KLIINIKUM - KOKKU 2016 eelarve
TULUD 164 886 162
  01. NETOKÄIVE 153 277 662
    1.1. Tervishoiuteenuste müük haigekassale 139 841 737
    1.2. Tervishoiuteenuste müük riigile, KOV_ile 1 502 546
    1.3. Tervishoiuteenuste müük muudele asutustele 6 370 364
    1.4. Tervishoiuteenuste müük elanikkonnale 5 563 015
    1.5. Kiirabiteenuse osutamine 0
  02. MEDITSIINIGA KAASNEVAD TEENUSED 7 544 512
    2.1. Meditsiini toetavad teenused 5 513 064
    2.2. müüdud kaupade müügitulu 1 535 264
    2.3. ravimiuuringud 496 184
  03. MUUD TUGITEENUSED 2 200 051
    3.1. Renditulud 826 624
    3.2. Kommunaalteenuste müügitulu 93 981
    3.3. Varade müük, trahvid, viivised, valuutakursi muutused 426 576
    3.4. Annetused, sponsorlus 1 000
    3.5. Muud äritulud 851 870
    3.6. Erakorralised tulud 0
  04. SIHTFINANTSEERIMINE 1 856 710
    4.1. Sihtfinantseerimised riigieelarvest 0
    4.2. Sihtfinantseerimised omavalitsuste eelarvest 0
    4.3. Sihtfinantseerimised muudelt 1 856 710
  05. FINANTSTULUD 7 227
KULUD 169 342 307
  07. MEDITSIINI OTSEKULUD 49 268 618
    7.1. Ravimid 21 269 612
    7.2. Materjalid 24 007 982
    7.3. Ostukaupade kulu 801 961
    7.4. Sisseostetud teenuste kulud 2 308 265
    7.5. Patsientide toitlustamise kulud 754 321
    7.6. Pehme inventari kulud 126 477
  08. PERSONALIKULUD 84 787 422
    8.1. Palgakulud 62 726 772
    8.1.01. Arstide töötasu 19 850 000
    8.1.02. Õenduspersonali töötasu 27 022 603
    8.1.03. Meditsiini tugipersonali töötasu 3 087 406
    8.1.04. Muu tugipersonali töötasu 7 087 918
    8.1.05. Tasuliste teenuste, projektide töötasud 1 568 720
    8.1.06. Residentide töötasu, juhendamiskulud 3 845 330
    8.1.07. Haigushüvitis 159 720
    8.1.08. Kutsehüvitis 3 561
    8.1.09. Puhkusereserv 100 000
    8.1.10. Mitteriiklik pension 519
    8.1.11. Muud palgakulud 995
    8.2. Maksukulud 21 201 260
    8.3. Koolituste ja töölähetuste kulud 668 068
    8.3.1. arstid 239 218
    8.3.2. õenduspersonal 155 528
    8.3.3. meditsiini tugipersonal 84 623
    8.3.4. muu tugipersonal 188 699
    8.4. Töötervishoiu kulud 5220
    8.5. Personali värbamiskulud 507
    8.6. Ametieririietuse kulud 70 000
    8.7. Isikliku sõidu auto kasutamise ning rendikulud 85 515
    8.8. Erisoodustuste kulud 30 080
  09. MAJANDAMISKULUD 19 987 136
    9.01. Hoonete ja ruumide ülalpidamiskulud, remondikulud 6 618 655
    9.02. Infotehnoloogiakulud 1 091 791
    9.03. Transpordikulud 208 031
    9.04. Bürookulud 324 574
    9.05. Esindus- ja külaliste vastuvõtu ning reklaamikulud 66 627
    9.06. Seadmete ja aparaatide kulud 1 061 188
    9.07. Jäätmekäitluse kulud 70 768
    9.08. Kommertstoitlustamise kulud 235 300
    9.09. Muud tegevuskulud 186 497
    9.10. Käibemaks 10 123 705
    K5606 Investeeringute käibemaks 2 231 400
    K5608 Apteegilao käibemaks 2 932 025
    K5609 Muude materjalide ja tegevuskulude käibemaks 4 960 280
  10. KULUM JA ALLAHINDLUS 14 718 371
  11. MUUD ÄRIKULUD 227 360
  12. FINANTSKULUD 353 040
Tulem -4 456 145

 

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=