Tartu Ülikooli Kliinikumi insuldikäsitlus – ladus ja inimkeskne raviteekond kogu teeninduspiirkonnas

Kestus: 16.01.2019 – 31.12.2022

Rahastaja: Eesti Haigekassa

Eesmärk: Tartu Ülikooli Kliinikumist algaval insuldi raviteekonnal on edukalt juurutatud tõenduspõhised ravikorraldust puudutavad soovitused, osapooltevaheline koostöö toimib ning insuldikäsitlus on ladus ja inimkeskne.

Koostööpartnerid: Tartu Ülikool, Põlva Haigla, Lõuna-Eesti Haigla, Valga Haigla, Elva Haigla, Jõgeva Haigla, Viljandi Haigla, Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Eesti Perearstide Selts, Tartu Linnavalitsus, Kogemusnõustajate Koda, Sotsiaalkindlustusamet, Eesti Töötukassa, Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühing.

Tegevused

  1. Ladus korraldus

TÜK-i koostöövõrgustikus on välja töötatud ladus ja ühtne insuldikäsitluse korraldus. Protsess on kirjeldatud, otsustuspunktid ja üleminekud ühest etapist teise on koordineeritud ja standardiseeritud ning kõik osapooled on ühtses inforuumis. Selle jaoks on määratletud raviteekonna etappide kriteeriumid vastavalt insuldi taastusravi juhendile ning insuldiprojekti töörühma sisendile ning koostatud insuldipatsiendi raviteekonna esimese 24 tunni protsessijoonis.

  1. Inimkeskne sisu

Tartu Ülikooli Kliinikumi koostöövõrgustikus juurutatakse tõenduspõhine ning kaasaegsetel inimkesksuse põhimõtetel toimiv insuldikäsitlus. Insuldipatsientidega tegelevate töötajate tegevus lähtub tõenduspõhistest insuldikäsitluse põhimõtetest, inimõigustest ja teadlikkusest psühhosotsiaalselt haavatavate sihtrühmade vajaduste osas. Partnerhaiglate võrgustikule on loodud insuldipatsiendi jälgimise protokoll ning koostamisel on töötaja raamat insuldipatsientidega kokkupuutuvatele töötajatele.

  1. Toetav kogemus

Raviteekonda ja kokkupuutepunkte käsitletakse ja disainitakse lõppkasutaja (patsiendi, aga ka lähedaste) kogemustest ja vajadustest lähtuvalt. Toimuvad e-vestlusringid, kogemusnõustamine telefoni teel koostöös Kogemusnõustajate Kojaga, kontserdid statsionaarses õendusabis ja statsionaarses taastusravis koostöös MTÜ-ga Helihool. Lisaks koostatakse „Elu pärast insulti“ patsiendimaterjal, arendatakse veebilehte insult.ee koos Eesti Insuldiliidu ja nelja insuldikeskusega ning tehakse patsienditeekonna film.

  1. Uued teenused

Katsetame uuenduslikke teenuseid ja lahendusi kogu raviteekonna ulatuses: alates insuldikeskuse tegevuse lähtumisel ESO kvaliteedikriteeriumitest, teisese ennetuse toetamisest insuldiõdede iseseisva vastuvõtu laiendamisega partnerhaiglatesse kuni taastusravi rolli suurendamise ja sisu kaasajastamiseni (koduteenused, koeri kaasav teraapia, videokonsultatsioonid, taastusraviprogramm). 29.06.2020 võeti Kliinikumis kasutusele haigekassa teenus „füsioteraapia kodus“.

Kokku kaasatakse projekti alates 01.09.2020 maksimaalselt 170 patsienti. Neile kõigile määratakse insuldikoordinaator, kes on patsiendile ja tema lähedastele peamiseks kontaktisikuks, kes jagab infot, planeerib ja korraldab ravimeeskonna juhiste järgi vajalikud teenused ja muu abi. Kõigil patsientidel kasutatakse digilahendust Teleskoop võrgustikutööks ja juhtumikorralduseks ning kõik patsiendid kutsutakse insuldiõe vastuvõtule 3 kuud pärast insulti. Lisaks piloteeritakse videokonsultatsioone, koeri kaasavat teraapiat Kliinikumi statsionaarses taastusravis, insuldispetsiifilist taastusraviprogrammi Kliinikumi ambulatoorses taastusravis ja tööle naasmise toetamist tööle naasmise etapis. Neid lahendusi pakutakse vajaduspõhiselt väikesele hulgale patsientidele.

Kontakt: projektijuht Liina Pääbo, Liina.Paabo@kliinikum.ee, 731 9246 / 514 7906

LisainfoEesti Haigekassa insuldi juhtprojektKliinikumi insuldiprojekti tutvustus

Valminud materjalid

Patsiendimaterjal “Elu pärast insulti”

Insuldi raviteekonna esimesed 24 tundi

Insult. Töötaja käsiraamat

E-vestlusringid patsiendile