KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Rahvusvahelised projektid

Tartu Ülikooli Kliinikumi Vähikeskus on partneriks mitmetes erinevates rahvusvahelistes koostööprojektides, mis on peamiselt seotud Euroopa Vähitõrjemissiooni tegevustega.

COST (European cooperation in science and technology) - Implementation Network Europe for Cancer Survivorship care 

Keemiaravi, kiiritusravi, immuunravi või kombineeritud ravi järel kogevad paljud raviteekonna läbinud patsiendid kestvaid füüsilisi, kognitiivseid ning emotsionaalseid komplikatsioone, mistõttu vajavad nad järjepidevat tuge ja hoolt ka peale aktiivse ravi lõppemist. Üle Euroopa on laialt levinud teadmine, et praegune onkoloogilise toe mudel on piiratud ning ebapiisav pakkumaks järeltegevusi, mis vastaksid heakskiidetud rahvusvahelistele juhistele ning kataksid vähihaigete ja nende lähedaste vajadusi.  

Projekti eesmärk on süsteemselt toetada vähiravi valdkondadevahelist, tõenduspõhiste tegevuste rakendamist igapäevasesse kliinilisse praktikasse, et parandada vähihaigete tervist ja heaolu.  Projekti võrgustik kaardistab võrdlusepõhise lähenemisviisi alusel faktorid, mis erinevates riikides vähihaigete ravijärgseid tegevusi mõjutavad, klassifitseerib nendega seotud riskid ning loob esialgsed mudelid. Samuti kaardistatakse võimalikud digitaalsed lahendused.  Projekti peamised väljundid on: jätkusuutlik veebipõhine platvorm, mis hõlmab tõenduspõhist raamistikku ja vajalikke tööriistu toetamaks mitmetasandilist vähihaigete ravijärgse hoolduse rakendamist üle Euroopa. Läbi projekti tegevuste loodud võrgustiku tõhustatakse antud valdkonna osas ka teadustöö tegemist ning praktiseerimist. 

Tutvu COST projektiga lähemalt siin

CCI4EU (Comprehensive Cancer infrastructure for EU Projekti peamine eesmärk on parendada või arendada liikmesriikides olemasolevaid ning tulevikus loodavaid Comprehensive Cancer infrastructure`id (CCI) soodustades teadustöö innovatsiooni ning digitaalse võimekuse arendamist. Projekti raames kavandatakse ka suutlikkuse suurendamise (CB) programm (Capacity building programme) täitmaks eesmärki, et aastaks 2030 ravitakse 90% vähihaigetest just CCI-des. CCI4EU ühendab EU suurimaid vähikeskuseid ja nende multidistiplinaarseid oskuseid ja ekspertiisi.  

Tegevused: EU CCI-de valmiduse/küpsuse hindamine standardiseeritud maatriksi alusel; CCI-de teadus- ja ravitöö võimekuse kaardistamine üle Euroopa, moodustades klastrid; Kohandatud CB programmi planeerimine igale CCI-le. Pretsedent neile liikmesriikidele, kellel on hindamise tulemusel madalaim valmidus; Määrata ja välja õpetada CB eksperdid, kes viiksid läbi kohapealset õpet (deep dive) ning veebipõhiseid loenguid ning  organiseerida regionaalseid konverentse. CB programmi teostamine kõikides liikmesriikides, mõjuhindamine ning soovituslikud järeltegevused; Levitus- ja teavitustöö huvigruppidele. 

Loe projekti kohta lähemalt siit

Interact-Europe on Euroopa vähitõrje plaani (Europe`s Beating Cancer Plan) raames ellu viidav 18-kuuline projekt (juuni 2022-november 2023). 33 partnerit 17 riigist on eesmärgiks seadnud vajaduspõhise, üleeuroopalise, erialadevahelise koolitusprogrammi loomise, mis hõlmab kõiki peamisi onkoloogiaga tegelevaid eriala esindajaid, vähikeskuseid ja patsiendigruppe.  Projekt edendab patsiendikeskset lähenemisviisi kvaliteetse vähiravi osana, läbi multidistsiplinaarse meeskonnatöö.  

Projekti esimeses etapis luuakse projekti jaoks õppekava, värvatakse esmased väljaõppe saajad ning vähikeskused, uuritakse uudsete tehnoloogiate kasutamise võimalust programmis (näiteks automaatne tõlge) ning seatakse pikaajaline visioon erialadevaheliseks koolituseks Euroopas. INTERACT-EUROPE projekt toetab patsiendikesksust ning kaasatust, panustades seeläbi ravitulemuste parandamisse ning patsientide heaolusse üle Euroopa. 

Tutvu INTERACT EUROPE projektiga lähemalt siin

Projekti käigus välja töötatud õppekavaga saad tutvuda siin

Loe ka "Interact-Europe`s blueprint for high functioning multidisciplinary cancer care in every country" siin

PCM4EU (Personalised Cancer Medicine for all EU citizens) Projekti eesmärgiks on parimatele praktikatele tuginedes parandada vähipatsientide elulemust ning elukvaliteeti Euroopa Liidus. Projekti konsortsiumil on kogemus molekulaardiagnostika ning kliiniliste ravimuuringute rakendamisest patsiendipõhises vähiravis Põhja-ja Lääne-Euroopas. Kogemusele tuginedes soovitakse laiendada juurdepääsu uuritavatele vähiravimitele patsiendipõhises meditsiinis ning kasvatada võrgustiku ulatust Euroopas.  

Kuna patsiendipõhine vähiravi baseerub DNA mutatsioonide sihtmärgistamisele kasvajas, on geenipõhine-, järgmise põlvkonna molekulaardiagnostika ning kliiniliste otsuste tegemise tugisüsteem võtmetähtsusega.  Konsortsium hindab kasutusel olevaid standardeid ning töötab välja parima praktika juhendmaterjalid ja soovitused genoomide diagnostikaks, rakendamiseks ning tõlgendamiseks. Samuti hõlbustab konsortsium läbi ühtlustamise ja koostöö molekulaar- ja kliiniliste andmete tõlgendamise mehhanisme, aidates kaasa tulevase European Health data Space loomisele.  

Patsientide andmed, kel esineb haruldane mutatsioon/vähitüüp, edastatakse samaaegselt mitmesse riiki, võimaldades saada kiiremaid vastuseid. Riikidevaheline ligipääs patsiendipõhisele vähiravile on peamine konsortsiumi fookus. 

Kuula PCM4EU projekti Podcaste siit

BRIGHT projekti eesmärgiks on hinnata geneetilise riski põhjal personaliseeritud rinnavähi skriiningu ja ennetamise programmi rakendamist Euroopas. Projekti on kaasatud 35-49 aastased naised ehk vanusegrupp, mis on noorem kui praegune sõeluuringute populatsioon. Geneetiliseks riskihindamiseks kasutatakse polügeenset riskiskoori ning monogeensete patogeenide variantide testimist hindamaks nende kasutusmugavust ning sellele järgnevat diagnostilist skriiningut ning ennetustegevusi. Uuritakse antud tegevuste efektiivust, kulutõhusust, kasutusmugavust, vastuvõetavust ja tervishoiusüsteemi valmisolekut sellisele lähenemisele.  Projekti kuulub 9 partnerit hõlmates nii teadusasutusi, kliinilisi keskuseid kui äripartnereid.  

Tutvu projektiga lähemalt siin ja loe uuringutulemuste kohta siit

EUonQoL (Quality of Life in Oncology: measuring what matters for cancer patients and survivors in Europe) Projekti eesmärgiks on välja töötada uus digitaalne süsteem vähipatsientide elukvaliteedi hindamiseks, lähtudes patsientide jaoks olulistest teemadest. 42 Euroopa vähikeskust hõlmav pilootuuring algab 2024. a kevadel.

Tutvu projektiga lähemalt siin

ECHOS (Establishing of Cancer mission Hubs: Networks and Synergies). Projekti eesmärgiks on rajada vähimissiooni keskused (Cancer Mission Hubs), hõlbustamaks Euroopa Vähitõrje missiooni (Europe`s Beating Cancer Plan) tegevuste elluviimist liikmesriikides nii riiklikul, regionaalsel, kui ka kohalikul tasandil. Peamisteks tegevusteks on üldiste mudelite ja juhiste väljatöötamine jätkusuutlike riiklike vähimissiooni keskuste loomiseks, teadmiste ja kogemuse jagamise programmi loomine toetamaks vähimissiooni keskuste kompetentside väljatöötamist, koolitusprogrammide ja mõjumudelite loomine erinevatele huvigruppidele. Samuti on projekti üheks eesmärgiks ärimudeli väljatöötamine pikaajaliseks Euroopa Liidu vähimissiooni keskuste võrgustiku jätkusuutlikkuseks. Plaanis on kavandada ka erinevaid üritusi kodanike teavitamiseks ja kaasamiseks.

Loe projekti kohta lähemalt Kliinikumi lehest

DIGICORE: DIGIONE I3 (Digital infrastructure for oncology in Europe)

DIGICORE`i võrgustiku üheks eesmärgiks on edendada vähikeskustes elektrooniliste haiguslugude ja molekulaardiagnostika andmete kasutamist teadustööks, uuringute automatiseerimiseks, digitaalseks diagnostikaks ja kvaliteedijuhtimiseks. Võrgustikku kuulumine toetab liikmeid muuhulgas andmekvaliteedi parendamisel, uute tehnoloogiate ja metoodikate väljatöötamisel ja kasutuselevõtmisel. Lõppesmärgiks on luua võrgustikku kuuluvate vähikeskuste omavaheline digitaalne infrastuktuur ja reaalsetel andmetel põhinev teaduskoostöö.

DIGICORE`i DigiOne I3 projekti raames toetatakse võrgustikku kuuluvaid vähikeskuseid vähiandmete OMOP (Observational medical outcomes partnership) mudelil põhineva andmbaasi loomisel. Arendamisel on kaasatud erasektori partnerid. Projekti kestvus on 30 kuud, alates novembrist 2023.

Loe lähemalt siit

DigiCore meistriklassi "Using Federation to Drive International Cancer Research" saab vaadata siin

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram