Strateegia

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum strateegia 2018–2030

KINNITATUD
Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum
nõukogu 05.02.2018 otsusega nr 1.2-1/2

Me töötame kiirelt muutuvas ja arenevas tervishoiukeskkonnas. Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni strateegia on koostatud erinevate kliiniliste erialade ja tugiteenistuste koostöös selleks, et tagada kliinikumi pikaajaliste eesmärkide saavutamine ja selleks vajalike muutuste juhtimine. See plaan on fokusseeritud peamistele strateegilistele prioriteetidele.

Visioon

Tartu Ülikooli Kliinikum on Euroopas tunnustatud ülikoolihaigla, millel on juhtiv roll Eesti meditsiinis.

Missioon

Kliinikumi missioon on tagada Eesti meditsiini kestmine ja areng läbi kõrgetasemelise ravi-, õppe- ja teadustöö.

Põhiväärtused

Kliinikumi põhiväärtused on kokku võetud ladinakeelses motos „Compassio, Scientia, Fides“; eesti keeles „Hoolivus, Pädevus, Usaldusväärsus“. Kliinikumi väärtuste elluviimisel lähtume neist põhimõtetest järgnevalt:

Austus, hoolivus ja eetilisus – Compassio

Suhtume kõikidesse inimestesse lugupidamise, väärikuse ja viisakusega, pakume parimat ravi. Austame ja hindame nii patsientide kui kolleegide erilisust ja panust.
Lähtume oma tegevuses eelkõige patsiendi huvidest ja kaitseme nende väärikust sellal, kui haigus neil enese eest seista ei võimalda. Austame patsientide õigust privaatsusele ja konfidentsiaalsusele.

Meisterlikkus ja uuenduslikkus – Scientia

Innustame kaastöötajaid igakülgselt arenema. Töötame pidevalt oma oskuste ja teadmiste arendamisel. Anname oma parima teadmise Eesti riigi teenimisel tervishoiusüsteemi täiustamisel.

Vastutus ja meeskonnatöö – Fides

Parima tulemuse saavutame kõigi erialade ja töötajate koostöös. Oleme nii üksikisikuna kui kollektiivina vastutavad oma töö ja tulemuste eest.
Usume, et parima tulemuse saame patsiente ja nende lähedasi igakülgselt kaasates.
Kestmise ja arengu tagame vaid siis, kui kõik kontserni ettevõtted on majanduslikult jätkusuutlikud.

Muutused tegevuskeskkonnas: väljakutsed ja arengusuunad

Lähima aastakümne jooksul saavad toimuma olulised muutused Tartu Ülikooli Kliinikumi teenindada olevas elanikkonnas ja kliinikumis endas. Osade teguritega tuleb aktiivselt kohanduda, et mitte jääda jalgu loomulikule arengule ja teisi protsesse juhtida haigetele parimas suunas.

Oodatavad arengud ei ole ainuomased Tartu Ülikooli Kliinikumile, vaid sarnased kõigile ülikoolihaiglatele. Strateegia raames on väljakutsed ja arengusuunad koondatud nelja valdkonda ja kliinikumina on siinkohal mõeldud raviasutuste kontserni arenguid.

Väheneva rahvaarvu foonil suureneb Eestis ja eriti Lõuna-Eestis vanemaealiste (65+) arv 2030. aastaks 10–15% võrra ja vanurite (85+) arv 25–-30% võrra. Sellest tulenevalt:

a) suureneb haigete arv onkoloogias. Kasvab ka südame-veresoonkonna haiguste, närvihaiguste, kirurgilist abi vajavate liigesvaevuste ja silmahaigustega patsientide arv;
b) üha enam on multimorbiidseid haigeid, keda vaevavad samaaegselt mitmed haigused;
c) pikeneb aeg, mille vältel haiged vajavad ravi ja hooldust;
d) väheneb elanike, eriti alla 18-aastaste, arv kliinikumi teeninduspiirkonnas;

Selle väljakutsega toimetulekuks tuleb:

a) suurendada osade erialade töömahtusid nii ambulatoorselt kui statsionaaris;
b) süvendada koostööd erialade vahel aktiivravis ja rakendada juhtumikorraldust, et tagada haigete ravi järjepidevus ja erialadevaheline sujuv koostöö;
c) otsustavalt laiendada regioonis võimalusi järelraviks ja hooldusraviks.

Heaoluühiskonnas kasvab infotehnoloogia võimaluste toel teadmus, mida võiks tervishoiusüsteemilt oodata ja samavõrra vähenevad ajaloolised oskused mööduvate tervisehädade äratundmiseks.

a) eneseabi võimekus väheneb ja nõudlus arstiabi järele suureneb;
b) skepsis tavameditsiini suhtes suureneb alternatiiv- ja personaalmeditsiini lubaduste tõttu;
c) käärid uute tehnoloogia väidetavate võimaluste ja olemasolevate ressursside ja rahaliste vahendite vahel suurenevad.

Selle väljakutsega toimetulekuks tuleb aktiivselt:

a) investeerida patsientide tõenduspõhisesse informeerimisse;
b) teha koostööd esmatasandiga tõenduspõhise info levitamisel;
c) toetada tarkade otsuste tegemist tervishoiusüsteemi juhtimisel ja rahastamisel.

Tehnoloogia areng ja tööjõu puudus Eesti tervishoius lähimal aastakümnel suunavad raviasutusi otsima patsiendikeskseid ja jõukohaseid lahendusi koostööks.

a) haiglate võrgustumine Kirde- ja Lõuna-Eestis on juriidiliselt toimunud aga selle elluviimist tagavaid pikaajalisi vahendeid ei ole;
b) kliinikumi kontserni haiglad vastutavad juba praegu valdava osa hooldusravi ja õendusabi eest piirkonnas;
c) tervisekeskused esmatasandil saavad reaalsuseks aastal 2020, mis muudab oluliselt haiglavälise arstiabi formaati ja sisu.

Selle väljakutsega toimetuleku tagab keskse plaani alusel toimiv tööjaotus ja koostöö:

a) ambulatoorse eriarstiabi korraldus haigete transpordiks Tartu jt keskuste vahel;
b) aktiivravi haigete koondamine Tartu ja järelravi võimaluste laiendamine teistes raviasutustes;
c) ühtne eriarstiabi vastuvõttude juhtimine ja e-konsultatsioonide arendus.

Teaduse ja õppe arengut mõjutavad järgmistel aastatel järgnevad suunad:

a) kiirelt arenevad virtuaalsed, mudelitel, mulaažidel ja e-lahendustel põhinevad õppetehnoloogiad;
b) nõuded meditsiini õppekavadele kõrgenevad;
c) akadeemiliste kliiniliste uuringute roll arstiteaduse arengus suureneb;
d) lähiaastatel ei ole näha siseriikliku teadus- ja õpperahastuse kasvu.

Selle väljakutsega toimetulekuks tuleb:

a) osaleda võimalikult paljudes ja laiaulatuslikes rahvusvahelistes teadus- ja arenguprojektides;
b) motiveerida täiendavalt kliinikumi poolt töötajate teadus- ja arendustööd.

 

Strateegilised prioriteedid

Loome õhkkonna, mis soosib patsiendi ja tema lähedaste kaasatust, seda nii füüsilises keskkonnas kui ka e-lahendustes. Suhtlemine patsientidega on tähelepanelik ja hooliv. Tagame patsiendile parimad võimalikud olmetingimused haiglas viibimise ajal. Rakendame aktiivselt erinevaid viise, et igakülgselt analüüsida patsientide rahulolu.

Kliinikum on atraktiivne töökoht kõikidel erialadel ja ametitel. Meie töökultuuri lahutamatuteks osadeks on lugupidamine ja kaasahaaratus. Panustame personali pidevasse arengusse ning loome kaasaegse ning turvalise töökeskkonna, motiveeriva palgasüsteemi ning parima akadeemilise õhkkonna. Toetame töötajate teadustöös osalemist. Seisame hea selle eest, et tagada akadeemiline järelkasv kõigil erialadel.

Eesti ainus ülikoolihaigla peab tagama parima võimaliku ravi-, õppe- ja teadustöö keskkonna. Kliinikum moodustab kompetentsikeskuse, kus arendatakse võimaluste piires kõiki meditsiinierialasid. Piisava kliinilise baasi õppe- ja teadustööks tagame kollegiaalselt oma tütarettevõtete ja koostööpartnerite parima kogemuse kaasamisega. Kompetentsi tagamiseks osaleme ka rahvusvahelises koostöös. Kasutame uusi võimalusi mobiilseid teenuseid ja digitaaltehnoloogiaid arendades. Jätkame Maarjamõisa meditsiinilinnaku pidevat kaasajastamist.

Ravi-, õppe- ja teadustöö tihe integratsioon tagab teaduspõhise meditsiini parimal viisil rakendamise meie patsientide ravis. Kliinikumi kontserni liikmed tagavad patsiendi raviprotsessi terviklikkuse. Erialade vahel valitseb hea ja tihe koostöö. Teeme aktiivset koostööd nii esmatasandi kui teiste raviasutustega ning sotsiaalsüsteemiga tervishoiuteenuse järjepidevuse tagamiseks.

Kliinikum on kvaliteediliider ning rahvusvaheliselt tunnustatud meditsiinikeskus Eestis. Arendame kvaliteedisüsteeme ning laiendame osalust rahvusvahelistes kvaliteediorganisatsioonides ja teadusvõrgustikes.

Koostöös Tartu Ülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja teiste õppeasutustega valmistame ette tervishoiutöötajaid ja teadlased kogu Eestile. Tagame uuendusliku õppekeskkonna ning loomingulise atmosfääri. Väärtustame nii õppimist kui õpetamist. Üliõpilased on kliinikumis oodatud noored kolleegid. Kliinikum on kliinilise teadustöö, sh siirdemeditsiini ja uute ravi- ning diagnostikameetodite juurutamise tippkeskus Eestis. Tagame teadustöö keskkonna, mis hõlbustab kliiniliste erialade ja baasteaduste koostööd. Oleme avatud teaduslikule koostööle kõigi huvitatud osapooltega nii kodu- kui välismaal.