Kinnitas:   Urmas Siigur Juhatuse esimees 07.09.10
Koostas:   Keiu Saarniit Meditsiiniinfo keskuse direktor   07.09.10
  Allkiri   Ees- ja perekonnanimi   Ametikoht Kuupäev

 

 

 

 

 

SIHTASUTUSE TARTU ÜLIKOOLI KLIINIKUM MEDITSIINIINFO KESKUSE PÕHIMÄÄRUS


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolev põhimäärus määrab kindlaks Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse (edaspidi meditsiiniinfo keskus) eesmärgid, pädevuse, ülesanded, struktuuri, juhtimise, töökorralduse alused, finantseerimise ja aruandluse korra.

1.2. Meditsiiniinfo keskus on Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikumi (edaspidi Kliinikum) juhatuse alluvuses töötav struktuuriüksus, mis korraldab Kliinikumi eesmärkidele vastavat meditsiiniinformatsiooni alast tegevust.

1.3. Meditsiiniinfo keskus juhindub oma tegevuses seadustest, muudest õigusaktidest, Kliinikumi põhikirjast, käesolevast põhimäärusest, Kliinikumi ja meditsiiniinfo keskuse tegevuskavast ning oma töövaldkonna tunnustatud standarditest ja juhistest.

 

2. MEDITSIINIINFO KESKUSE TÖÖ EESMÄRGID

2.1. Meditsiiniinfo keskuse teenistuse töö eesmärkideks on:

2.1.1. meditsiinialase informatsiooni kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine;

2.1.2. väljaõppe korraldamine andmebaasidega töötamiseks ja arvutiprogrammide tundmaõppimiseks;

2.1.3. teenustööd ettekannete ja õppematerjalide vormistamisele kaasa aitamiseks;

2.1.4. erialateabe infopäringutele vastamine;

 

3. MEDITSIINIINFO KESKUSE PÄDEVUS

3.1. Meditsiiniinfo keskuse pädevuses on kõik seadustest ja Kliinikumi põhikirjast tulenevad meditsiiniinformatsiooni valdkonna küsimused, mille lahendamine on vajalik Kliinikumi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.

3.2. Meditsiiniinfo keskuse pädevuses on:

3.2.1. teenistuse tegevusseesmärkide väljatöötamine ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine vastavalt planeerimissüsteemile;

3.2.2. teenistuse strateegia ja tööpõhimõtete väljatöötamine ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;

3.2.3. teenistuse arenduskava koostamine, kooskõlastamine Kliinikumi teiste struktuuriüksustega ja Kliinikumi juhatusele kinnitamiseks esitamine;

3.2.4. aruannete esitamine Kliinikumi juhatusele;

3.2.5. teenistuse töötajate värbamine ja valik;

3.2.6. muude meditsiiniinformatsiooni valdkonnaga seotud ülesannete ja kohustuste täitmine, mis ei kuulu Kliinikumi juhatuse või Kliinikumi teiste struktuuriüksuste pädevusse.

 

4. MEDITSIINIINFO KESKUSE ÜLESANDED

4.1. Meditsiiniinfo keskus täidab nõuandja-konsultandi, teenindaja ja kontrollija funktsioone.

4.2. Meditsiiniinfo keskuse ülesanded nõuandja-konsultandina on:

4.2.1. Kliinikumi juhtide ja struktuuriüksuste nõustamine meditsiiniinformatsiooni valdkonnaga seotud probleemide lahendamisel ja valdkonnas kehtestatud töövahendite kasutamisel;

4.2.2. Kliinikumisisese ja -välise meditsiiniinformatsiooni alase teave kogumine, analüüsimine ja juhtkonna informeerimine, erialateabe valdkonnas tekkivate probleemide analüüsimine ja lahenduste ettevalmistamine;

4.3. Meditsiiniinfo keskuse ülesanded Kliinikumi struktuuriüksuste teenindajana on:

4.3.1. meditsiinialase informatsiooni nõudluse väljaselgitamine ja prognoosimine;

4.3.2. meditsiiniinformatsiooni kogumine, säilitamine ning Kliinikumi meditsiinipersonalile ja üliõpilastele vahendamine;

4.3.3. meditsiiniinformaatika alane õppetöö arstide ja teiste meditsiinitöötajate täienduskoolituse raames;

4.3.4. väljaõppealaste programmide ja õppematerjalide koostamine;

4.3.5. statistiline, bibliomeetriline ja stsientomeetriline analüüs;

4.3.6. koostöö oma eriala liitude ja organisatsioonidega, infokeskuste ja raamatukogudega;

4.3.7. oma töötajate kvalifikatsiooni tõstmise korraldamine;

4.3.8. loengute ja ettekannete tarbeks materjalide ettevalmistamisele ning õppematerjalide koostamisele kaasaaitamine;

4.3.9. infopäringutele vastamine;

4.3.10. tegelemine muude oma tegevuse eesmärkidest tulenevate tegevusaladega, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigis kehtiva seadusandlusega ja käesoleva põhimäärusega.

4.4. Meditsiiniinfo keskuse ülesanded kontrollijana on:

4.4.1. meditsiiniinformatsiooni valdkonna tegevuskavast kinnipidamise ja kehtestatud protseduuride täitmise jälgimine;

4.4.2. avastatud mittevastavustest juhtide ja Kliinikumi juhatuse teavitamine.

 

5. MEDITSIINIINFO KESKUSE STRUKTUUR JA JUHTIMINE

5.1. Meditsiiniinfo keskust juhib Kliinikumi juhatuse poolt määratav keskuse direktor, kes koordineerib ja korraldab meditsiiniinfo keskuse tööd vastavalt Kliinikumi põhikirjale, käesolevale põhimäärusele ja Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud ametijuhendile. Meditsiiniinfo keskuse direktor allub vahetult Kliinikumi juhatuse liikmele.

5.2. Meditsiiniinfo keskuse juhtimise nõuandvaks organiks on meditsiiniinfo keskuse nõukogu, mille esimeheks on meditsiini informatsiooni valdkonna eest vastutav juhatuse liige ja liikmeteks keskuse direktor ning 7 esindajat erinevatest meditsiini valdkondadest kliinikumis.

5.3. Nõukogu ülesanne on aidata kaasa kliinikumi meditsiinipersonali varustamisel erialainfoga ning teha ettepanekuid, kuidas paremini korraldada info edastamist arstkonnale. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

5.3. Meditsiiniinfo keskuse direktorile alluvad infospetsialistid, spetsialist ja referent. Infospetsialistide, spetsialisti ja referendi töökohustused fikseeritakse ametijuhendites, mis on kinnitatud meditsiiniinfo keskuse direktori poolt.

5.4. Meditsiiniinfo keskuse direktorit asendab tema äraolekul üldistes töökorralduslikes küsimustes keskuse direktori poolt määratud infospetsialist.

 

6. MEDITSIINIINFO KESKUSE TÖÖKORRALDUSE ALUSED

6.1. Meditsiiniinfo keskuse töö korraldamise aluseks on käesolev põhimäärus, meditsiiniinfo keskuse tegevuskava ja tulemusplaan.

6.2. Meditsiiniinfo keskuse sisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites fikseeritud töökohustustel ja meditsiiniinfo keskuse direktori antud korraldustel.

6.3. Meditsiiniinfo keskuse tööd koordineerib Kliinikumi juhatuse liige oma haldusala struktuuriüksuste juhtide nõupidamiste kaudu.

6.4. Meditsiiniinfo keskuse direktor korraldab tema alluvuses olevate töötajate infokoosolekuid, nõupidamisi, seminare ja tulemusvestlusi.

6.5. Meditsiiniinfo keskuse töö üldise hindamise aluseks on töökohustuste ja tulemusplaanide täitmine. Töötajate hindamise aluseks on nende töökohustuste täitmine.

 

7. MEDITSIINIINFO KESKUSE FINANTSEERIMISE KORD

7.1. Meditsiiniinfo keskust finantseeritakse Kliinikumi juhatuse poolt kinnitatud eelarve alusel.

7.2. Eelarvevahendite kasutamine toimub vastavalt Kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud finants-majandustegevuse korrale ja käesolevast põhimäärusest lähtuvale sihipärasusele.

 

8. MEDITSIINIINFO KESKUSE ARUANDLUSE KORD

8.1. Meditsiiniinfo keskus koostab ja esitab töö aruandeid seaduste ja teiste õigusaktidega ning Kliinikumi juhatuse poolt kehtestatud korras.