Residentuur

Seisuga 01. jaanuar 2022 töötab kliinikumis 211 arst-residenti, neist 19 alustasid 1. jaanuaril 2022. Arst-residentide kohtade koguarv ja jaotus erialati määratakse riikliku residentuuritellimuse lepingus. Residentuuri vastuvõttu korraldab Tartu Ülikoolli meditsiiniteaduste valdkond. Täpsem informatsioon: https://meditsiiniteadused.ut.ee/et/sisu/residentuur

Residentuur koosneb teoreetilisest koolitusest, mis toimub ülikoolis, ja praktilisest koolitusest, mis toimub residentuuri baasasutuses. Teoreetiline koolitus moodustab kuni 20 protsenti ja praktiline koolitus vähemalt 80 protsenti residentuuri üldmahust vastavalt residentuuri programmile. Koolitus toimub residentuuri programmi alusel koostatud individuaalse õpingukava alusel, st arst-resident läbib teoreetilise ja praktilise koolituse individuaalses õpingukavas kehtestatud järjekorras.

Töötasu makstakse arst-residendile riigieelarve vahenditest Tartu ülikooli ja Tartu Ülikooli Kliinikumi vahel sõlmitud lepingu alusel. Arst-residendiga sõlmitakse kliinikumis tähtajalised töölepingud ajavahemikuks, mil ta kliinikumis töötab. 

Igal residendil on vastava õppetsükli jooksul personaalne juhendaja, kelle ülesandeks on residendi praktilise arstitöö juhendamine ja nõustamine ning järelevalve residendi tehtud töö ja raviotsuste üle. Igaks õppeaastaks koostab eriala üldjuhendaja residentuuri programmi alusel residendile individuaalse õpingukava.

Arst-residendi tööülesanneteks on:

  • praktiline arstitöö residentuuri baasasutuses vastavalt residentuuri eriala programmile ja individuaalsele õpingukavale ning juhendaja antud tööülesannete täitmine;
  • osalemine seminaridel, koosolekutel, kliinilistel konverentsidel ja haigusjuhtude analüüsil residentuuri baasasutuses;
  • iseseisev töö ettevalmistuseks seminarideks, ettekanneteks, arvestusteks ja eksamiteks.

Arst-residendi tööaja kestus on 40 tundi nädalas summeeritud tööaja arvestuse alusel, millest kuni 8 tundi on ette nähtud iseseisvaks õppeks ja teadustööks. Arst-residendi tööaja korraldus nähakse ette igakuiselt koostatavate tööajakavadega.

Residentuuri spetsialist Tartu Ülikoolis
Halja Suss
tel 737 5322
residentuur@ut.ee