Akrediteeringud

Kliinikum osaleb aastast 2000 rahvusvahelises tervist edendavate haiglate võrgustikus (WHO International Network of Health Promoting Hospitals and Health Services). Selle võrgustiku töö raames on kliinikumis rahvusvaheliste standardite kohaselt läbi viidud kokku 12 teadusuuringut, enesehindamist ja välisauditit.

Kliinikumis viidi esimene kvaliteedijuhtimise süsteemi enesehindamine ja välishindamine läbi Euroopa Kvaliteediauhinna (EFQM) metoodika kohaselt 2003. aastal. Pärast seda on kliinikumis toimunud silmapaistvad arengud, sealhulgas patsiendiohutuse valdkonnas. Näiteks koostati elektrooniline kvaliteedi käsiraamat, arendati välja haigla sotsiaaltöö teenus, kehtestati õendus- ja hoolduspersonali koormusnormid, määratleti õenduspersonali kriitilised kompetentsid ja õendusabi kvaliteedi indikaatorid, loodi elektrooniline patsiendiinfo materjalide andmebaas jne.

Kliinikutes on läbi viidud valdkonna-põhiseid rahvusvahelisi auditeid, kus on hinnatud ka patsiendiohutuse standardite täitmist. Näiteks Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni (Organisation of European Cancer Institutes, OECI) akrediteering, mille raames hinnati vähiravi kvaliteeti kliinikumis; Suurbritannia kuningliku psühhiaatrite kolleegiumi (Royal College of Psychiatrists) kvaliteedi parendamise keskuse (College Centre for Quality Improvement, CCQI) akrediteering, mille raames hinnati laste ja noorukite vaimse tervise teenuse kvaliteeti; ülemaailmse eakasõbraliku haigla standarditele vastav enesehindamine. Hematoloogia osakond akrediteeriti Euroopa Hemofiilia Assotsiatsiooni poolt Euroopa hemofiilia ravikeskusena.

Akrediteeritud on anestesioloogia ja intensiivravi residentuuriprogramm (ESA Hospital Visiting and Training Accreditation Programme), samuti on kliinikumi naistekliinikul EBCOG akrediteering sünnitusabi ja günekoloogia residentuuribaasina.   Uroloogia ja neerusiirdamise osakond omab Euroopa Uroloogia Nõukogu – EBU (European Board of Urology) koolituskeskuse sertifikaati. Sertifikaadi olemasolu kinnitab keskuse diagnostika, ravi ja õppetöö vastavust rahvusvahelise taseme nõuetele.

Ühendlabori uuringud on akrediteeritud vastavalt ISO 15189:2012 standardi “Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded meditsiinilaboritele” nõuetele. Ühendlabor on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (EAK) ja European Federation of Immunogenetics (EFI) poolt. Euroopa Komisjon akrediteeris Tartu Ülikooli Kliinikumi üleeuroopalise haruldaste haiguste võrgustiku partnerina.

Tartu Ülikooli Kliinikumi verekeskus on akrediteeritud vastavalt ISO 15189:2012 standardi “Kvaliteedi ja kompetentsi erinõuded meditsiinilaboritele” nõuetele. 

Kliinikumile omistati tubakavaba haigla kuldtaseme akrediteering organisatsioonilt Global Network for Tobacco Free Healthcare services.