Ajakirja Eesti Arst parima teaduspublikatsiooni preemia pälvisid kaks artiklit

Eesmärgiga toetada ainsa emakeelse meditsiiniteadusliku ajakirja jätkusuutlikust ning arendada eestikeelset teaduskeelt, premeerib kliinikum parimat ajakirjas Eesti Arst ilmunud artiklit. Kandidaate võivad esitada kõik ajakirja Eesti Arst lugejad ja toimetus. Preemia määrab Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumi ettepanekul. Teist korda ajaloos läks teaduspublikatsiooni preemia jagamisele ning 2019. aasta parimateks eestikeelseteks teaduspublikatsiooniks nimetati kaks artiklit.

„Reumatoidartriidi patsientide haigestumus tuberkuloosi enne ja pärast bioloogilise ravi kasutuselevõttu Eestis: kahe perioodi võrdlus“. Karin Laas, Carmen Marianne Teär, Lea Pehme, Piret Viiklepp, Krista Fischer, Marika Tammaru. Eesti Arst 2019; 98(10):555–560.

Rasestumisvastaste meetodite kasutamine 16–44 aastaste naiste hulgas Eestis: levimus, sotsiaal-majanduslikud ja tervishoiuteenustega seotud võimalikud barjäärid“. Katri Ottep, Made Laanpere, Inge Ringmets. Eesti Arst 2019; 98(3):135–143.

Kommentaar, Karin Laas, Ida-Tallinna Keskhaigla reumatoloog: Tegemist on registritel põhineva uuringuga tuberkuloosi (TB) esinemise kohta reumatoidartriidi (RA) haigetel kahel ajavahemikul, aastatel 2000–2007 ja 2008–2016. Info RA patsientide kohta on saadud Eesti Haigekassast, TB haigestumise info tuberkuloosiregistrist ja bioloogilise ravi info Eesti Reumatoloogia Seltsi bioloogilise ravi registrist. Üldrahvastiku TB haigestumuse hindamiseks kasutati tuberkuloosiregistrit ja Eesti Statistikaameti andmebaasi. Võrreldes üldrahvastiku TB haigestumusega on RA patsientide haigestumus TB-sse hilisemal perioodil, aastatel 2008–2016 tõusnud. Tõusnud on ka RA patsientide TB haigestumus kahe perioodi, 2000–2007 ja 2008–2016 võrdluses. Antud uuringu põhjal pole võimalik selgeks teha TB haigestumise tõusu põhjuseid. Kuna Eestis võeti bioloogiline ravi reumatoloogias kasutusele alates 2007. aastast, siis üheks võimalikuks TB haigestumuse tõusu põhjuseks võib olla bioloogiline ravi. Teisalt on bioloogilist ravi saanud RA patsientide arv olnud uuritava perioodi vältel küllaltki väike. Seega on TB haigestumise tõusu põhjused ilmselt omavahel kombineeritud nii intensiivsemast RA ravist kui ka paranenud TB diagnostikast.

Uuringugrupi liikmete nimel tänan Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatust ja ajakirja Eesti Arst toimetuskolleegiumit artiklile osaks saanud tunnustuse eest!

Kommentaar, Katri Ottep: Artikkel valmis uuringu „Eesti naiste tervis: seksuaal- ja reproduktiivtervis, tervisekäitumine, hoiakud ja tervishoiuteenuste kasutamine“ andmete põhjal ning põhineb 2017. aastal kaitstud magistritööl. Soovisime teada saada, milliseid rasestumisvastaseid meetodeid (edaspidi RVM) kasutatakse Eestis erinevates vanuserühmades ja millised sotsiaalmajanduslikud tegurid on sellega seotud. Eriti huvitas meid, kui palju ja miks kasutatakse mittetõhusaid RVM olukorras, kus saadaval on tõhusad meetodid ning seosed võimalike tervishoiuteenusega seotud barjääridega.

Uurimistöö tulemusel selgus, et suurem osa Eesti 16–44-aastastest naistest, kes ei soovinud rasestuda, kasutasid tõhusat RVMi. Siiski ilmnes, et 16,1 % naistest kasutavad mittetõhusaid RVMe ja 9,1 % ei kasuta neid üldse, ehkki ei soovi rasestuda. Sotsiaalmajanduslikud tegurid, mis olid seotud RVMi mittekasutamise ja mittetõhusa RVMi kasutamisega, olid vene emakeel, elukoht ühes viiest Eesti suurimast linnast, madal haridustase ning raskused arvete maksmisel.

Uuritud tervishoiuteenustega seotud barjäärid (rahulolu, erinevad takistused, sh järjekord) RVMi valikut ei mõjutanud. Küll aga selgus, et rahalistel kaalutlustel võidakse valida odavam (mittetõhus) RVM või ei kasutata seda üldse. Nendele naistele on oluline jagada nende emakeeles rohkem tõenduspõhist infot, sh traditsiooniliste meetodite vähese tõhususe kohta soovimatute raseduste ärahoidmisel. Enamik naistest on külastanud RVMi alase nõuande saamiseks nende poolt eelistatud tervishoiuasutust. Siiski on oluline pöörata tähelepanu esmatasandi tõusvale rollile naiste RVM nõustajana.

Autorid soovivad tänada Eesti Arsti toimetuskolleegiumi ja kliinikumi juhatust tunnustuse eest!