Uuringu algatamine kliinikumis

Juhtiv uurija või üliõpilastöö (MV üliõpilane, doktorant, Tervishoiu kõrgkooli üliõpilane) Kliinikumi poolne juhendaja vastutab uuringu läbiviimise eest Tartu Ülikooli Kliinikumi uuringukeskuses.

Uuringu algatamine Kliinikumis toimub uuringu sisse kandmisega DHS platvormil paiknevasse registrisse, mis on aluseks Kliinikumilt eetikakomiteele ja Ravimiametile esitatava asutuse nõusoleku saamisele. Nõusolek Kliinikumilt uuringu teostamiseks antakse, kui registri väljad on nõuetekohaselt täidetud ning on saadud baaskliiniku ja kaasatud struktuuriüksuste registripõhised nõusolekud. Registrisse peab esmaselt üles laadima järgmised dokumendid:

  • juhtiva uurija poolt allkirjastatud ravimiuuringu plaan või
  • uurimistöö avaldus eetikakomiteele/uuringuplaan (akadeemilise uuringu puhul).

Kui uuring ei ole kantud kliinikumi registrisse, siis Kliinikumi nõusolekut ei ole võimalik anda.

Kui uuringu sisestamine registrisse on tülikas või juhtiv uurija ei ole kliinikumi töötaja, siis pöörduge Riina Janno poole: Riina.Janno@kliinikum.ee, telefon 52 98508.

Palun saatke Riina Jannole:

  • ravimifirmade uuringute puhul juhtiva uurija poolt allkirjastatud uuringuplaan või eetikakomitee taotlus ja Kliinikumi uurijate nimed, uuringu eeldatav algus- (algusvisiit) ja lõpukuupäev (sulgemisvisiit Kliinikumis), maksimaalne uuritavate arv Kliinikumis, Kliinikumi kaasatud struktuuriüksused (apteek, radioloogiakliinik jt);
  • akadeemiliste uuringute puhul projekti juhtiva uurija poolt allkirjastatud eetikakomitee taotlus. Kui eetikakomitee taotluses ei sisaldu vastav info, siis ka Kliinikumi uurijate nimed, maksimaalne uuritavate arv Kliinikumis, Kliinikumi kaasatud struktuuriüksused (apteek, radioloogiakliinik jt). Kui akadeemilise uuringu puhul on olemas uuringuplaan, siis palun saatke ka Kliinikumi juhtiva uurija allkirjastatud uuringuplaan.

Riina Janno sisestab uuringu teadusuuringute registrisse ja palub registripõhiselt baaskliiniku ja kaasatud struktuuriüksuste nõusolekud uuringuga.

Vastavalt Kliinikumi juhatuse volikirjale 6. juuni 2023 nr 1.3-1/117 on Katrin Kaarna Kliinikumi juhatuse poolt volitatud isik Kliinikumi nimel alla kirjutama kliiniliste ravimiuuringute ja teaduslike uurimuste nõusoleku andmise dokumentidele ning asutuste ja osakondade vahelistele kliiniliste teadusuuringute raames toimuvatele koostöölepetele.

Kliinikumi kontaktisik räägib läbi kõigi kaasatud kliinikute ja struktuuriüksustega.

Riina Janno saadab Katrin Kaarna poolt allkirjastatud kliinikumi nõusoleku juhtivale uurijale ja/või kliinikumi kontaktisikule.

Juhul, kui uurimistööga kaasneb finantsleping Kliinikumiga, siis leping tuleb esmalt saata Katrin Kaarnale: Katrin.Kaarna@kliinikum.ee. Palun saatke leping kohe, kui uuring on kantud kliinikumi teadusuuringute registrisse ja Teil on olemas lepingu esialgne versioon. Parandatud ja korrigeeritud versioon (juhul, kui see on vajalik) tuleb samuti esitada Katrin Kaarnale, kes annab lõplikule lepingu versioonile DHS-põhise kinnituse. Lepingu allkirjastab Joel Starkopf. Lepingu allkirjastab enne uuringu sponsor ja seejärel Kliinikum.