Patsiendiohutuse taga on ravimeeskonna koostöö

13.−19. märtsil toimub ülemaailmne patsiendiohutuse teadvustamise nädal, mis on ellu kutsutud selleks, et tõsta fookusesse nii tervishoiutöötajate kui ka patsientide rolli tervishoiusüsteemi ohutuse tagamisel ja selle parendamise võimalustel.  

„Tervishoiuasutustes on patsiendiohutuse tagamine igapäevatöö osaks – ravimite manustamisel, tegevuste dokumenteerimisel, info edastamisel, uuringute ja protseduuride ettevalmistamisel ja läbiviimisel, transpordil ning muudel patsientidega seotud tegevustel tuleb tagada, et ravi- ja töökeskkond on kõikidele ravimeeskonna liikmetele turvaline,“ selgitas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige, õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus.

Võimalusi patsiendiohutuse edendamiseks pakub ohuolukordade järjepidev monitoorimine. „Patsiendiga seotud ohu- ja kahjujuhtumite süsteemne registreerimine algas kliinikumis juba 15 aastat tagasi, 2012. aastast toimub see elektroonsel kujul,“ rääkis õenduse ja patsiendikogemuse juht. Patsiendiohutust mõjutavate juhtumite, ka võimalike ohujuhtumite, registreerimise eesmärk on kaasa aidata probleemi märkamisele, teadvustamisele, analüüsimisele ja ennetamisele. „Tänu registreeritud juhtumite analüüsile on selle aja jooksul tehtud olulisi muudatusi haigla igapäevatöös, loodud uusi tegevusjuhendeid ja võetud kasutusele ohutumaid süsteeme ja meetodeid,“ sõnas Pastarus.

Kliinikum on oma järgnevate aastate arengukavas seadnud just patsiendiohutuse üheks strateegiliseks suunaks, mis aitab tervishoiuteenused muuta turvaliseks ja patsiendisõbralikuks. Patsiendisõbralikkust saab aga kujundada kogu ravimeeskonna koostöös. „Astusime eelmisel aastal suure sammu patsientide kaasamisel, kui kliinikumi kodulehe kaudu loodi patsientidele ja nende lähedastele võimalus patsiendiohutusjuhtumite registreerimiseks. Märtsis 2022 tegime algust kvalitatiivse uuringuga, mille eesmärk on mõista patsiendi tervikkogemust raviteekonna vältel,“ tutvustas Ilona Pastarus patsientide senisest suuremat kaasamist. Niisamuti on igal patsiendil võimalus aktiivselt panustada haiglakeskkonna ohutusse.

Patsiendiohutuse tagamisel ja patsiendiohutuse kultuuri juurutamisel on võtmetähtsusega meeskonnatöö. „Turvalise ja kvaliteetse tervishoiuteenuse aluseks on selge, teineteistmõistev ja toimiv suhtlus ravimeeskonna vahel. Kliinikum on alustanud koostöös Tartu Ülikooliga erinevate patsiendiohutuse teemaliste e-koolituste koostamisega, et tõsta teadlikkust patsiendiohutusest veelgi. Koostööoskuste täiendamiseks on peagi töötajatele kättesaadav ka rahvusvaheliselt tunnustatud patsiendiohutuse meeskonnatöökoolitus,“ loetles õenduse ja patsiendikogemuse juht.

Kliinikumi patsiendi ohu- ja kahjujuhtimise registreerimise infosüsteem (POI) on lisaks kliinikumile kasutusel ka Põlva ja Lõuna-Eesti haiglas, peatselt Valga haiglas, aga ka Tallinna Lastehaiglas ning Viljandi haiglas. Ühised arusaamad loovad võimaluse patsiendiohutuse edendamiseks kogu riigis. „Haiglatevaheline teadmiste ja kogemuste jagamine loob meeskonnatunde ja annab aluse ühiste põhimõtete järgi tegutsemisele,“ rõhutas Pastarus.

Patsiendiohutuse nädala raames kutsub kliinikum kõiki patsiente vastama küsimusele „Kuidas ravikeskkond patsiendile turvaliseks muuta?“, küsitluskastid asuvad L. Puusepa 8 maja sõlmpunktides – aatriumis ja registratuurides.

Lisainfo
Ilona Pastarus, juhatuse liige, õenduse ja patsiendikogemuse juht
Ilona.Pastarus@kliinikum.ee

Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 5331 9423