SA TÜ kliinikumi meditsiinialaste andmebaaside kasutamise reeglid neile, kes pole kliinikumi lepingulised töötajad

 

 

Käesolevad reeglid kehtivad kõigile, kes on saanud SA TÜ kliinikumi medinfo keskusest kasutajatunnuse meditsiinialaste andmebaaside kasutamiseks.

I   ÜLDSÄTTED

1. Käesolev kord kehtestab reeglid SA TÜ kliinikumi meditsiinialaste andmebaaside kasutajatele, kes pole Kliinikumi lepingulised töötajad (edaspidi KASUTAJA).

2. Kliinikumi infosüsteemis toimib automaatne järelvalve ja seire tööjaamades ja serveritel toimuvast tegevusest.

 

II   KASUTUSÕIGUSE SAAMISE KORD KLIINIKUMI MEDITSIINIALASTE ANDMEBAASIDE KASUTAMISEKS

3. Kasutajatunnus väljastatakse kasutajatunnuse taotluse alusel. Taotlus esitatakse Medinfo Keskusele.

4. Kasutaja kinnitab oma allikirjaga, et on tutvunud SA TÜ kliinikumi meditsiinialaste andmebaaside kasutamise reeglitega ja kohustub täitma selles esitatud nõudeid.

5. Kasutajatunnus on personaalne ja seda pole lubatud ühelt isikult teisele edasi anda.

6. Kasutajatunnus väljastatakse kahe tööpäeva jooksul alates taotluse saabumisest Medinfo keskusesse

7. Kasutajatunnus koosneb kasutajanimest ja salasõnast.

8. Salasõnale kehtivad järgmised nõuded:

* salasõna pikkus on vähemalt 8 (kaheksa) sümbolit;
* salasõna peab sisaldama vähemalt ühte suurt tähte ja ühte numbrit;
* salasõna vahetatakse iga 90 päeva järel, kui nõuet ei täideta, siis kasutajatunnus peatatakse;
* enne uue salasõna aktiveermist tuleb kasutada endist parooli;
* keelatud on nelja viimase salasõna taaskasutamine;
* salasõnad ei tohi olla ühised ega kättesaadavad või teada teistele isikutele, sealhulgas infosüsteemi administraatoritele;
* vältida tuleb kergesti mõistatatavaid salasõnu;
* keelatud on salasõnade üleskirjutamine;
* salasõna salvestatakse pöördumatult krüpteerituna;
* keelatud on salasõna esitus sisestamisel, aruannetes või muudel kandjatel;

9. Kui salasõna vahetamisel tekib probleeme, pöörduge abi saamiseks Medinfo keskuse töötajate poole.

10. Kasutajatunnus peatatakse peale 5 (viit) nurjunud sisselogimiskatset. Kasutajatunnuse uuesti aktiveerimiseks pöörduge Medinfo keskusesse.

 

III   KASUTAMINE

11. Informatsiooni kasutajat puudutavatest olulistest muudatustest andmebaaside osas saab kasutaja Medinfo keskuse kodulehelt www.kliinikum.ee/infokeskus

12. Kasutaja on kohustatud jälgima Medinfo keskuse kodulehel antud juhiseid andmebaaside kasutamisel.

13. Kasutaja on kohustatud kaasa aitama infosüsteemi turvalisuse tagamisele. Selleks peab ta:

13.1. hoidma saladuses kasutusõigusi tagavaid paroole;
13.2. mitte lubama teistel isikutel kasutada oma kasutajatunnust, sh lastel, tuttavatel, kolleegidel;

 

IV   PIIRANGUD KASUTAJATELE

14. Keelatud on kasutada teistele isikutele omistatud kasutajatunnuseid

15. Keelatud on arvutivõrkude ja operatsioonisüsteemide turvaaukude kasutamine täiendavate juurdepääsuõiguste ja privileegide saamiseks.

 

V   VÄÄRKASUTUSE TAGAJÄRJED

16. Kui infosüsteemi kasutamise korda on rikutud, peatatakse kasutajatunnus kuni kasutaja on selgitanud asjaolusid.