Põhikiri

Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi põhikiri

Põhikirja redaktsioon on vastu võetud SA Tartu Ülikooli Kliinikum asutajate 12.04.2018 otsusega,
muudetud asutajate 25.04.2019 otsusega

1.1. Sihtasutuse nimi on Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum (edaspidi: Kliinikum).
1.2. Olles tervishoiuasutus ja baas Tartu Ülikooli õppe-teadustööle, on Kliinikumi eesmärk oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu kõrgetasemelise arstiabi osutamine ning koostöös Tartu Ülikooliga arstidele ja muule meditsiinipersonalile diplomieelse ning -järgse välja- ja täiendusõppe andmine ning meditsiinialane teadustöö.
1.3. Kliinikum on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, oma põhikirjast ja muudest õigusaktidest ning lepingutest. Kliinikumil on oma nimega pitsat, pangakontod ja sümboolika. Kliinikumil ei ole soodustatud isikuid.
1.4. Kliinikumi asutamisega annab Eesti Vabariik 16.06.1993. a asutatud riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum ja selle koosseisu kuuluvate tervishoiuasutuste kasutuses oleva riigivara ja sellega seotud õigused ning kohustused Kliinikumi omandisse. Tartu Ülikool annab Kliinikumi omandisse üle Vabariigi Valitsuse 24. novembri 1998. a määruse nr 262 alusel Tartu Ülikoolile üle antud enne 16. juunit 1940. a Tartu Ülikooli omandis olnud ning enne Kliinikumi asutamist riikliku organisatsiooni Tartu Ülikooli Kliinikum kasutuses olnud vara.
1.5. Kliinikum on asutatud määramata ajaks.
1.6. Kliinikumi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
1.7. Kliinikumi asukoht on Tartu linn, Eesti Vabariik.

2.1. Oma eesmärgi saavutamiseks Kliinikum:

2.1.1. osutab statsionaarset ja ambulatoorset arstiabi ja sellega seonduvaid teisi tervishoiuteenuseid kõigile Eesti Vabariigi kodanikele ning Eesti Vabariigis viibivatele teistele isikutele seadustes ja lepingutes ettenähtud tingimustel ja ulatuses;
2.1.2. tagab tervishoiuteenuste osutamise kõrge kvaliteedi;
2.1.3. teostab vajadusel ekspertiise;
2.1.4. töötab välja, täiustab ja aprobeerib uusi diagnostika- ja ravivõtteid, aprobeerib uusi ravimeid;
2.1.5. teeb koostööd tervishoiu alal tegutsevate teiste institutsioonidega Eestis, tervishoiu- ja sotsiaaltöötajate kutseliitudega ja teiste vabatahtlike ühendustega ning samas valdkonnas tegutsevate rahvusvaheliste organisatsioonidega;
2.1.6. annab Kliinikumis korraldatava meditsiinialase õppe- ja teadustöö tagamiseks kooskõlas Kliinikumi ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitava lepinguga Tartu Ülikoolile kasutada õpperuume, võimaldab Tartu Ülikooli kliinilise eriala õppejõudude töötamise Kliinikumis praktiseerivate arstidena ning loob ja arendab koostööd teiste riikide ülikoolide baastervishoiuasutustega;
2.1.7. teeb tervishoiualaseid uuringuid ja tervishoiualast metoodilist tööd;
2.1.8. tagab tervishoiuteenuste osutamiseks vajalike tervisekaitseliste, töötervishoiu- ja tööohutusalaste tingimuste täitmise;
2.1.9. loob Kliinikumi tegevuseks ja eesmärgi täitmiseks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ja infrastruktuuri, tagab selle töö ja arengu;
2.1.10. on tööandjaks oma töötajatele;
2.1.11. peab raamatupidamislikku, statistilist ja muud arvestust;
2.1.12. arendab töötajate erialase, loomingulise-, kultuurilise- ja sportliku eneseteostuse võimalusi, tõstes selle kaudu tööalase tegevuse efektiivsust.

3.1. Kliinikumi organid on juhatus ja nõukogu.

3.2. Kliinikumi juhatuse ja nõukogu liikmeks saab olla isik, kes:
3.2.1. omab oma ülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja kogemusi;
3.2.2. on võimeline tegutsema temalt oodatava hoolsusega ning tema ametikohale esitatavate nõuete kohaselt, lähtudes Kliinikumi eesmärkidest ja huvidest.

3.3. Kliinikumi juhatuse ja nõukogu liikmeks ei või olla isik:
3.3.1. kelle süüline tegevus või tegevusetus on kaasa toonud isiku pankroti, mille väljakuulutamisest on möödunud vähem kui viis aastat;
3.3.2. kelle süüline tegevus või tegevusetus on vähem kui viis aastat tagasi toonud kaasa füüsilisele või juriidilisele isikule antud tegevusloa kehtetuks tunnistamise;
3.3.3. kellel on ärikeeld ja/või talle määratud ärikeelu lõppemisest on möödunud vähem kui viis aastat;
3.3.4. kelle süüline tegevus või tegevusetus on tekitanud kahju juriidilisele isikule ning kahju on hüvitamata või selle hüvitamisest on möödunud vähem kui viis aastat;
3.3.5. keda on majandusalase, ametialase või varavastase kuriteo eest karistatud ning karistus ei ole kustunud;
3.3.6. kellel on Kliinikumiga sisuline huvide konflikt, mille allikaks võib muu hulgas olla asjaolu, et isik või temaga seotud isik on:
3.3.6.1. füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Kliinikum;
3.3.6.2. täisühingu osanik või usaldusühingu täisosanik, kes tegeleb sama majandustegevusega kui Kliinikum;
3.3.6.3. isik, kes omab olulist osalust äriühingus, mis tegeleb sama majandustegevusega kui Kliinikum;
3.3.6.4. Kliinikumiga samal tegevusalal tegutseva äriühingu juhtorgani liige;
3.3.6.5. isik, kes omab Kliinikumiga seotud olulisi ärihuve, mis väljenduvad muu hulgas olulise osaluse omamises sellises juriidilises isikus või kuulumises sellise juriidilise isiku juhtorganisse, kes on Kliinikumile oluline kaupade müüja või ostja, teenuste osutaja või tellija.

3.4. Põhikirja punkti 3.3.6 tähenduses loetakse seotud isikuks abikaasa, vanem, laps ja lapselaps ning isik, keda seob käesoleva paragrahvi punktis 3.3.6 nimetatud isikuga ühine majapidamine.

3.5. Põhikirja punktis 3.3 nimetatud piirangutele lisaks ei või Kliinikumi nõukogu liikmeks olla Kliinikumi juhatuse liige ega Kliinikumi struktuuriüksuse juht.
/muudetud 25.04.2019/

3.6. Juhatus juhib Kliinikumi, esindab Kliinikumi suhetes kolmandate isikutega ja vastutab Kliinikumi tegevuse eest.

3.7. Kliinikumi juhatus:
3.7.1. teeb nõukogule ettepanekuid Kliinikumi struktuuri kinnitamiseks;
3.7.2. kehtestab struktuuriüksuste põhimäärused;
3.7.3. kehtestab töötajate valiku tingimused;
3.7.4. esindab Kliinikumi kui tööandjat;
3.7.5. kehtestab Kliinikumi ja selle struktuuriüksuste finantsmajandustegevuse korra, samuti koostab ja esitab igal aastal riigieelarve seaduse §-s 12 sätestatud nõuetele vastavalt finantsplaani, mis on aluseks Kliinikumi eelarve koostamisel, ning tagab vahendite kasutamise sihipärasuse kontrolli, lähtudes käesolevast põhikirjast ja struktuuriüksuste põhimäärustest;
3.7.6. koostab Kliinikumi kõikide tulude ja kulude kohta tasakaalus eelarve, mis peab vastama Kliinikumi finantsplaanile, riigieelarve seaduse §-s 6 esitatud eelarveprognoosi reeglitele, §-s 10 esitatud netovõlakoormuse reeglile ning § 11 alusel kehtestatud piirangutele, esitab eelarve kinnitamiseks nõukogule ning tagab selle täitmise;
3.7.7. kinnitab Kliinikumi struktuuriüksuste eelarved ja kontrollib struktuuriüksuste eelarvete täitmist;
3.7.8. kehtestab Kliinikumi raamatupidamise sise-eeskirja ja palgakorralduse;
3.7.9. kehtestab Kliinikumi töökorralduse reeglid ja kinnitab juhtivtöötajate ametijuhendid;
3.7.10. kehtestab Kliinikumi asjaajamise eeskirja;
3.7.11. kehtestab juhatuse reglemendi, mis sätestab juhatuse koosoleku ettevalmistamise ja selle kodukorra;
3.7.12. koostab ja võtab vastu juhatuse tööplaani;
3.7.13. kehtestab Kliinikumi struktuuriüksuste aruandluse korra, koostab ja esitab Kliinikumi tegevust puudutavad aruanded seaduste ja teiste õigusaktidega ettenähtud korras asjakohastele isikutele, vastutab Kliinikumi aruannete õigsuse eest;
3.7.14. esitab nõukogule kvartalile järgneva kuu jooksul ülevaate Kliinikumi majandustegevusest ja majanduslikust seisundist; annab nõukogule ja seadusega sätestatud juhtudel teistele isikutele vajalikku teavet Kliinikumi ja selle juhtimise kohta, esitab vajadusel selleks aruandeid;
3.7.141. esitab nelja kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile, Riigikontrollile ja teistele kliinikumi asutajatele auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos aruandega esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on Kliinikumi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa;
/muudetud 25.04.2019/
3.7.15. esitab registrile audiitorite ja nõukogu liikmete nimekirja;
3.7.16. annab hinnangu struktuuriüksuste ja nende juhtide tegevusele;
3.7.17. taotleb riigilt ja Tartu linnalt tagastamatuid vahendeid Kliinikumi tegevuse korraldamiseks, soetusteks, investeeringuteks ja muude põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks. Taotlused, mis ületavad 25% Kliinikumi eelmise majandusaasta käibest, kooskõlastatakse nõukoguga, välja arvatud taotlused haigekassale arstiabi ja tervishoiuteenuste finantseerimiseks;
3.7.18. sõlmib nõukogu otsuste alusel laenu- ja kapitalirendilepinguid Kliinikumi tegevuse toetamiseks, soetusteks ja investeeringuteks;
3.7.19. moodustab vajadusel komisjone, määrab nende suuruse, koosseisu ja ülesanded;
3.7.20. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja asjaõigusega koormamise ilma nõukogu täiendava nõusolekuta, kui nende asjade väärtus on väiksem nõukogu poolt kehtestatud piirmäärast, millal on vajalik asjade võõrandamiseks ja asjaõigusega koormamiseks nõukogu täiendav nõusolek;
3.7.21. täidab kõiki muid Kliinikumiga seotud ülesandeid ja kohustusi, mis ei kuulu seaduste ja käesoleva põhikirja kohaselt nõukogu pädevusse.

3.8. Juhatus võib vajadusel delegeerida struktuuriüksuste juhtidele otsustamisõiguse küsimustes, mis puudutavad nende struktuuriüksuste ja Kliinikumi suhteid kolmandate isikutega ja/või anda teistele isikutele volituse esindada Kliinikumi konkreetses tehingus ja/või tehingutes teatud perioodi vältel, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

3.9 Juhatus on kolme- kuni seitsmeliikmeline. Juhatuse liikmed valitakse nõukogu poolt kuni viieks aastaks. Kedagi ei saa valida juhatuse esimeheks rohkem kui kaheks ametiajaks järjestikku. Juhatuse esimehe esimest ametiaega arvestatakse alates juhatuse esimehe valimisest 2018. aastal.

3.10. Nõukogu järgib juhatuse liikmete valimisel järgmist korda:
3.10.1. nõukogu valib juhatuse liikmed avaliku konkursi korras. Enne avaliku konkursi korraldamist otsustab nõukogu juhatuse liikmete arvu, juhatuse liikmete volituse tähtaja ning juhatuse liikmete eeldatavad vastutusvaldkonnad;
3.10.2. nõukogu võib avaliku konkursi korras valida juhatuse liikme, kelle ülesandeks on juhatuse tegevuse juhtimine (juhatuse esimehe kandidaat). Sellisel juhul teeb juhatuse esimehe kandidaat nõukogule ettepaneku ülejäänud juhatuse liikmete ja vajadusel nende vastutusvaldkondade määramiseks;
3.10.3. juhatuse liikmed valivad endi hulgast juhatuse esimehe, kes juhib juhatuse tegevust. Kui nõukogu on valinud juhatuse liikme, kelle vastutusvaldkonnaks on juhatuse tegevuse juhtimine, siis juhinduvad juhatuse liikmed juhatuse esimehe valimisel nõukogu valikust.

3.11. Juhatuse liikmel on õigus igal ajal omal soovil juhatusest tagasi astuda, kui ta teatab sellest nõukogule kirjalikult vähemalt 2 kuud ette, kui seaduses ei ole sätestatud teist tähtaega. Nõukogu võib juhatuse liikme igal ajal, sõltumata põhjusest, tagasi kutsuda. Temaga sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
3.12. Nõukogu otsustab juhatusest tagasiastunud või tagasikutsutud liikme asemele uue liikme valimiseks avaliku konkursi korraldamise põhikirja punktis 3.10 ettenähtud korras või juhatuse liikmete arvu vähendamise maksimaalselt kuni põhikirja punktis 3.9 ettenähtud miinimumini ja vastutusvaldkondade ümberjagamise olemasolevate juhatuse liikmete vahel mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast juhatuse liikme tagasikutsumist või tagasiastumist. Uue liikme volitused kestavad sama tähtajani, kui olemasolevate juhatuse liikmete volituste tähtaeg.
3.13. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada Kliinikumi kõigis õigustoimingutes.
3.14. Juhatuse liikmetele makstakse tema ülesannetele ja Kliinikumi majanduslikule olukorrale vastavat tasu. Tasu suuruse ja tasu maksmise korra määrab nõukogu.
3.15. Juhatuse liikmele võib tasu maksta üksnes temaga sõlmitud juhatuse liikme lepingu alusel. Kui juhatuse liige täidab lisaks Kliinikumi juhatuse liikme ülesannetele muid Kliinikumile vajalikke ülesandeid, siis nende ülesannete eest võib tasu maksta üksnes siis, kui see on ette nähtud juhatuse liikme lepingus.
3.16. Juhatuse liikmele võib maksta nõukogu otsuse alusel täiendavat tasu, arvestades tema töö tulemuslikkust. Täiendava tasu suurus peab olema põhjendatud. Täiendava tasu määramisel arvestatakse Kliinikumile seatud eesmärkide täitmist ning loodud lisandväärtust ja turupositsiooni. Majandusaasta jooksul makstava täiendava tasu suurus kokku ei või ületada juhatuse liikmele eelmisel majandusaastal makstud neljakordset keskmist kuutasu.
3.17. Juhatuse liikmele võib maksta lahkumishüvitist üksnes tagasikutsumisel nõukogu algatusel enne tema volituste tähtaja möödumist. Lahkumishüvitist võib maksta juhatuse liikme tagasikutsumise ajal kehtiva kuni kolme kuu tasu ulatuses.
3.18. Juhatus võtab vastu otsuseid juhatuse koosolekul. Juhatuse koosolekud on korralised ja erakorralised. Korralised koosolekud toimuvad majandusaasta algul vastuvõetud tööplaani kohaselt, kuid mitte harvem kui 1 (üks) kord kuus. Erakorralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Õigus ja kohustus koosolek kokku kutsuda on juhatuse esimehel, tema äraolekul tema määratud asendajal. Koosolek tuleb kokku kutsuda ka siis, kui seda nõuab nõukogu või kui seda nõuavad vähemalt pooled juhatuse liikmed. Koosoleku kokkukutsumisest teatatakse juhatuse liikmetele kirjalikult ja nad varustatakse vajalike materjalidega vähemalt 3 päeva enne selle toimumist.
3.19. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole juhatuse liikmetest. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest.
3.20. Juhatuse otsused on kohustuslikud täitmiseks kõigile Kliinikumi struktuuriüksustele ja töötajatele.
3.21. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Juhatus säilitab protokollid Kliinikumi asukohas.
3.22. Kliinikumi nõukogu kavandab Kliinikumi tegevust ja korraldab selle juhtimist ning teostab järelevalvet Kliinikumi ja juhatuse tegevuse üle.
3.23. Nõukogul on 8 liiget. Nõukogu liikmed määratakse 3 aastaks. Nõukogu liikmed määravad ja kutsuvad tagasi oma otsustega asutajad. Kolm liiget nimetab nõukogusse oma otsusega tervise- ja tööminister, kolm liiget nimetab Tartu Ülikool ja kaks liiget nimetab Tartu Linnavalitsus.
/muudetud 25.04.2019/
3.24. Nõukogu:
3.24.1. otsustab juhatuse ettepanekul Kliinikumi strateegia ja kinnitab Kliinikumi kolme aasta tegevuskava;
3.24.2. kinnitab Kliinikumi aastaeelarve;
3.24.3. otsustab juhatuse liikmete arvu, juhatuse liikmete volituse tähtaja ja vastutusvaldkonnad ning valib juhatuse liikmed, arvestades käesoleva põhikirjaga seatud tingimusi ja nõukogu poolt kehtestatud korda;
3.24.4. otsustab juhatuse liikmetega sõlmitavate juhatuse liikme lepingute tingimused, sh juhatuse liikme tasu ja selle maksmise korra;
3.24.5. otsustab kinnisasjade, samuti registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise, kui nende väärtus on võrdne või ületab nõukogu poolt juhatusele kehtestatud piirmäära, millal ei ole asjade võõrandamiseks ja asjaõigustega koormamiseks vajalik nõukogu täiendav nõusolek;
3.24.6. võib teha asutajatele ettepaneku osaleda, omandada ja võõrandada osalusi äriühingutes, asutada teisi sihtasutusi, ühineda teise sihtasutusega või jaguneda;
3.24.7. otsustab laenuvõtmise ja kapitalirendilepingute sõlmimise;
3.24.8. võib igal ajal kontrollida Kliinikumi tegevuse sihipärasust, selle vastavust õigusaktidele, raamatupidamise õigsust ja vara olemasolu;
3.24.9. kutsub vajadusel tagasi juhatuse liikme;
3.24.10. määrab audiitorite arvu, nimetab audiitori ja määrab tema tasustamise korra ning otsustab audiitoritega sõlmitud lepingute ennetähtaegse lõpetamise;
3.24.11. kinnitab juhatuse ettepanekul Kliinikumi struktuuri;
3.24.12. kinnitab juhatuse poolt esitatud Kliinikumi majandusaasta aruande ning enne seda kuulab ära raamatupidamise aastaaruannet auditeerinud vandeaudiitori;
3.24.13. võib teha asutajatele ettepaneku põhikirja muutmiseks;
3.24.14. otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise, määrab tehingu tingimused, otsustab juhatuse liikmega õigusvaidluse pidamise ja määrab selles tehingus või vaidluses Kliinikumi esindaja;
3.24.15. kinnitab hiljemalt majandusaasta alguseks Kliinikumi aastased tegevuseesmärgid;
3.24.16. kehtestab nõukogu töökorra.

3.25. Nõukogul on õigus saada juhatuselt infot Kliinikumi juhtimise, majandustegevuse ja üldseisundi kohta ning vajadusel tutvuda vajalike dokumentidega.
3.26. Nõukogu liikmel on õigus igal ajal omal soovil nõukogust tagasi astuda, kui ta teatab sellest teda nimetanud isikule kirjalikult vähemalt 1 kuu ette. Nõukogu liikme võib teda määranud asutaja igal ajal tagasi kutsuda. Nõukogust tagasiastunud või tagasikutsutud nõukogu
liikme asemele määrab teda määranud asutaja uue liikme mitte hiljem kui 3 kuu jooksul pärast nõukogu liikme tagasiastumist või tagasikutsumist.
3.27. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe, kes korraldab nõukogu tööd ja sõlmib Kliinikumi juhatuse liikmega juhatuse liikme lepingu. Nõukogu esimehe valimisel peavad osalema kõik nõukogu liikmed.
3.28. Nõukogu teeb oma otsused koosolekul. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui neli korda aastas. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees või teda asendav nõukogu liige. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus või audiitor.
3.29. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 5 nõukogu liiget.
3.30. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Koosolekult puuduvad nõukogu liikmed võivad osaleda hääletamisel, edastades oma hääle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
3.31. Põhikirja punktide 3.24.3, 3.24.5, 3.24.9, 3.24.12, 3.24.13 hääletamisel on otsuse vastuvõtmiseks vajalik, et selle poolt hääletab vähemalt 5 nõukogu liiget.
3.32. Põhikirja punktis 3.24.7 sätestatud otsuse vastuvõtmiseks on vaja nõukogu liikmete ühehäälset otsust.
3.33. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik nõukogu liikmed.
3.34. Nõukogu koosolek protokollitakse, järgides seadustes ja teistes õigusaktides protokolli koostamisele esitatud nõudeid. Nõukogu koosoleku protokolli peavad allkirjastama kõik koosolekust osavõtnud nõukogu liikmed ja protokollija. Protokollid, nõukogu otsused ja muud nõukogu tööd kajastavad dokumendid saadetakse Kliinikumi juhatusele, kes korraldab nende säilitamise.
3.35. Asutajal on õigus saada informatsiooni nõukogu päevakorra kohta ning tutvuda nõukogu koosoleku protokolliga.
3.36. Nõukogu liikmetele tasu määramise otsustavad Kliinikumi asutajad ühiselt, juhindudes riigivaraseaduse § 85 lõike 2 alusel valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud nõukogu liikmete tasustamise korrast ja tasude piirmääradest.
3.37. Nõukogu liikmete tasu on võrdne. Teistest nõukogu liikmetest suurema tasu võib määrata nõukogu esimehele ja nõukogu liikmele seoses tema osalemisega audiitortegevuse seaduses nimetatud auditikomitee või muu nõukogu organi tegevuses.
3.38. Nõukogu liikmele tasu maksmisel arvestatakse tema osalemist nõukogu tegevuses.
3.39. Riigivaraseaduse § 85 lõike 1 punktis 8 sätestatud juhul võivad asutajad otsustada peatada tasu maksmise nõukogu esimehele või vähendada tasu proportsionaalselt perioodiga, mille jooksul kohustust ei täidetud.
3.40. Nõukogu liikmetele tasu määramisel lähtutakse Kliinikumi majanduslikust olukorrast. Nõukogu liikmele majandusaasta jooksul makstav tasu ei tohi ületada 10% juhatuse esimehele samaks majandusaastaks määratud tasust.
3.41. Nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.

4.1. Kliinikumi struktuuriüksusteks on kliinikud ja teenistused ning nende koosseisus moodustatavad osakonnad. Kliinikute moodustamisel võetakse arvesse Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna struktuuri. Nõukogu otsusega võib moodustada muid struktuuriüksusi.
4.2. Kliinikumi struktuuriüksuste põhimäärused kinnitab Kliinikumi juhatus. Kliinikumi struktuuriüksuste põhimäärustes sätestatakse struktuuriüksuste juhtimise ja töökorralduse alused ning finantseerimise kord, samuti muud struktuuriüksuste põhimäärusega reguleerimist vajavad küsimused.
4.3. Kliinikut juhib Kliinikumi juhatuse poolt määratav kliiniku juhataja, kelleks on üldjuhul Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna vastava eriala juht. Teenistust juhib Kliinikumi juhatuse poolt määratav direktor.

5.1. Kliinikum on vara omanik. Kliinikumi vara valdamist, kasutamist ja käsutamist teostab juhatus seaduse ja käesoleva põhikirjaga ette nähtud korras.
5.2. Kliinikumi vara moodustub:

5.2.1. asutamisotsuse põhjal Kliinikumile üle antud varast;
5.2.2. arstiabi ja muude tervishoiuteenuste müügist laekuvatest vahenditest, sealhulgas haigekassadega sõlmitud lepingute alusel, patsientide ja klientide poolt makstavast visiiditasust, kindlustamata isikute ravi eest laekuvatest vahenditest;
5.2.3. sihtotstarbelistest eraldistest Eesti Vabariigi ja Tartu linna eelarvetest, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
5.2.4. vahenditest, mis laekuvad Kliinikumile või tema struktuuriüksustele lepingute täitmisest või muul viisil nende tegevuse käigus;
5.2.5. annetustest, dotatsioonidest ja muudest kolmandate isikute poolt eraldatud vahenditest;
5.2.6. muudest laekumistest.

5.3. Kliinikumi vara kasutatakse ainult Kliinikumi eesmärgi saavutamiseks. Kliinikumi vara kajastub Kliinikumi bilansis.
5.4. Kliinikumile sihtotstarbeliselt vara üleandjaga sõlmitakse viimase soovil leping, milles fikseeritakse vara üleandja seaduslikud nõudmised vara kasutamise otstarbe ja viisi kohta. Vara üleandjale esitatakse tema nõudmisel aruanne vara kasutamise kohta.
5.5. Eesti Vabariigilt tasuta või alla hariliku väärtust kinnisasja või hoonestusõiguse omandamisel on Kliinikum kohustatud võtma kohustuse kasutada vastavat kinnisasja või hoonestusõigust sihtotstarbeliselt ja tasuda selle kohustuse rikkumise korral riigi nõudmisel leppetrahvi.
5.6. Kliinikum võib võtta laenu ja sõlmida kapitalirendilepinguid üksnes kõigi nõukogu liikmete ühehäälse otsuse alusel.
5.7. Kliinikum osaleb, omandab ja võõrandab osalusi äriühingutes, asutab teisi sihtasutusi, ühineb teise sihtasutusega või jaguneb üksnes kõigi asutajate eelneva ühehäälse otsuse alusel.
5.8. Kliinikum võib osaleda üksnes sellises äriühingus, mille tegevus on otseselt seotud Kliinikumi eesmärgi saavutamisega.
5.9. Kliinikum on kohustatud moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust audiitorühingult.
5.10. Kliinikumil on õigus loobuda siseaudiitori ametikoha loomisest või siseaudiitori teenuse ostmisest audiitorühingult, kui see võib nõukogu hinnangul osutuda majanduslikult otstarbekaks. Nõukogu sellekohane otsus tuleb eelnevalt kooskõlastada kõigi asutajatega.
5.11. Eesti Vabariigil on õigus nõuda Kliinikumis erikontrolli tegemist ning kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust.

6.1. Põhikirja võib muuta ainult muutunud asjaolude arvesse võtmiseks ja silmas pidades Kliinikumi eesmärki. Kliinikumi eesmärki ei ole õigust muuta.
6.2. Põhikirja muutmise õigus on kõikidel asutajatel ühiselt

7.1. Kliinikum võib teise sihtasutusega ühineda või jaguneda üksnes kõigi asutajate eelneva ühehäälse otsuse alusel. Kliinikum võib ühineda teise sihtasutusega, kui mõlema sihtasutuse eesmärgid on ühetaolised ja kui ühinemine on lubatud ka teise sihtasutuse põhikirjaga. Kliinikumi jagunemine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik Kliinikumi eesmärgi paremaks saavutamiseks.
7.2. Eesti Vabariigi nõudmisel tuleb Kliinikum ühendada teise sihtasutusega.
7.3. Kliinikumi nime Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kasutamine Kliinikumi jagunemisel või ühinemisel otsustatakse eraldi kokkuleppe alusel.
7.4. Kliinikum lõpetatakse asutajate ühehäälse otsusega. Asutajad võivad Kliinikumi lõpetamise otsustada, kui asjaolud muutuvad nii olulisel määral, et Kliinikumi eesmärgi saavutamine ei ole võimalik ega vajalik.
7.5. Eesti Vabariigi nõudmisel tuleb Kliinikum lõpetada.
7.6. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud Kliinikumi varast antakse 25,51% (kakskümmend viis koma viiskümmend üks protsenti) sellest varast harilikus väärtuses Tartu Ülikoolile ja 74,49 (seitsekümmend neli koma nelikümmend üheksa protsenti) sellest varast harilikus väärtuses Eesti Vabariigile. Asutajad kohustuvad Kliinikumi lõpetamisel neile üle antavat vara kasutama tervishoiu ja Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna vajadusi silmas pidades.