Patsiendi õigused ja kohustused

Hea patsient! Kliinikumis ravil olles on Teil õigus

 • saada igakülgset teavet oma terviseseisundi, ravivõimaluste ja -tulemuste kohta
 • esitada ravipersonalile küsimusi, kui midagi jääb arusaamatuks
 • osaleda oma raviplaani koostamisel ja olemasolevatest valida Teile sobivaim raviviis
 • keelduda ravist seadusega lubatud piires ja saada teavet keeldumise võimalikest tagajärgedest Teie tervisele
 • saada kvaliteetset ravi olemasolevate ravimeetodite ja -vahendite piires
 • teada, et Teie ravis ja hoolduses võivad Teie nõusolekul osaleda residendid ja üliõpilased, sest Kliinikum on õpetav haigla
 • saada teenust kokkulepitud ajal ja turvalises ravikeskkonnas
 • taotleda teise arsti arvamust või arstliku konsiiliumi kokkukutsumist, kui Teil tekivad kahtlused diagnoosis, ravi tõhususes või raviga seotud riskides
 • kogeda lugupidavat ja Teie väärtushinnanguid arvestavat kohtlemist
 • kogeda, et Teie isiku- ja raviandmeid hoitakse saladuses
 • esitada kaebusi osutatud tervishoiuteenuste kohta, teha ettepanekuid tekkinud probleemide kohta ning saada tagasisidet
 • pöörduda tervishoiuteenuse osutamise suhtes tekkinud kaebusega Tervisekassa piirkondliku osakonna või Terviseameti poole
 • pöörduda raviteenuse kvaliteedi kahtluse korral Sotsiaalministeeriumi tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole
 • pöörduda eetiliste probleemide lahendamiseks Kliinikumi kliinilise eetika komitee poole

Parima ravitulemuse nimel soovime, et

 • avaldate ravipersonalile kõik teadaolevad andmed oma tervise ja haiguse kulu kohta ning annate pärast asjakohase teabega tutvumist kirjaliku nõusoleku ravi saamiseks
 • olete teadlik Teile pakutava tervishoiuteenuse olemusest, teenuse osutamisega kaasnevatest ohtudest ning arvestate arsti nõuannetega
 • teete koostööd ravipersonaliga ja järgite arsti määratud raviplaani
 • arvestate Teile planeeritud ajaga ja teatate varakult, kui teenusest loobute
 • olete kannatlik, kui ravi või paranemine kestab loodetust kauem
 • kohtlete lugupidavalt ravipersonali ja kaaspatsiente
 • arvestate kaaspatsientide eraviisilisuse, turvalisuse ja mugavusega
 • hoiate saladuses Teile teatavaks saanud andmeid kaaspatsientide isiku, eraelu ja tervise kohta
 • teavitate tekkinud probleemidest Kliinikumi töötajaid või täidate ettepanekute ja kaebuste lehe
 • järgite isikliku hügieeni nõudeid ja Kliinikumi kodukorda
 • tutvute tervishoiuteenuse osutamise ja isikuandmete töötlemise üldtingimustega Kliinikumi kodulehel

*Patsiendi õigused ja kohustused on välja töötatud lähtudes „Euroopa patsientide õiguste hartast“ ja Eesti Vabariigi seadustest

Tagasiside

Kliinikumi ettepanekute, tänuavalduste ja kaebuste juhtimise süsteemi eesmärgiks on koguda informatsiooni Kliinikumi teenuste kvaliteedi kohta ning tagada patsientide, nende omaste ja Kliinikumi külastajate rahulolu.

Ettepanekuid, tänuavaldusi ja kaebusi saavad esitada Kliinikumi patsiendid, nende esindajad, omaksed ja Kliinikumi külastajad vormikohasel blanketil:

 • elektrooniliselt Kliinikumi kodulehel www.kliinikum.ee rubriigis Patsiendile – Tagasiside või 
 • paberkandjal, mis pannakse vastava märgistusega kaebuste ja ettepanekute kogumise kastidesse osakondades ja registratuurides või saadetakse aadressil
  SA Tartu Ülikooli Kliinikum, L. Puusepa 8, Tartu 50406.

Kõigile vormikohastele (välja arvatud anonüümsetele) avaldustele vastatakse üldjuhul 10 tööpäeva jooksul.

Lisaks on Teil võimalik pöörduda Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee poole e-kirjaga eetikakomitee@kliinikum.ee või kirjalikult Eetikakomitee, L. Puusepa 1a, 50406 Tartu.

Kui Te ei jää Kliinikumi poolt esitatud vastusega rahule, on Teil või Teie esindajal õigus pöörduda kaebusega edasi vastavalt Sotsiaalministri määrusele Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded §6 lg 4, RT I, 06.11.2013, 6: