„Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine“ on Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku poolt läbiviidav projekt. Programmi operaatorid on Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakond ja finants- ja varahalduse osakond ning programmi partner on Norra Rahvatervise Instituut  (Norwegian Institute of Public Health). Projekti toetuse ulatus on 711 764,71 eurot, millest Tartu Ülikooli Kliinikumi poolne omafinantseering on 15%.


Eesmärk

Projekti eesmärk on senisest efektiivsema ja kättesaadavama lastepsühhiaatrilise abi pakkumine projekti raames loodava Lõuna- Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse kaudu.

Sihtgrupp

Otseseks sihtgrupiks on lapsed ja noorukid vanuses 0-18 eluaastat, nende vanemad/hooldajad. Kaudseks sihtgrupiks on projekti võrgustiku liikmed, kes projekti tegevuste käigus saavad täiendõpet ja viivad läbi omapoolseid koolitusi senisest efektiivsema tegevuse planeerimiseks psüühika- ja käitumishäiretega laste ja noorukite märkamisel, hindamisel ja sekkumisel.

Tegevuskava

Projekti eesmärgi saavutamiseks planeeritud tegevused tuginevad eelkõige Euroopa ja Põhjamaade kogemustele laste ja noorukite vaimse tervise valdkonnas. Abi peab olema koordineeritud, pere vajadustele vastav ja elukohale lähedal. Oluline on samaaegne töö nii lapse kui ka pere ja võrgustikuga. Ennekõike on oluline varane märkamine, ennetus ja pidev harimis- ja teavitustöö esmatasandi tervishoiuteenuse osutajatele, lastevanematele ja kõigile teistele lastega töötavatele isikutele. Funktsioneeriva psühhiaatrilise ravimeeskonna eelduseks on pidev personali koolitus ja regulaarne supervisioon. Projekti tegevused:

 1. Laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine Lõuna-Eesti, Põlva ja Valga haiglate juurde.
 2. 12- kohalise noorukite statsionaarse palatiploki ehitamine Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikusse.
 3. Personali koolitamine.
 4. Valdkondadevahelise võrgustikutöö edendamine.
 5. Ennetustegevuse planeerimine ja läbiviimine.
 6. Vaimse tervise keskuste töö tutvustamine laiemale avalikkusele.
 7. Uuringute läbiviimine edasise töö efektiivsemaks planeerimiseks.

Projektimeeskonna ja –ekspert liikmed

Meeskonnaliikmed

 • Aneth Tuurmaa,  Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna projektijuht.
 • Dr. Inna Lindre, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna  vanemarst-õppejõud psühhiaatria erialal administratiivsetes kohustes.
 • Ruth Tohvre, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna vanemõde (RN, vaimse tervise õde-spetsialist).
 • Dr. Madis Parksepp Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna arst-õppejõud psühhiaatria erialal.
 • Kairi Nool, Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna sotsiaaltöötaja (BA sotsiaalteadustes, IV sotsiaaltöötaja kutsekvalifikatsioon).

Ekspertliikmed

 • Dr. Malle Keis, Tartu Ülikooli Kliinikumi haldusjuht.
 • Dr. Sven Janno Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku juhataja.
 • Reet Tohvre Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku ülemõde (RN, MSc).

Projektipartnerid

Võrgustikuliikmed

 • Haridus- ja teadusministeerium
 • Sotsiaalministeerium
 • Lastekaitse
 • Politsei
 • Perearstid ja –õed
 • Kooliõed