Meditsiiniinfo keskuse koolitused 2021. aasta sügisel

Sellel sügisel pakub kliinikumi meditsiiniinfo keskus taas mitmesuguseid koolitusi, mis tutvustavad või tuletavad meie töötajatele meelde erinevaid infokirjaoskuse aspekte, infootsingu oskuseid ja muud meditsiinialase teadusinformatsiooniga seonduvat temaatikat. Täpsem koolituste ajakava on leitav meditsiiniinfo keskuse kodulehel  www.kliinikum.ee/infokeskus/. Lisaks ilmub info koolituste kohta ka nädala eelinfos ja kliinikumi sisevõrgus uudiste all. Jälgige reklaami!

Loenguvormis kursused toimuvad Zoomi vahendusel, e-kursused kliinikumi Moodle’i keskkonnas.

Koolitustele saab registreeruda kliinikumi koolituskeskuse kaudu. Täpsem info telefonil 731 8185, medinfo@kliinikum.ee.

Koolituste teemad

1. Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks.
Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse tegevus. OVID Medline – Basic Search. MicroMedex HealthCare, Care Notes. UpToDate, Lexicomp. PubMed – lihtotsing. Praktilised harjutused.

2. Viitehaldustarkvarad – Zotero, Mendeley
Kuidas koguda, hallata, salvestada ja jagada teavet viitehaldustarkvarade kasutamisel? Kuidas luua tsitaate ja bibliograafiaid? Praktilised harjutused

3. Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
Põhimõisted. Küsimuse sõnastamine. Terminite määratlemine. Otsingustrateegia ülesehitamine, terminite kasutamise võimalused. Otsingustrateegia teostamine. Lõpliku strateegia kontrollimine. Otsingu dokumenteerimine. Praktilised harjutused.

4. UpToDate
Tõenduspõhise kliinilise, patsiendiinfo ja ravimitealase info allika tutvustus.

5. PubMed
Infootsingu põhimõisted, andmebaas Medline. Loogikaoperaatorid, kärpimine, fraasiotsing jne. Otsinguvõimalused: lihtotsing, otsingute ühendamine (liitotsing), autoriotsing, piirangute kasutamine, täistekstide otsing jne. Töö otsitulemustega: otsingute salvestamine ja ajalugu. MeSH-otsing. Tõenduspõhine info: kliinilised uuringud, küsimuse püstitamine, PICO-küsimuse ülesehitus. Clinical Queries – tõenduspõhise meditsiini infoallikas PubMed’is. Praktilised harjutused.

6. Mis on infokirjaoskus? Põhimõisted ja päringu (infootsingu küsimuse) ülesehitamine ja teostamine erinevate andmebaaside näitel.
Põhimõisted – infokirjaoskus, infopäring, infovajadus, võtmesõna, märksõna. Küsimuse püstitamine, märksõnaotsing. Kliinikumi infoallikad ja nende kasutamine: OVID Medline, MESH, EBM Reviews (sh Cochrane Systematic Reviews), Micromedex Health Information System, Care Notes, UpToDate, EBSCO Medline, PubMed, PubMed Clinical Queries.

7. Otsingu strateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni
Otsiterminite määratlemine – traditsioonilised meetodid ja internetipõhised tööriistad. Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine. Küsimuse mõisteteks eraldamine (PICO, EPICOT jt). PRESS 2015 projekt: otsistrateegia kontrollimine. Peamiste vigade vältimine, tagasivõetud artiklid, errata, kommentaarid, otsitulemuste uuendamine.

8. PICO-küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine
Ülevaade kliinikumi meditsiiniinfo keskusest. Tõenduspõhine meditsiin (EBM). PICO-meetod ja selle rakendamine küsimuse püstitamisel. OVID Medline, EBM Reviews, PubMed, liitotsing, MesH, tõenduspõhine info (Clinical Queries). Tulemuste hindamine. Praktilised harjutused.

9. Kuidas hinnata teadusuuringuid? Ülevaade metoodikast
Koolitusel vaatame artiklitesse sisse: kuidas saada aru, kas tegemist on kvaliteetse artikliga ja hea metoodikaga uuringuga. Tutvustatakse erinevaid kliiniliste uuringute kavandeid mida need tähendavad. Pikemalt randomiseeritud kontrollitud uuringutest (RCT): millised juhuslikustamise ja pimendamise meetodeid kasutatakse ja miks neid üldse vaja on. Uuringute publitseerimiseks mõeldud kontrollnimekiri CONSORT. Kvaliteetse artikli kohustuslikud elemendid.
Süstemaatilised ülevaated – kuidas hinnata nende kvaliteeti. Nihked, süstemaatilisi vigu, mis võivad  ülevaate tulemused kahtluse alla seada. Lühidalt metanalüüsist, kuidas lugeda forest-ploti. Praktiline ülesanne – ühe artikli hindamine.

10. Kirjanduse otsing kliinikumi tõenduspõhise meditsiini andmebaaside põhjal
Ülevaade meditsiiniinfo keskusest ja andmebaasidest. Infootsingu põhimõisted andmebaasides. Tõenduspõhine meditsiin (EBM). PICO-meetod ja selle rakendamine küsimuse püstitamisel. EBM Reviews, OVID Medline, PubMed, liitotsing, MesH, tõenduspõhine info (Clinical Queries). Praktilised harjutused.

E-kursused (Moodle)
18.10–28.11.2021
“Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted”, 6 nädalat
•             Ülevaade infoallikatest. Kliinikumi andmebaasid, e-ajakirjad ja e-raamatud.
•             Infokirjaoskuse põhimõisted. Infootsingu oskuste omandamine andmebaasides (päringu koostamine, märksõnaotsing, võtmesõnaotsing, otsingutulemuste hindamine)
•             Andmebaaside tutvustused
•             PICO-meetodi tutvustus
•             Vaba juurdepääsuga PubMed
•             Viitehaldustarkvarad Zotero ja Mendeley

22.11–19.12.2021
“Abivahendid parema otsistrateegia ülesehitamiseks ja kontrollimiseks”, 4 nädalat
•             Otsiterminite määratlemine, tekstianalüüsi ja teksti visualiseerimise tööriistad
•             Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine
•             Otsingustrateegia kontrollimine, PRESS 2015 projekt ja kontrollküsimustik
•             Vead otsingute tegemisel. Kuidas leida üles tagasivõetud artiklid, ilmunud artiklites tehtud parandused, kommentaarid
•             Otsingu tulemuste uuendamine                                             

Meditsiiniinfo keskus