravi. Südamestimulaatori abiga tunneb ta end suurepäraselt ja on väga õnnelik. Vanematena oleme üliõnnelikud, et Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid suutsid lahendada tõelise müsteeriumi ja aitasid meie pisikest poega, Gregorit. Suured, suured tänud!


November, närvikliinik
Soovin avaldada tänu ja kiitust kõigile neuroloogia osakonna töötajatele, kes augusti lõpupäevil võtsid oma professionaalse hoole ja sooja suhtumise alla minu isa. Hoolivate, tähelepanelike ja pühendunud töötajate toetuse abil sai isa kiiresti terveks. Ta oli väga üllatunud eelkõige noorte õdede ja hooldajate vastutulelikkusest ja sõbralikkusest. Erilised tänud palume aga edasi anda raviarst dr Aive Liigantile ja õde Olga Pantelejevale. Soovime kogu neuroloogia osakonnale jõudu ja jaksu edaspidiseks. Jätkugu inimlikkust, sõbralikkust ja rõõmsat meelt kõigi patsientide jaoks!


November, silmakliinik
Tänan südamest silmakliiniku harukordset head suhtumist minusse ja minu haigusloosse. Suur tänu dr Mikk Pauklinile väga viisaka ja asjatundliku ravi eest. Samuti suur tänu arst-resident Pille-Riin Jõudnale väga südamliku suhtumise ees.


November, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik/sisekliinik/majandusteenistus
Tahan väljendada tänu ja öelda, et nii minuga tegelenud EMO, reumatoloogia raviarstid dr Timo Alter, dr Reet Kuuse ja IV kursuse üliõpilane Astrid Pihlak kui ka õed, põetajad, koristajad näitasid üles sellist hoolimist ja professionaalsust, mida ma väga tunnustan. Olen väga tänulik ja uhke, et raviasutus nii hästi toimib.


November, lastekliinik
Suured tänud professionaalse abi eest, mis meile osaks on saanud. Suured tänud dr Mari-Anne Valsile ja dr Piret Külasepale, kes on alati positiivne, mõistev, selgitab olukorda nii, et ka mittemeditsiiniharidusega inimene kõigest aru saab. Tänu dr Ulvi Vaherile, kes meile kõik ilusasti lahti seletas, täpsed juhtnöörid andis ja meid selles olukorras edasi aitab. Suured kiidusõnad imetamisnõustaja Juta Ernitsale ja füsioterapeudile. Jõudu ja jaksu!


Oktoober, kirurgiakliinik
Suur tänu dr Jaanus Suumannile ja kõigile osakonna töötajatele! Kõik kellega kokku puutusin, olid väga lahked, sõbralikud, naeratavad ja abivalmid. Eriti jääb meelde põetaja Maie Sonni hooliv ja soe suhtumine.

Oktoober, nahahaiguste kliinik 

Dr Alina Lepasaare oskusliku juhtimisega ja õdede ravitööga valud lakkasid, haavad peaaegu paranesid. Suur tänu raviarstile, õdedele ja põetajatele eduka ravi eest!

 

Oktoober, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, toitlustusteenistus 

Viibisin teie hoole all 12 päeva, mil sain näha ja tunda teie tööka kollektiivi tähelepanuväärset abi ja hoolitsust. Tänan südamest oma raviarsti dr Jana Intšitet, kõiki õdesid ja hooldajaid, kes teevad oma tööd ennastsalgavalt. Tänan kokkasid maitsvate toitude eest. Kõik on siin oma ala meistrid!

 

Oktoober, hematoloogia-onkoloogia kliinik, stomatoloogia kliinik 

Saabusin perearsti suunamisega dr Heigo Reima vastuvõtule, kus selgus kiiresti, et tegelikult on mul teine diagnoos. Minu palve peale otsis dr Reima õige arsti kontakti ning saatis mind peale konsulteerimist kohe dr Oksana Ivaski juurde. Dr Ivask tegeles minuga koheselt ning ma sain abi väga kiirelt. Suur tänu nii hoolivatele doktoritele!

 

Oktoober, närvikliinik 

10 aastat olen elanud valudes ja siia tulles lootsin, et lähen ilma valudeta koju. Nii see juhtuski! Suur tänu dr Simmo Savisaarele ja tema meeskonnale. Te olete super-arstid ja väärite iga patsiendi austust. Ma tänan ka õdesid ja kogu personali, kes minu eest hoolitsesid. Eriline tänu läheb füsioterapeut Hanna Utsarile, kes pani minu liigese taas tööle. Tänan teid kõiki hea hoolitsuse eest!

 

Oktoober, nahahaiguste kliinik 

Avaldan tänu oma raviarstile dr Ene Pärnale, õdedele ja põetajatele – kogu personalile, kes mind ravis. Haiglas viibimise ajal paranes minu tervis tunduvalt. Lisaks erilised tänud õde Kristyna Harkmannile.

 

Oktoober, hematoloogia-onkoloogia kliinik, radio- ja onkoteraapia osakond, majandusteenistus

Juhtus see, et tulin haiglasse keemiaravi saama, aga sattusin toateenindusega hotelli. Olen meeldivalt üllatunud arsti dr Andrus Mägi, õdede, koristaja ja söögitädi suhtlemisoskusest, sõbralikkusest ja inimlikkusest. Olen tervele meeskonnale väga tänulik! Edu edaspidiseks ja kõike paremat kogu meeskonnale!

 

Oktoober, kõrvakliinik

Dr Priit Kasenõmm, dr Maris Suurna, dr Stephanie Akermann, dr Katrin Kruustük, programmeerija Piret Zimmer jt – tänan teid mulle osutatud ravi ja hoolitsuse eest minu kuulmise parandamisel, sisekõrva implantaadi paigaldamisel ja seadistamisel ning viimati põsekoopa kirurgia eest! Soovin teile kõigile jätkuvat edu ja kordaminekuid!

 

Oktoober, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik 

Soovin tänada südamest füsioterapeut Evelin Avi. Olen küllaltki raske ja paljude haigustega inimene. Nii südamlikku ja töökat inimest olen harva kohanud. Sain temalt palju abi ning olen südamest tänulik. Soovin talle palju jõudu ja tahtmist paljudeks, aastateks!

 

Oktoober, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik  

Tänan väga dr Eiki Straussi operatsiooni eest. Tänan ka väga toredat teenindavat kollektiivi.

 

Oktoober 2017, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, erakorralise meditsiini osakond

Avaldan kiitust ja tänu noorele arstile dr Kaarel Kõivomägile ja tema abilisele. Nad olid väga lahked ja aitasid mind väga palju.

 

Oktoober, naistekliinik 

Suur tänu kogu osakonna personalile peenetundelise ja heatahtliku suhtumise eest. Eriline tänu dr Pille Soplepmannile.

 

September, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, operatsiooniteenistus

Sooviksin avaldada tänu ja kiitust: anestesioloogia osakonnas dr Eva Lehepuu, anesteesiaõde Ljudmila Russakova ja Moonika Prokofjeva, põetaja Iraida Prokofjeva ning operatsiooniteenistuses õde Saima Tark, Sirlei Šimko ja põetaja Tiina Põder.

 

September, lastekliinik

Soovime avaldada kiitust dr Jaanika Ilissonile! Nii tore, sõbralik ja soe arst. Kuulab lapse haigusega seonduvat ja koos leitakse lahendus ravi osas. Paremat laste reumatoloogi meie pere soovitada ei oskaks. Dr Ilisson on parim! Aitäh! Tänu Teile on meie laps tervem ja saab elada täisväärtuslikku elu.

 
 

Dr Piia-Heidi Kreegimäe on pikaajaline lastestomatoloogia osakonna töötaja, kes väärib tunnustust ja lugupidamist. Töö lastega ei ole lihtne, kuid veelgi keerulisem on töö lapsevanematega. Dr Kreegimäe saab hakkama nii keeruliste patsientide kui lapsevanematega. Palju aastaid on ta tegelenud puuetega laste ja täiskasvanutega ravides neid narkoosis.

 

Ta on hambaarst, kes mäletab veel aegu, kui töötasid liikuvad hambaravi osakonnad. Hambaarstid sõitsid siis kogu varustusega linnast välja maal elavate inimeste hambaid parandama või siis mõnda tehasesse.

 

Hambaarstiks õppis dr Kreegimäe Tartu Riiklikus Ülikoolis aastatel 1962–1967. Alates 1967. aasta augustist asus ta tööle Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku arst-stomatoloogi ametikohale.

 

Oktoobris tähistab dr Kreegimäe ka oma 75. sünnipäeva. Soovime talle veel paljudeks aastateks jõudu, jaksu ja head tervist!

 

Siiraste õnnesoovidega stomatoloogia kliiniku töötajad, eesotsas lastestomatoloogia osakonna kollektiiviga.