Info lahkunu omastele

Üldinfo

Tartu Ülikooli Kliinikumis surnud patsiendi surmast teatab omastele raviarst või õde (vastavalt kokkuleppele). Kui surm saabub öösel, teatatakse omastele surmast esimeste hommikutundide jooksul või kokkuleppel omastega ka öösel.

Kliinikumis surnud patsiendid viiakse Tartu Krematooriumi külmkambrisse. Lahkunu hoidmine külmkambris on tasuta esimesed 24 tundi, laupäeval, pühapäeval ja riiklikul pühal. Edasine hoidmine ja lahkunu korrastus toimub lepingupartneri hinnakirja alusel.

Lahkunuid on võimalik hoida külmkambris kuni matusepäevani. Lisaks võib tellida surnu transportimise matusepaika Eestis või välisriigis. Vajadusel abistatakse kõikides haua- ja tuhastamismatusega seonduvates toimingutes.

Tartu Krematooriumi külmkamber ja matusebüroo
Jaama 122
E–L kell 09.00–16.00
Telefonid (24h) 5860 6000 või 748 7108
https://krematoorium.ee/tartu/

Patoanatoomilised lahangud
Patoanatoomiline lahang on haiguste surmajärgne diagnostika, mille eesmärgiks on surma põhjuse (vigastuse/haiguse) selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisi lahanguid teostab Tartu Ülikooli Kliinikumi patoloogiateenistus. Lahanguline tegevus on EV-s reguleeritud Surma põhjuste tuvastamise seadusega.
Patoanatoomilisele lahangule suunamist teostab arst ja seda lahkunu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku alusel. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahangu protokolli ning arstliku surmateatise. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse arstile, kes surnu patoanatoomilisele lahangule suunas. Lahkunu omastel või tema seaduslikul esindajal on õigus tutvuda lahangu protokolli väljavõttega ning saada sellest oma kulul ärakirju.

Nõuandeid asjaajamiseks

 1. Võtke haigla osakonnast kaasa lahkunu isiklikud asjad ja dokumendid.
 2. Küsige haiglast surmatõend. Surmatõendi väljastab
  • E−R 08.00−16.00 L.Puusepa 8, kantselei, E−111, telefon 731 8131,
  • nädalavahetustel ja riiklikel pühadel osakonna arst.
   Surmatõend väljastatakse, kui surma tuvastanud arst on edastanud surmateatise tervise infosüsteemi kaudu rahvastikuregistrisse.
   Surmatõend väljastatakse lahkunu omakse isikut tõendava dokumendi alusel.
 3. Võtke ühendust kliinikumi lepingupartneri (Tartu Krematoorium) töötajaga 24 h 5860 6000 või 748 7108 surnu kättesaamiseks külmkambrist või avaldage soovi lahkunu edaspidiseks korrastamiseks ja hooldamiseks.

Matusetoetus

Matusetoetust maksab kohalik omavalitsus oma kehtestatud tingimustel ja korras. Matusetoetuse saamiseks pöörduge selle omavalitsuse poole, kuhu lahkunu oli rahvastikuregistri andmetel viimati sisse kirjutatud.

Muudetud 01/2020