Isikuandmete töötlemise üldtingimused

Isikuandmete töötlemise üldtingimuste eessõna

Isikuandmete töötlejana vastutame Teie isikuandmete eest.

Töötleme Teie isikuandmeid Teile tervishoiuteenuse osutamiseks. Samuti töötleme Teie isikuandmeid meie õppe- ja teadustöö eesmärkide saavutamiseks. Eelnevale lisaks on vajalik isikuandmete töötlemine töösuhte ja võlasuhte kohustuste ja õiguste täitmiseks.

Isikuandmete töötlemise küsimustes, sealhulgas isikuandmete infopäringutes palun võtke meiega ühendust Tartu Ülikooli Kliinikumi e-posti aadressil kliinikum@kliinikum.ee, telefonil 731 8131 või postiaadressil L. Puusepa 8, 50406 Tartu.

Isikuandmete töötlemise ülevaade

 RavitööÕppetööTeadustööTöösuheVõlasuhe
EesmärkTervishoiuteenuse osutamine, sealhulgas ravikvaliteedi analüüsKliinilise õppetöö korraldamine, sealhulgas praktika läbiviimineKliinilise teadusuuringu korraldamine, sealhulgas ravimi kliinilise uuringu läbiviimineTöösuhte kohustute ja õiguste täitmineVõlasuhte kohustuste ja õiguste täitmine
AlusSeadusTeadlik nõusolekTeadlik nõusolek või inimuuringute eetika komitee lubaTööleping ja seadusLeping ja seadus
AllikadTeie kui patsiendi esitatud teave, tervishoiuteenuse dokumendid, uuringute vastused, teised tervishoiuteenuse osutajad, riiklikud andmekogudTeie kui õppetöösse kaasatud patsiendi lubatud allikad nagu Teie enda esitatud teave, dokumendid ja uuringute vastusedTeie kui uuringusse kaasatud patsiendi lubatud allikadTeie kui töötaja, töösuhtesse kaasatud isikud ja riiklikud andmekogudLepingu täitmise toimingud ja riiklikud andmekogud, kui seadus näeb ette nende kasutamise
EdastamineIsikutele, kellel on õigus Teie isikuandmetele, sealhulgas terviseandmetele seaduse, lepingu või Teie teadliku nõusoleku aluselEi edasta kolmandale isikuleEi edasta kolmandale isikule, erandkorras Teie kui uuritava patsiendi teadliku nõusoleku aluselRiiklikud andmekogudVastavalt lepingule või seadusest tulenevale kohustusele
SäilitamineTervishoiuteenuste korraldamise seaduses sätestatud tähtajalEi säilita edasiseks töötlemiseksUuringuga määratud ja Teiega kokku lepitud tähtajalSeaduses sätestatud tähtajalNõude seaduses sätestatud tähtajal

Tartu Ülikooli Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlemise üldtingimused

1.1. Isikuandmete töötlemise üldtingimused (edaspidi üldtingimused) kohalduvad Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi kontsernis (edaspidi Kliinikumi kontsern).

1.2. Kliinikumi kontserni moodustavad üldtingimuste mõistes Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, AS Valga Haigla ja AS Põlva Haigla.

2.1. Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlejad on kaasvastutavad isikuandmete töötlejad Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (EL 2016/679) artikkel 26 lg 1 mõistes.

2.2. Kaasvastutav töötleja on isikuandmete töötleja, kes on koos teise või teiste isikuandmete vastutavate töötlejatega ühiselt kindlaks määranud isikuandmete töötlemise eesmärgid, vahendid ja vastutusvaldkonnad.

2.3. Kliinikumi kontsernis on kaasvastutavate töötlejate kohustused ja õigused kokku lepitud lepinguga.

2.4. Kliinikumi kontsern kasutab ühtset terviseandmete andmekogu ja ühtseid isikuandmete töötlemise vahendeid.

3.1. Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlemise kontaktpunktid on:

3.1.1. Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum, e-posti aadress kliinikum@kliinikum.ee, telefon 731 8131 ja postiaadress L. Puusepa 8, 50406 Tartu;

3.1.2. AS Valga Haigla, e-posti aadress info@valgahaigla.ee, telefon 766 5200 ja postiaadress Peetri 2, 68206 Valga;

3.1.3. AS Põlva Haigla, e-posti aadress polvahaigla@polvahgl.ee, telefon 799 9101 ja postiaadress Uus 2, 63308 Põlva.

3.2. Kliinikumi kontserni kontaktpunkte kasutab:

3.2.1. andmesubjekt oma isikuandmete töötlemise õiguste teostamiseks ja oma isikuandmete infopäringu esitamiseks;

3.2.2. juriidiline isik olemasoleva või eesseisva isikuandmete töötlemise küsimuses;

3.2.3. avaliku võimu teostaja, sealhulgas riiklik järelevalveasutus ja õiguskaitseasutus seaduses sätestatud alustel.

4.1. Kliinikumi kontsern kaasab isikuandmete töötlemisse volitatud töötleja, kui see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmärgi saavutamiseks.

4.2. Kliinikumi kontsern sõlmib volitatud töötlejaga isikuandmete volitatud töötlemise lepingu, milles on esitatud isikuandmete töötlemise nõuded volitatud töötlejale.

4.3. Kliinikumi kontserni kaasvastutav töötleja on volitatud töötleja rollis, kui see on sätestatud õigusaktiga, on kokku lepitud lepinguga või tuleneb isikuandmete töötlemise iseloomust.

5.1. Andmesubjektil on õigus:

5.1.1. teada oma isikuandmete töötlemise eesmärki, õiguslikku alust, isikuandmete allikaid ja liike, samuti isikuandmete vastuvõtjaid ning töötlemise tähtaega;

5.1.2. tutvuda oma isikuandmetega, taotleda oma isikuandmete parandamist ning tagasi võtta oma isikuandmete töötlemise nõusolek;

5.1.3. esitada kaebus riiklikule järelevalveasutusele ja õiguskaitseasutusele.

6.1. Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlemise eesmärgid on:

6.1.1. ravitöö ehk tervishoiuteenuse osutamine, sealhulgas ravikvaliteedi analüüs;

6.1.2. õppetöö ehk kliinilise õppetöö korraldamine, sealhulgas praktika läbiviimine;

6.1.3. teadustöö ehk kliinilise teadusuuringu korraldamine, sealhulgas ravimi kliinilise uuringu läbiviimine;

6.1.4. töösuhte kohustuste ja õiguste täitmine;

6.1.5. võlasuhte kohustuste ja õiguste täitmine.

7.1. Kliinikumi kontserni isikuandmete töötlemise õiguslikud alused on:

7.1.1. seaduses sätestatud alus;

7.1.2. andmesubjekti teadlik nõusolek;

7.1.3. andmesubjekti osalusel sõlmitud leping;

7.1.4. eluline huvi andmesubjekti või teise füüsilise isiku eluliste huvide kaitsmiseks;

7.1.5. õigustatud huvi vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral.

8.1. Ravitöö isikuandmete, sealhulgas terviseandmete allikad on patsiendi esitatud teave, terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused, teised tervishoiuteenuse osutajad ja riiklikud andmekogud.

8.2. Õppetöö isikuandmete allikad on need, mida õppetöösse kaasatud patsient on lubanud õppetöö allikatena kasutada. Ennekõike on allikad patsiendi enda esitatud teave, aga samuti patsiendi terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused.

8.3. Teadustöö isikuandmete allikad on need, mida uuringusse kaasatud patsient või inimuuringute eetika komitee on lubanud teadustöö allikatena kasutada. Ennekõike on allikad patsiendi terviseseisundit kirjeldavad dokumendid ja uuringute vastused, samuti riiklikud andmekogud ja teised tervishoiuteenuse osutajad.

8.4. Töösuhte isikuandmete allikad on töötaja, töösuhtesse kaasatud isikud ja riiklikud andmekogud.

8.5. Võlasuhte isikuandmete allikad on lepingu täitmise toimingud ja riiklikud andmekogud, kui seadus näeb ette nende kasutamise.

9.1. Kliinikumi kontsernis töödeldavate isikuandmete liigid on:

9.1.1. isikut tuvastavad andmed, ennekõike nimi, perenimi ja isikukood;

9.1.2. kontaktandmed, ennekõike telefon, e-posti aadress ja elukoha aadress;

9.1.3. eriliigilised isikuandmed, ennekõike terviseandmed, geneetilised andmed, biomeetrilised andmed ja seksuaalelu andmed;

9.1.4. lepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas patsiendi lähedaste isikuandmed, samuti pangaandmed ja võlaõigusliku kohustuse andmed;

9.1.5. töölepingu täitmisega kaasnevad isikuandmed, sealhulgas haridust ja kutset tõendavad andmed ning töötaja alaealiste laste andmed

10.1. Kliinikumi kontsern rakendab isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid.

10.2. Meetmete rakendamise üle teostavad riiklikku järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja Riigi Infosüsteemi Amet.

11.1. Kliinikumi kontsern edastab isikuandmeid õigusliku aluse olemasolul.

11.2. Kliinikumi kontsern edastab isikuandmeid adressaatidele Eesti Vabariigis, Euroopa Liidus ja väljaspool Euroopa Liitu.

 

12.1. Kliinikumi kontsern säilitab isikuandmeid tähtaegadel, mis on määratud seadusega, andmesubjekti teadliku nõusolekuga, andmesubjekti osalusel sõlmitud lepinguga ning nõude seaduses sätestatud tähtajaga.