Keskkonnaalased põhimõtted koostööpartneritele

Kliinikum peab lisaks parima tervishoiuteenuse osutamisele oluliseks järgida kestliku arengu põhimõtteid ning panustada kliimaneutraalsuse saavutamisse. Oleme oma eesmärgiks seadnud vähendada nii meie endi kui meie koostööpartnerite tegevusega kaasnevat kasvuhoonegaaside emissiooni.

Tulenevalt püstitatud eesmärgist ja

 • kliinikumi tegevust reguleerivate keskkonnaalaste sh ohutust (nt tuleohutus, kemikaaliohutus) puudutavate õigusaktide nõuetest;
 • kliinikumis kehtestatud jäätmete sorteerimise juhistest;
 • kliinikumis kehtestatud energia säästliku kasutamise põhimõtetest

on kliinikumi ootused meile ehitus- ja remonttöid ning hoonete ja tehnoloogilise taristu hooldust pakkuvatele töövõtjatele:

 • Sorteerida tekkivad jäätmed liigiti võimaldamaks jäätmete taaskasutusse või ringlusesse suunamist. Jäätmed tuleb anda üle vastavaid keskkonnalube omavale ettevõttele.
 • Sorteerida olmejäätmetest välja vähemalt pakendid, paber- ja biojäätmed. Nende sortimiseks võib kasutada kliinikumi sorteerimislahendusi. Ehitusjäätmed ja ohtlikud jäätmed tuleb koostööpartneril endal üle anda keskkonnalube omavale ettevõttele.
 • Tarbida (loodus)ressursse (sh elekter, vesi) säästlikult, sh töö lõppedes kustutada alati tuled.
 • Kliinikumi territooriumil viibides seisatada alati sõiduki mootor. Töötav mootor on lubatud vaid juhul kui see on otseselt vajalik töö tegemiseks. Sõiduvahendite kasutamisel tagada kõrvaliste isikute, ehitiste ja materjalide turvalisus ja ohutus.
 • Koostööpartner on vastutav töökeskkonna üldise korrashoiu ja (töö)ohutuse eest, selleks koristada enda järel kõik jäätmed ja jääkmaterjalid.
 • Piirata kõrvaliste isikute ligipääs tööaladele ja ohtlikele materjalidele. Vajadusel kasutada täiendavalt ohualade märgistust.
 • Töövõtja peab eelteavitama kliinikumi kontaktisikuid olulisel määral tolmu, müra, vibratsiooni põhjustavatest või suures koguses tuleohtlike või tervisekahjustavate (eelkõige kergelt lenduvate) kemikaalide kasutamisega seotud tööde tegemistest. Vajadusel rakendada meetmeid majas viibijate ohutuse tagamiseks, sealhulgas kaitse lenduvate kemikaalide aurude eest.  
 • Töövõtjal on kohustatud järgima kliinikumis kehtestatud käitumisjuhised, sealhulgas suitsetamine keeld hoonetes ja hoonetes lähemal kui 30 m. Suitsetamise koht asub L. Puusepa 8 N. Lunini tänava poolsest peasissepääasust üle tee tiigi ääres.